WAY Documentary: สว่างเสมอ

WAY Documentary เสนอสารคดีขนาดสั้น 'สว่างเสมอ' ว่าด้วยโรงเรียนปริยัติธรรม พื้นที่ทางโอกาสการศึกษา