WAY to READ: วาทกรรมของอำนาจ

แม้ไม่ได้มีวาทกรรมใหม่อะไรเกิดขึ้น แต่ นิธิ นิธิวีรกุล พบว่า 'On Critical Discourse Analysis' หรือ 'ว่าด้วยการวิเคราะห์วาทกรรมแนววิพากษ์ ของ' สามชาย ศรีสันต์ มีแก่นกลางอยู่ที่การศึกษาการก่อตัวขึ้นมาของวาทกรรมต่างๆ