5 เรื่องยาที่ผู้บริโภคควรรู้

Consumer channel จัดเนื้อหาและประเด็นผู้บริโภคด้านยาในรอบปีที่ผ่านมา เป็น '5 เรื่องยาที่คุณควรรู้' เพราะเรื่องยาสำคัญต่อชีวิต

เหตุผลที่ต้องค้าน ร่าง พ.ร.บ.ยา

เมื่อพิจารณาสาระสำคัญที่ซ่อนระหว่างบรรทัดในร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับกระทรวงสาธารณสุข กลับพบว่าร่างกฎหมายฉบับนี้มีจุดอ่อนและช่องโหว่ที่ทำให้ผู้เกี่ยวข้องในวิชาชีพเวชกรรมทั้งหลายต้องลุกขึ้นมาถกเถียงกันอย่างจริงจังอีกครั้ง โดยเฉพาะประเด็นที่ว่าด้วย ‘การแบ่งประเภทยา’

เครือข่ายเภสัชฯ ชี้ร่าง พ.ร.บ.ยา มาตรา 24 เปิดช่องโหว่ผลิตยาปนเปื้อน

เพราะหลักวิชาการของแต่ละวิชาชีพมีความแตกต่างกัน โดยแพทย์เน้นเรื่องวินิจฉัยและรักษาโรค พยาบาลเน้นที่การดูแลคนไข้ ส่วนการผสมและปรุงยาเป็นหน้าที่เภสัชกรโดยตรง จึงควรแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ให้ถูกต้องตามแบบแผน ซึ่งร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับดังกล่าวทำให้ช่องโหว่ที่จะกระทบต่อกระบวนการผลิตยาที่ไม่ได้มาตรฐาน

สภาเภสัชกรรม หวั่นร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับ อย. ทำประชาชนเสี่ยงบริโภคยาอันตราย

สาระสำคัญในร่าง พ.ร.บ.ยา ที่อาจกระทบต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการใช้ยาของประชาชน ที่น่าเป็นห่วงคือ ในหมวดยาอันตรายที่เปลี่ยนนิยามใหม่ เป็นยาที่สามารถจ่ายโดยผู้ประกอบวิชาชีพ จากเดิมที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายยาโดยเภสัชกรเท่านั้น