Sub Headline - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
Sub Headline
การระบาดของ COVID-19 เผยให้เห็นลักษณะรัฐอภิสิทธิ์ชน รัฐไทยคงไม่อาจหลีกหนีการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจทางการเมืองและปฏิรูปกลไกการทำงานของระบบราชการไปได้ แต่คำถามสำคัญในตอนนี้คือ 'เมื่อไร'