นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
Avatar
นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
มีตำแหน่งนำหน้าว่านายแพทย์ แต่เรียกตัวเองว่านักมานุษยวิทยา ขณะที่หมวกอีกใบคือผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณะสุข