‘เมจิกสกินโมเดล’ สังคายนาระบบหยุดยั้งสินค้าหลอกลวง

บทเรียนจาก ‘เมจิกสกิน’ เป็นวิกฤติที่นำมาสู่โอกาสในการสังคายนาระบบการควบคุมกำกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค จนเกิดเป็นข้อเสนอ ‘โมเดลการทำงาน 7 ระบบ’

สื่อวิทยุ แชมป์โฆษณาผิดกฎหมาย

จากการเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายตลอด 6 เดือน พบการโฆษณาผิดกฎหมายทั้งสิ้น 260 รายการ (206 ผลิตภัณฑ์) จากสื่อที่เฝ้าระวัง 47 สื่อจากทั้งหมด 64 สื่อ โดยสื่อวิทยุมาเป็นอันดับหนึ่ง