ชญานิษฐ์ เชิดธรรมธร - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
ชญานิษฐ์ เชิดธรรมธร
ชญานิษฐ์ เชิดธรรมธร
จบการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการระหว่างประเทศ จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ Graduate School of International Studies (GSIS) มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา (Ewha Womans University) ประเทศเกาหลีใต้ สนใจการเมืองเอเชียตะวันออกและเกาหลี ปัจจุบัน เป็นนักวิจัยที่สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