Related Posts

เมื่อก่อนก็ยังดีๆ อยู่หรอก

รวมเล่มการ์ตูนหน้ากลางดังเงียบๆ โดย โจ้-ศิลา บัวเพชร ใน WAY Magazine เพิ่มตอนพิเศษที่เขียนใหม่เพื่อเล่มนี้โดยเฉพาะ!