แถลงการณ์ DemAll สมาพันธ์สื่อไทยเพื่อประชาธิปไตย

สืบเนื่องจากสถานการณ์ขัดแย้งทางการเมืองสั่งสมข้ามทศวรรษ กระทั่งมาถึงวันที่รัฐและสถาบันหลักของประเทศแสดงท่าทีชัดเจนว่า จงใจเลือกปฏิบัติคุกคามประชาชนผู้เห็นต่างกับอำนาจรัฐ โดยบิดเบือนทุกหลักการสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยและหลักนิติรัฐ ภายใต้สถานการณ์ต่อเนื่องยาวนานดังกล่าว องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบทบาทหน้าที่ในการส่งเสียงแสดงจุดยืน หลักการ และความคิดเห็น กลับวางตัวเงียบเฉย

ในนามของกลุ่มบุคคลผู้ทำงานด้านการเขียน ศิลปวัฒนธรรม งานข่าว งานสร้างสรรค์ และงานสื่อสารมวลชนทุกแขนง เราจึงรวมตัวก่อตั้ง สมาพันธ์สื่อไทยเพื่อประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้นดังนี้

หนึ่ง เพื่อใช้วิชาชีพร่วมผลักดันกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย สอดคล้องกับหลักอารยะสากลให้คุณค่าหลักสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ไม่มีใครได้รับข้อยกเว้นอยู่เหนือกฎหมาย

สอง เพื่อยืนยันว่าอาชีพด้านการเขียน ศิลปวัฒนธรรม งานข่าว งานสร้างสรรค์ และงานสื่อสารมวลชนทุกแขนง เป็นวิชาชีพจำเป็นต้องทำงานภายใต้บรรยากาศสังคมที่มีเสรีภาพ ทั้งนี้เพราะเสรีภาพเท่านั้นที่จะเปิดประตูให้เกิดผลงานความคิดสร้างสรรค์ ขณะเดียวกันก็เป็นช่องทางในการตรวจสอบซึ่งกันและกัน

สาม เพื่อให้เกิดการผนึกกำลังกันอย่างกว้างขวางและแข็งแรงในวิชาชีพ สนับสนุนช่วยเหลือและปกป้องความปลอดภัยในการทำหน้าที่ของสื่อทุกแขนง จากการลิดรอนคุกคามของทั้งรัฐและทุน ทั้งด้านสิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพในการดำรงชีวิตที่ดี

ทั้งนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันที่อำนาจรัฐเลือกใช้มาตรการเดินหน้าจับกุมคุมขังประชาชน ในคดีการชุมนุมแสดงออกทางการเมือง โดยใช้กฎหมายอาญามาตรา 112 อันเป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่มีปัญหาในตัวมันเอง เนื่องจากขัดแย้งกับหลักสิทธิพื้นฐานที่ทั่วโลกยอมรับเกือบทุกข้อ อีกทั้งยังมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหาซึ่งขัดกับหลักพื้นฐานสำคัญในการดำเนินคดีทางอาญาที่ว่า ผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด ยังไม่ต้องกล่าวว่า บทลงทัณฑ์ขั้นริบอิสรภาพนี้ เพียงเพราะจำเลยเอ่ยพูดต่อหน้าสาธารณะให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์

เราขอยืนยันว่า กฎหมายและหลักนิติรัฐเป็นเครื่องมือสำคัญในการหาข้อตกลงเพื่ออยู่ร่วมกันภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย หากกฎหมายและหลักนิติรัฐไม่ถูกบังคับใช้อย่างยุติธรรมเสมอหน้า แต่กลับสำแดงท่าทีคุกคามข่มเหงประชาชน นั่นยิ่งเท่ากับเติมเชื้อไฟให้ความขัดแย้งปะทุรุนแรง

ในนามสมาพันธ์สื่อไทยเพื่อประชาธิปไตย ข้อเรียกร้องแรกของเราคือ จงปล่อยตัวผู้ต้องหาคดีการชุมนุมทางการเมืองทั้งหมด และหยุดข่มขู่คุกคามประชาชนผู้เห็นต่างกับรัฐบาล ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด

