‘เภสัชกรรมปฐมภูมิ’ หมอยา หมอใจ ใกล้บ้าน - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

‘เภสัชกรรมปฐมภูมิ’ หมอยา หมอใจ ใกล้บ้าน

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับงาน ‘เภสัชกรรมปฐมภูมิ’ เมื่อเภสัชกรก้าวออกมานอกกรอบสี่เหลี่ยมของห้องจ่ายยา ไปลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนผู้ป่วยถึงบ้าน สิ่งที่เห็นและได้สัมผัสย่อมต่างไปจากความรับรู้เดิม

งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ไม่เพียงเป็นการดูแลคนไข้เฉพาะราย แต่เป้าหมายใหญ่คือ การปฏิรูประบบบริการสุขภาพทั้งระบบ เริ่มจากระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ไปสู่สังคมและระดับประเทศ


image

author