สันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์ - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
สันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์
สันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์
อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นักวิชาการที่สนใจตั้งแต่ต้นไม้ใบหญ้า ชีวิตผู้คน เศรษฐกิจชุมชน และแผ่นดินอีสาน