LIFE - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
LIFE
สารคดีกึ่งบทความจากการเดินทางไปยังประเทศที่ตั้งอยู่ในคาบสมุทรบอลข่าน ภูมิภาคที่ถูกลืมนี้มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ 2,000 ปี จนถึงประเทศสังคมนิยมที่ยิ่งใหญ่ ‘ยูโกสลาเวีย’ เกิดสงครามกลางเมืองช่วงต้นทศวรรษ 1990 และยังคงมีเชื้อแห่งความแบ่งแยกจนถึงปัจจุบัน
สารคดีกึ่งบทความจากการเดินทางไปยังประเทศที่ตั้งอยู่ในคาบสมุทรบอลข่าน ภูมิภาคที่ถูกลืมนี้มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ 2,000 ปี จนถึงประเทศสังคมนิยมที่ยิ่งใหญ่ ‘ยูโกสลาเวีย’ เกิดสงครามกลางเมืองช่วงต้นทศวรรษ 1990 และยังคงมีเชื้อแห่งความแบ่งแยกจนถึงปัจจุบัน