Turncoat: วันที่เสื้อเปลี่ยนสี

‘Turncoat’ มีความหมายศัพท์ตรงไปตรงมา ‘เปลี่ยนเสื้อ’ ศาสตราจารย์ไชยันต์ ไชยพร บอกว่า ศัพท์ที่มีความหมายทางการเมืองคำนี้ถูกใช้เมื่อผู้คน 'ย้ายข้าง' ยามสงคราม และท่ามกลางฝุ่นตลบ Turncoat อาจถูกหยิบยกมาใช้กับปัญหาการเมืองเรื่องสีเสื้อของไทยได้อย่างน่าสนใจ