ด้วยความเชื่อมั่นในหลักสิทธิ เสรีภาพ เสมอภาค และประชาธิปไตย

ลงชื่อสมาชิกผู้ก่อตั้งสมาพันธ์

1กรุณพร เชษฐพยัคฆ์นักข่าว และนักเขียน
2กฤช เหลือลมัยนักเขียน
3กฤตนัย จงไกรจักรนักเขียน
4กวินนาฏ หัวเขาVideo Editor
5กานดา หวังดีนักวาด
6กิตติ คล้ายเกิดVideo Editor
7กิตติ พันธภาคนักข่าว
8เกษม สุขอุดมSocial Media
9เกษมศักดิ์ วงษ์รัฐปัญญานักเขียน ผู้กำกับภาพยนตร์
10โกวิท โพธิสารบรรณาธิการข่าว WAY Magazine
11ขวัญชนก พีระปกรณ์นักวาดการ์ตูน
12คชรักษ์ แก้วสุราชสื่อมวลชน
13คุณวุฒิ บุญฤกษ์บรรณาธิการ
14จตุรดา พุ่มจันทร์นักเขียนนิยาย / นักวาด
15จักรพันธุ์ ขวัญมงคลนักเขียน
16จันทราญา สุริยงค์ผู้จัดการกองถ่ายภาพยนตร์โฆษณา
17จิรเดช โอภาสพันธ์วงศ์บรรณาธิการ
18จิรัฏฐ์ ประเสริฐทรัพย์นักเขียน
19จิราพรรณ วาสนาบุญส่งเสริม 
20จุฑารัตน์ กุลตัณกิจจาสื่อมวลชน
21ฉัตรรวี เสนธนิสศักดิ์นักเขียน-บรรณาธิการ
22ฉายฉาน คำคมนักข่าว
23ชญานิน เตียงพิทยากรนักเขียน นักวิจารณ์ภาพยนตร์
24ชญาภรณ์ พัวพานิชนักวาด
25ชนารดี ฉัตรกุล ณ อยุธยานักวาด
26ชลวิศว์ วงศ์ศรีวอนักข่าว
27ชลิดา หนูหล้า 
28ชัญญา แม็คคลอรี่ย์นักแสดง
29ชัยพร อินทุวิศาลกุล 
30ชัยวัฒน์ ด้วงวงศ์ช่างสัก (Tattoo Artist)
31ชัยศิริ จิวะรังสรรค์ศิลปิน
32ชาญชนะ หอมทรัพย์นักเขียน-คอลัมนิสต์-นักเขียนบทภาพยนตร์
33ชานันท์ ยอดหงษ์นักเขียน คอลัมนิสต์
34ชินพงศ์ มุ่งศิริช่างภาพ
35ชูวัส ฤกษ์ศิริสุขผู้บริหารองค์กรสื่อมวลชน
36ชูเวช เดชดิษฐรักษ์นักร้อง นักดนตรี วงสามัญชน
37โชติรส นาคสุทธิ์นักเขียน
38ณขวัญ ศรีอรุโณทัยบรรณาธิการศิลปกรรม WAY Magazine
39ณฐรัจน์ นิ่มรัตนสิงห์นักเขียน
40ณรจญา ตัญจพัฒน์กุล 
41ณรรธราวุธ เมืองสุขสื่อมวลชน
42ณัฏฐพรรณ เรืองศิรินุสรณ์ 
43ณัฐกร เวียงอินทร์บรรณาธิการ
44ณัฐกานต์ อมาตยกุลนักเขียน
45ณัฐชลี สิงสาวแหครีเอเตอร์วิดีโอ
46ณัฐชานันท์ กล้าหาญfreelance
47ณัฐพงศ์ ดวงแก้วนักเขียน-บรรณาธิการ
48ณัฐพนธ์ ปานอุดมลักษณ์สื่อมวลชน
49ดวงกมล คงธนะเจริญชัยนักวาด
50ดวงกมล บุญจันทร์ 
51ดาวุธ ศาสนพิทักษ์นักเขียน นักวิจารณ์ภาพยนตร์
52เดือนวาด พิมวนานักเขียน นักข่าว
53ตรีนุช อิงคุทานนท์นักเขียน นักข่าว
54ตะวัน​ วัตุยา​จิตรกร
55ตั้งปณิธาน มั่นใจวงค์Content Optimisation Executive (Editor)
56เถกิง พัฒโนภาษศิลปิน (ทัศนศิลป์)
57ทศพล เพิ่มพูลSocial media editor
58ทินกร หุตางกูรนักเขียน
59เทวฤทธิ์ มณีฉาย 
60ธนกร วงษ์ปัญญานักข่าว
61ธนชัย วรอาจVideo content creator
62ธนชาติ ศิริภัทราชัยผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา
63ธนพนธ์ อัคควทัญญูนักเขียน นักเขียนบทและผู้กำกับละครเวที
64ธนากร สาริทธีนักวาด,ครูศิลปะอิสระ
65ธนาพงศ์ เกิ่งไพบูลย์บรรณาธิการ PLUSSEVEN.IN
66ธนิสร์ วีระศักดิ์วงศ์นักวาด
67ธเนศ รัตนกุลช่างภาพ
68ธัช ธาดา  กวี
69ธัญ เปลวเทียนยิ่งทวีผู้นำเข้าภาพยนตร์อิสระ
70ธิดา ผลิตผลการพิมพ์บรรณาธิการ นักเขียน Documentary Club
71ธิติ มีแต้มสื่อมวลชน
72ธีรภัทร์ เจนใจบรรณาธิการ
73นคร โพธิ์ไพโรจน์นักเขียน นักวิจารณ์ภาพยนตร์
74นนทวัฒน์ เจริญชาศรี 
75นบกมล ธนยากรนักเขียน พิสูจน์อักษร
