The Basket: เลือกกินให้ตัวเรา

อาหารคืออะไร ทุกวันนี้เรากินอะไรเข้าไป อาหารเหล่านี้มาจากไหน มีกระบวนการผลิตแบบใด มีสารพิษหรือเปล่า คำถามเหล่านี้จะมีใครตอบได้บ้าง จึงมีการสร้างกระบวนการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อปลูกพืชอินทรีย์ขึ้นมา

Puey Talks#5: โจทย์ที่ชื่อประชาธิปไตยทางอาหาร

Puey Talks#5 หรืองานป๋วยทอล์คครั้งที่ 5 โดยครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ธีม ‘ประชาธิปไตยทางอาหาร’ หรือ Food Democracy ซึ่งมีขึ้นเนื่องในวาระรำลึกถึง อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ณ ห้องอเนกประสงค์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทมหานคร เมื่อวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา

อาหารโรงเรียนเปลี่ยนอนาคตประเทศ

สรุปวงเสวนางานสมัชชาความมั่นคงทางอาหารเมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2561 ภายใต้หัวที่ว่า “ปรับอาหารโรงเรียน ขยายตลาดทางเลือก เปลี่ยนประเทศไทย?”