ทุกข์ผู้บริโภคในสังคมสูงวัย - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

ทุกข์ผู้บริโภคในสังคมสูงวัย

ประเทศไทยก้าวสู่ ‘สังคมสูงวัย’ มาตั้งแต่ปี 2547 ณ วันนี้มีผู้สูงอายุกว่า 7 ล้านคน ท่ามกลางหลักประกันความมั่นคงของชีวิตที่ค่อนข้างง่อนแง่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุในฐานะของผู้บริโภคที่ยังถูกละเมิดสิทธิ และตกเป็นเหยื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการต่างๆ อยู่เสมอ ถึงเวลาที่ประเทศไทยควรวางระบบคุ้มครองผู้บริโภคในสังคมสูงวัยเสียที


image

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY