supermarketที่รัก

ถามถึง ‘ซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก’ เธอมีหัวใจบ้างไหม?

ในห่วงโซ่ธุรกิจอาหาร ผู้ประกอบการห้างค้าปลีกยักษ์ใหญ่คือผู้กำหนดกติกาหลักให้กับสังคมมาตลอด โดยที่ผู้บริโภคซึ่งอยู่ในระดับปลายน้ำไม่ได้เข้ามามีบทบาทในเกมนี้อย่างที่ควรจะเป็น เมื่ออำนาจต่อรองระหว่างผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้บริโภค ขาดสมดุล จึงเกิดร่องรอยของความไม่เป็นธรรม

ความไม่มั่นคงในอาหาร ภัยคุกคามอาเซียน

จากสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้บริโภคชาวไทยดูจะมีความเสี่ยงจากอาหารไม่ปลอดภัยมากขึ้นจนถึงขั้นวิกฤติได้ ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย ทั้งความไม่รู้ของผู้บริโภค พฤติกรรมที่เร่งรีบ และการเอาเปรียบของผู้ประกอบการ ที่สำคัญคือห่วงโซ่ของการผลิตอาหารที่บิดเบี้ยวตั้งแต่ต้นทาง