Consumer Channel - ‘คนไร้สัญชาติ’ ผู้ไร้สิทธิการรักษา - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel – ‘คนไร้สัญชาติ’ ผู้ไร้สิทธิการรักษา

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ภูมิใจเสนอ ตอน ‘คนไร้สัญชาติ’ ผู้ไร้สิทธิการรักษา

แม้จะอาศัยอยู่ในประเทศไทย แต่กลุ่มคนไร้สัญชาติก็ไม่ได้รับสิทธิเทียบเท่ากับผู้มีสัญชาติไทย โดยเฉพาะสิทธิในการเข้ารับการรักษาพยาบาลซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามหลักมนุษยธรรม แม้จะมีกองทุนคืนสิทธิก็ยังมีข้อจำกัดมากมาย เป็นอีกหนึ่งปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ถูกละเลย

 

***********************************

logo

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY