ใจบาง

ขนาดกระดาษยังบาดได้...

เบื่อ…

ผลพวงจากการอยู่ในวังวนข่าวสาร..

too slow

ไม่ทันโว้ย

ความชาชิน

สภาพแวดล้อมทำให้เราชินชา

Every shit

กลับสู่ความพริมิทิฟ