บัตรใบนี้สีชมพู - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

บัตรใบนี้สีชมพู


แม้วันนี้รัฐจะมี ‘ระบบประกันสุขภาพ’ ให้กับแรงงานต่างด้าว แต่ในจำนวนผู้คนที่หลั่งไหลเข้ามาทำงานในไทยยังมีบางส่วนที่ไม่อาจเข้าถึงสิทธิพื้นฐานที่ว่านี้ เหตุเพราะมี ‘รูรั่ว’ ของระบบ

จากการสำรวจข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งมีแรงงานต่างด้าวกว่า 3 แสนคน พบว่า แรงงานต่างด้าวจำนวนหนึ่งถูกปฏิเสธการให้บริการจากโรงพยาบาลบางแห่ง โดยเฉพาะแรงงานหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่สามารถซื้อบัตรประกันสุขภาพได้ แม้กระทั่งการคลอดบุตรและการออกสูติบัตรก็ไม่อาจทำได้ ผลที่ตามมาคือ ทารกที่เกิดมาเหล่านี้ต้องกลายเป็นเด็กไร้สัญชาติ และอาจถูกดึงเข้าสู่วงจรการค้ามนุษย์ต่อไป


Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY