Event - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
Event
จอน อึ๊งภากรณ์ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รัฐสวัสดิการ
ปาฐกถาพิเศษ ‘รำลึก 11 ปี นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์’ โดย จอน อึ๊งภากรณ์ ณ วันที่ 11 มกราคม 2562 ในหัวข้อ ‘จากหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เดินหน้าสู่รัฐสวัสดิการครบวงจร’
บทวิพากษ์ถึงประเทศเหลื่อมล้ำ-ความยุติธรรมชำรุด โดย เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ ในนามตัวแทนพรรคสามัญชน