Report - 8/9 - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
Report

รายงานขนาดสั้นในประเด็นต่างๆ จากเวทีเสวนาและสถานการณ์ในประเทศ

'รัฐอากาศยาน' คือปาฐกถาดิเรกชัยนาม ประจำปี 2562 โดย ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ กล่าวเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กองบรรณาธิการ WAY เล็งเห็นว่าเป็นบทปาฐกถาที่มีประโยชน์และน่าสนใจ จึงถอดความมาเผยแพร่ ณ ที่นี้