Sub Headline - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
Sub Headline
เปิดมุมมองการวิเคราะห์เรื่องที่อยู่อาศัยด้วยแว่นของเศรษฐศาสตร์การเมือง โดยมองที่อยู่อาศัยใน หนึ่ง-ทุน ทำหน้าที่หล่อเลี้ยงและกำหนดความสัมพันธ์ในระบบทุนนิยม สอง-วัตถุกำหนดความสัมพันธ์ทางสังคม เช่น เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย เป็นผู้เช่า หรือเป็นแค่ผู้อาศัย และ สาม-มิติด้านอุดมการณ์ ที่ส่งเสริมการเป็นเจ้าของทรัพย์สินส่วนบุคคล
หลายประเทศมีแนวโน้มการใช้อำนาจรัฐละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญจึงทำหน้าที่ป้องปรามการละเมิดสิทธิเสรีภาพดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญไทย