Category: LIFE | waymagazine.org | นิตยสาร WAY
LIFE
สารคดีกึ่งบทความจากการเดินทางไปยังประเทศที่ตั้งอยู่ในคาบสมุทรบอลข่าน ภูมิภาคที่ถูกลืมนี้มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ 2,000 ปี จนถึงประเทศสังคมนิยมที่ยิ่งใหญ่ ‘ยูโกสลาเวีย’ เกิดสงครามกลางเมืองช่วงต้นทศวรรษ 1990 และยังคงมีเชื้อแห่งความแบ่งแยกจนถึงปัจจุบัน
การบิน อุบัติเหตุ
เหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ของนักธุรกิจชื่อดังประสบอุบัติเหตุ ไล่เลี่ยกันกับเครื่องบินที่เดินทางจากอินโดนีเซียตกกลางทะเล นี่คือความตายทางอากาศ และกับอาชีพซึ่งมีสถานที่ทำงานบนท้องฟ้า แอร์โฮสเตส พวกเธอเห็นอะไร