WAY to READ: วาทกรรมของอำนาจ

แม้ไม่ได้มีวาทกรรมใหม่อะไรเกิดขึ้น แต่ นิธิ นิธิวีรกุล พบว่า 'On Critical Discourse Analysis' หรือ 'ว่าด้วยการวิเคราะห์วาทกรรมแนววิพากษ์ ของ' สามชาย ศรีสันต์ มีแก่นกลางอยู่ที่การศึกษาการก่อตัวขึ้นมาของวาทกรรมต่างๆ

WAY to READ: On Happiness: หรือเป็นแค่ (คืน) ความสุขเฉพาะพวกเขา

ความสุขเป็นเรื่องเกิดขึ้นได้ง่ายๆ แต่โดยหลักการทางรัฐศาสตร์ ความสุขสัมพันธ์กับแนวคิดหลักของสังคมนั้นๆ นิธิ นิธิวีรกุล ยกหนังสือ 'On Happiness ว่าด้วยความสุข' มาอธิบายถึงแนวคิดเสรีนิยมประชาธิปไตย ว่าความสุขนั้น เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นง่ายๆ จริงหรือไม่

การงานของ ทองเลี่ยม บุตรจันทา ปราชญ์นักปลูกป่า

การงานที่รักของ...ทองเลี่ยม บุตรจันทา ปราชญ์นักปลูกป่า อดีตคนต้นเรื่องของโฆษณาชุด 'จน เครียด กินเหล้า' ผู้ผันตัวมาทำเกษตรตามวิถีพอเพียง ปัจจุบันเป็นนักปลูกป่า ด้วยปณิธานว่าจะปลูกต้นไม้ให้ได้วันละ 3 ต้น หรือปีละ 1,095 ต้น