Consumer Channel - How to use? : Single Window หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel – How to use? : Single Window หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ


Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ภูมิใจเสนอ ตอน How to use? : Single Window หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ

ในสังคมบริโภคที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้ กำลังถูกโอบล้อมไปด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพลวงโลก ทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง ยา และเครื่องมือแพทย์ โดยอาศัยเครื่องมือของการโฆษณาชวนเชื่อที่พยายามล่อหลอกให้เราทุกคนติดกับดัก ไม่ว่าวัยรุ่น หนุ่มสาว ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ล้วนมีโอกาสตกเป็นเหยื่อได้ด้วยกันทั้งสิ้น ในเมื่อทุกคนต่างก็มีชีวิตอยู่บนความเสี่ยง เราจะหลุดจากกับดักนี้ได้อย่างไร Single  window หรือหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ อาจเป็นคำตอบ

*******************************

logo

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY