WAY to READ: On Happiness: หรือเป็นแค่ (คืน) ความสุขเฉพาะพวกเขา

ความสุขเป็นเรื่องเกิดขึ้นได้ง่ายๆ แต่โดยหลักการทางรัฐศาสตร์ ความสุขสัมพันธ์กับแนวคิดหลักของสังคมนั้นๆ นิธิ นิธิวีรกุล ยกหนังสือ 'On Happiness ว่าด้วยความสุข' มาอธิบายถึงแนวคิดเสรีนิยมประชาธิปไตย ว่าความสุขนั้น เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นง่ายๆ จริงหรือไม่