Consumer Channel - ‘คนไร้สัญชาติ’ ผู้ไร้สิทธิการรักษา ตอน 2 - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel – ‘คนไร้สัญชาติ’ ผู้ไร้สิทธิการรักษา ตอน 2

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ภูมิใจเสนอ ตอน ‘คนไร้สัญชาติ’ ผู้ไร้สิทธิการรักษา ตอน 2

โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง โรงพยาบาลขนาดเล็กในจังหวัดเชียงราย ไม่มีห้องผ่าตัด คนไข้ส่วนใหญ่เป็นคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ แต่มีระบบการบริหารจัดการเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนนี้ให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามหลักมนุษยธรรม

 

********************

 

logo

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY