LIFE - 3/36 - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
LIFE
หาก เดชา ศิริภัทร คือใบหน้าที่เปิดเผย อำนาจ มงคลเสริม ก็คือหน้ากากที่เขาสวมไว้ในวันที่องค์ความรู้เรื่องกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ยังอยู่ภายใต้กฎหมายยาเสพติด ไม่สามารถนำไปวิจัยเพื่อหาประโยชน์ทางการแพทย์ได้ แต่เขาลงมือทำ เพราะชีวิตเป็นเรื่องที่รอไม่ได้
สารคดีกึ่งบทความจากการเดินทางไปยังประเทศที่ตั้งอยู่ในคาบสมุทรบอลข่าน ภูมิภาคที่ถูกลืมนี้มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ 2,000 ปี จนถึงประเทศสังคมนิยมที่ยิ่งใหญ่ ‘ยูโกสลาเวีย’ เกิดสงครามกลางเมืองช่วงต้นทศวรรษ 1990 และยังคงมีเชื้อแห่งความแบ่งแยกจนถึงปัจจุบัน