Consumer Channel - 'นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน' หน่วยปราบปรามสินค้าอันตราย - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel – ‘นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน’ หน่วยปราบปรามสินค้าอันตราย

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ภูมิใจเสนอ ตอน ‘นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน’ หน่วยปราบปรามสินค้าอันตราย

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนคือใคร ทำหน้าที่อะไร บทบาทของพวกเขาช่วยขับเคลื่อนการคุ้มครองผู้บริโภคให้ไปในทิศทางไหน
ชุลีพร จันทรเสนา จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี จะมาเล่าที่มาของ ‘นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน’

 

****************************

logo

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY