Consumer Channel - 5 อันดับสินค้าไม่ปลอดภัยและใกล้ตัว - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel – 5 อันดับสินค้าไม่ปลอดภัยและใกล้ตัว

 

 

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ภูมิใจเสนอ ตอน  5 อันดับสินค้าไม่ปลอดภัยและใกล้ตัว

ไปดูกันว่าสินค้าไม่ปลอดภัยที่พึงระวังมีอะไรบ้าง และมาแยกย่อยลงไปอีกว่า ภูมิภาคใดมีปัญหากับสินค้าประเภทไหนมากที่สุด

 

**********************

logo

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY