Consumer Channel - ขยะอิเล็กทรอนิกส์ : ฆาตกรล่องหน ตอน 1 - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel – ขยะอิเล็กทรอนิกส์ : ฆาตกรล่องหน ตอน 1

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ภูมิใจเสนอ ตอน ขยะอิเล็กทรอนิกส์ : ฆาตกรล่องหน ตอน 1

1 ปี ทั่วโลกมีขยะอิเล็กโทรนิกส์ราว 40 ล้านตัน อัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4% ต่อปี
1 ปี ประเทศไทยมีขยะอิเล็กโทรนิกส์  สูงถึง 400,000 ตัน อัตราการเพิ่มขึ้นของขยะอิเล็กโทรนิกส์ในประเทศไทย สูงกว่าประเทศพัฒนาแล้ว คือ 12% ต่อปี

***********************

logo

 

author