จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
จุฑาทิพย์ จงวนิชย์
จุฑาทิพย์ จงวนิชย์
รองศาสตราจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค การเคลื่อนย้ายของทุน ผู้ประกอบการข้ามชาติ โครงข่ายการผลิตระหว่างประเทศ มีผลงานเผยแพร่ในวราสารวิชาการระดับโลก ทั้งเรื่องเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และนโยบายด้านอาหาร