Consumer Channel - 'Single Window' ขึ้นบัญชีดำผลิตภัณฑ์อันตราย - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel – ‘Single Window’ ขึ้นบัญชีดำผลิตภัณฑ์อันตราย

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ภูมิใจเสนอ ตอน ‘Single Window’ ขึ้นบัญชีดำผลิตภัณฑ์อันตราย

ระบบปฏิบัติการ ‘Single window’ หรือโปรมแกรมแจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นโดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี โดยมีเว็บไซต์ tumdee.org เป็นฐานข้อมูลสำคัญให้ประชาชนทั่วประเทศสามารถสืบค้นได้ทันทีว่า ผลิตภัณฑ์ที่ตนเองใช้อยู่นั้นปลอดภัยหรือไม่

 

*******************

logo

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY