WAY to READ: Nine Lives: The Broken Song

หนังสือภาพ 'Nine Lives: The Broken Song' โดย ทรงศีล ทิวสมบูรณ์ ทำให้ นิธิ นิธิวีรกุล ตั้งคำถามว่า ถ้ามีชีวิตอมตะคุณจะทำอะไร? และถ้ามีชีวิตอมตะ แต่ต้องแลกกับการไม่มีหัวใจ ไปจนถึงการมีอยู่ของผู้สร้าง และผู้ถูกสร้าง