ปูนเทพ ศิรินุพงศ์ - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
Avatar
ปูนเทพ ศิรินุพงศ์
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้านทฤษฎีรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้งที่มหาวิทยาลัยเมือง Münster ประเทศเยอรมนี เจ้าของผลงานหนังสือ 'ตลกรัฐธรรมนูญ' และเคยมีบทบาทในฐานะหนึ่งในสมาชิก 'กลุ่มนิติราษฏร์: นิติศาสตร์เพื่อราษฎร'