columnist - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
columnist
ไม่ใช่เรื่องโป๊ แต่ในทางจิตวิเคราะห์ ‘เต้านม’ คือ จุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่าความไว้วางใจ (trust) เมื่อทารกไว้ใจโลกได้ โลกทั้งใบจะเหมือนเต้านม เป็นสถานที่ดีๆ ที่เด็กจะฝากฝังชีวิตต่อไป ในทางกลับกัน ถ้าเด็กคนหนึ่งไม่มีเต้านม ผลลัพธ์จะออกมาตรงกันข้าม