WAY to READ: On Happiness: หรือเป็นแค่ (คืน) ความสุขเฉพาะพวกเขา

ความสุขเป็นเรื่องเกิดขึ้นได้ง่ายๆ แต่โดยหลักการทางรัฐศาสตร์ ความสุขสัมพันธ์กับแนวคิดหลักของสังคมนั้นๆ นิธิ นิธิวีรกุล ยกหนังสือ 'On Happiness ว่าด้วยความสุข' มาอธิบายถึงแนวคิดเสรีนิยมประชาธิปไตย ว่าความสุขนั้น เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นง่ายๆ จริงหรือไม่

perfect income for happiness1

ความสุข ซื้อได้

ความสุขวัดได้ด้วยตัวเงินจริงหรือไม่ จากการไปสำรวจ 13 ประเทศตัวอย่าง พบว่า ค่าความสุขของชาวดูไบสูงที่สุด คือ 276,150 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อปี หรือประมาณ 8,470,000 บาท ขณะที่เยอรมันรั้งอันดับต่ำสุดที่ 85,781 ดอลลาร์ต่อปี หรือราวๆ 2,631,000 บาท

cramp 14

ความสุข

คนที่ไม่ ปรารถนาความสุข ก็คือคนที่มองไม่เห็นว่าตัวเองดำรงอยู่บนโครงสร้างแบบไหน เมื่อไม่เห็นโครงสร้างนั้นเสียแล้ว ก็ย่อมมองไม่ออกว่าตำแหน่งแห่งหนที่ตัวเองก่อกำเนิดและดำรงอยู่นั้น กำลังกดทับลงไปบน ‘บ่า’ ของคนอื่นๆ อย่างไรบ้าง