WAY Shortcut - สุชาติ สวัสดิ์ศรี : นักเขียนที่แท้ ของ ไชยันต์ ไชยพร - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

WAY Shortcut – สุชาติ สวัสดิ์ศรี : นักเขียนที่แท้ ของ ไชยันต์ ไชยพร

เนื้อหาบางส่วนจากงานปาฐกถา “นักเขียนที่แท้” โลกศิลปะของ สุชาติ สวัสดิ์ศรี ในมุมมอง ไชยันต์ ไชยพร
ในพิธีปิดนิทรรศการศิลปะครั้งที่ 7  “ก่อนเวลาลับหาย” ของสุชาติ สวัสดิ์ศรี
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 ณ หอศิลป์ G 23 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY