Sub Headline - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
Sub Headline
ภาษาของนักเขียนเหมือนกล้องถ่ายภาพยนตร์ที่เข้าไปปักหลักถ่ายทำในเมืองเสื่อมโทรม หรือไม่ก็เซ็ตเอาท่อระบายน้ำ กองขยะ เพิงพักโกโรโกโสปักลงในคลองน้ำเน่า แหล่งอาชญากรรม ผู้คนที่ดำรงตนในด้านมืด ผลที่ได้คืองานวิชวลดิบกร้าน แสงแข็ง เพราะดวงอาทิตย์ร้อนแรง อุณหภูมิสีของภาพของภาษาจัดอยู่ในเขตโซนร้อน ขอต้อนรับนักอ่านสู่ 'ถนนคนธรรพ์' เรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ต้องการเป็นคนบ้า หรือไม่แน่เขาก็บ้าไปแล้วจริงๆ
สารคดีกึ่งบทความจากการเดินทางไปยังประเทศที่ตั้งอยู่ในคาบสมุทรบอลข่าน ภูมิภาคที่ถูกลืมนี้มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ 2,000 ปี จนถึงประเทศสังคมนิยมที่ยิ่งใหญ่ ‘ยูโกสลาเวีย’ เกิดสงครามกลางเมืองช่วงต้นทศวรรษ 1990 และยังคงมีเชื้อแห่งความแบ่งแยกจนถึงปัจจุบัน