ISDS กลไกฟ้องรัฐเพื่อตีหัวประชาชน

ISDS หรือ กลไกระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชน คือเครื่องมือที่ทำให้บริษัทเอกชนสามารถต่อสู้กับรัฐได้ แต่หลายกรณีที่การตัดสินใจของรัฐเป็นไปเพื่อปกป้องประชาชน บรรดาบริษัทเอกชนก็ใช้ ISDS เป็นเครื่องมือเข้ามาล้วงผลประโยชน์ ซึ่งไม่ต่างจากการเข้ามาตีหัวประชาชนโดยมีกฎหมายรองรับ

WAY 75 ‘Oh Shit!’

อุจจาระเหมือนภูเขาน้ำแข็ง แม้เราจะสามารถมองเห็นมันทั้งก้อนได้เต็มสองตา แต่วัฏจักรของอึมีเรื่องราวมากกว่าที่คิด ทั้งเปี่ยมสุข อมทุกข์ เป็นตัวบ่งบอกคุณภาพชีวิต ความเป็น ความตาย ปนเปสลับกันตามวงจรชีวิตมนุษย์ ที่แน่ๆ...ไม่ใช่แค่เรื่องขี้ๆ

ล่าขุมทรัพย์ใต้ดิน

Infographic ประมวลปัญหาโครงการเหมืองแร่ที่ก่อให้เกิดข้อพิพาทระหว่างเอกชน รัฐ และประชาชน กรณี ‘เหมืองแร่ทองคำภูทับฟ้า’ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ซึ่งปรากฏร่องรอยที่นำมาสู่ความขัดแย้งและความรุนแรงในเวลาต่อมา