Consumer Channel - เมื่อน้ำมันทอดซ้ำแปลงร่างเป็นขี้ไต้ - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel – เมื่อน้ำมันทอดซ้ำแปลงร่างเป็นขี้ไต้

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ภูมิใจเสนอ ตอน เมื่อน้ำมันทอดซ้ำแปลงร่างเป็นขี้ไต้

ชาวบ้านที่ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร พลิกความเสี่ยงต่อโรคภัยให้เป็นรายได้แก่ชุมชน
โดยการนำน้ำมันทอดซ้ำไปผลิตเป็นไบโอดีเซล และแปลงไบโอดีเซลเป็นขี้ไต้ไว้ใช้สำหรับเป็นเชื้อเพลิง
ในการจุดไฟหุงหาอาหาร

 

************************

logo

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY