Consumer Channel - ฟอร์มาลินอยู่รอบตัวเรา - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel – ฟอร์มาลินอยู่รอบตัวเรา

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ภูมิใจเสนอ ตอน ฟอร์มาลินอยู่รอบตัวเรา

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 151 กำหนดว่าสารฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) หรือที่เรียกง่ายๆ ว่า ‘ฟอร์มาลิน’ เป็นวัตถุอันตรายที่ห้ามใช้ในอาหารโดยเด็ดขาด แต่ข้อเท็จจริงทุกวันนี้กลับสวนทางกับข้อกฎหมาย เมื่อพบว่าฟอร์มาลินแพร่ระบาดอย่างหนักทั้งในผักสดและอาหารสดหลากหลายชนิด

****************

logo

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY