การัณยภาส ภู่ยงยุทธ์ - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
การัณยภาส ภู่ยงยุทธ์
การัณยภาส ภู่ยงยุทธ์
ประกอบอาชีพขายหนังสือ มีความสนใจหลากหลาย แต่วนเวียนอยู่กับทฤษฎีการเมือง วรรณกรรม เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต และการต่อต้านเชิงวัฒนธรรม เป็นคนที่เขียนได้ดีกว่าพูด เพราะได้ใช้เวลาในการคิดมากกว่า