76นพพร ศักดานเรศว์นักเขียน ผู้จัดกิจกรรมด้านภาพยนตร์
77นภสินธุ์ สามแก้วแจ่ม 
78นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์ช่างภาพ
79นราธิป ทองถนอมนักข่าว
80นริศพงศ์ รักวัฒนานนท์นักเขียน, Copywriter
81นฤชิต นันทจันทร์ 
82นลพรรณ รุ่งโรจน์กราฟฟิกดีไซเนอร์
83นักรบ มูลมานัสศิลปิน / นักวาดภาพประกอบ
84นัชชา ตันติวิทยาพิทักษ์สื่อมวลชน
85นันท์ชนก คามชิตานนท์ 
86นันทวัฒน์ จรัสเรืองนิลFilm Producer / นักออกแบบ
87ปฏิภัทร จันทร์ทองช่างภาพ
88อังกฤษ อัจฉริยโสภณนักวาด, ช่างภาพ, ยูทูเบอร์
89น้ำใส ศุภวงศ์นักออกแบบ
90นิธิ นิธิวีรกุลนักเขียน
91นิธินันท์ ยอแสงรัตน์สื่อมวลชน
92เบญญทิพย์ สิทธิเวชGraphic Designer
93ใบพัด นบน้อมนักเขียน
94ปกป้อง จันวิทย์ 
95ปฏิกาล ภาคกายบรรณาธิการ
96ปณิศา เอมโอชานักข่าว
97ปนิธิตา​ เกียรติ์​สุ​พิมลบรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์ P.S.
98ประกาย ปรัชญากวี
99ปราบดา หยุ่นนักเขียน
100ปรีชาพล บุญช่วยช่างภาพ
101ปรีดิ์ปณต นัยนะแพทย์นักเขียน
102ปรียาลักษณ์ บุญมั่นบรรณาธิการ
103ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย 
104ปิยนารถ ธรรมวัฒนะนักเขียนคำโฆษณา
105ปิยบุตร หล่อไกรเลิศนักแปล
106ปิยะวิทย์ เทพอํานวยสกุลบรรณาธิการสำนักพิมพ์สมมติ
107พงศ์ธร ยิ้มแย้มนักออกแบบ
108พชร ไม้พานิช 
109พลภิศิษฐ์ ศรีวงศ์จรรยาช่างภาพและตัดต่อ vdo
110พวงสร้อย​ อักษรสว่าง​ผู้กำกับ
111พันเลิศ ศรีสร้อยDesigner, Illustrator
112พาฝัน หน่อแก้วนักเขียน
113พิชญา โคอินทรางกูร 
114พิชิตศักดิ์ แก่นนาคำนักข่าว
115พิมพ์ชนก พุกสุขคอลัมนิสต์ นักเขียน นักวิจารณ์ภาพยนตร์
116พีระ ส่องคืนอธรรมนักเขียน นักแปล
117พุฒิธร ผ่องใสArt director
118เพ็ญนภา ชาติเผือกพนักงานบริษัท
119ไพรัช แสนสวัสดิ์นักเขียน นักแปล นักหนังสือพิมพ์
120ไพศาล ลิขิตปรีชากุลนักแปล
121ฟ้าใหม่ พงศกรเสถียร 
122ภัณฑิรา ทองเชิดนักวาด
123ภาคภูมิ ลมูลพันธ์นักวาด นักออกแบบ
124ภาณุ ตรัยเวชนักเขียน
125ภาณุ บุญพิพัฒนาพงศ์คอลัมนิสต์อิสระ
126ภาณุ อารีนักเขียนบทความ นักทำหนังสารคดี
127ภาวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์ 
128ภาวิณี คงฤทธิ์ 
129ภาวิณี สมรรคบุตรTheatre Practitioner/ นักแสดง/ นักจัดการการแสดง
130ภาวิณี สมรรคบุตรTheatre Practitioner/ นักแสดง/ นักจัดการการแสดง
131ภูริช วรรธโนรมณ์นักข่าวการเมือง
132มานิตา ส่งเสริมนักออกแบบกราฟิก
133มารุต เหล็กเพชรนักเขียน นักวิจารณ์ภาพยนตร์
134โมน สวัสดิ์ศรีนักเขียน
135ยศธร ไตรยศช่างภาพ
136ยิ่งศิวัช ยมลยงPodcast director/ films director
137เยี่ยมยุทธ สุทธิฉายาสื่อมวลชน
138รติพร ชัยปิยะพรนักเขียน/นักแปล
139รัตนาพร เขม้นกิจสื่อมวลชน
140ฤทธิกร มหาคชาภรณ์สื่อมวลชน
141วงศ์พันธ์ อมรินทร์เทวา 
142วจนา วรรลยางกูร 
143วรพิพัฒน์​ ลามพัดช่างภาพ PLUSSEVEN.IN
144วรมน สินธุประมาcontent creator
145วรรจธนภูมิ ลายสุวรรณชัยผู้กำกับ นักออกแบบ
146วรรณแวว หงษ์วิวัฒน์นักเขียนบทและผู้กำกับภาพยนตร์
147วรรณสิงห์ ประเสริฐกุลนักเขียน พิธีกร นักดนตรี
148วรรษมน โฆษะวิวัฒน์คอลัมนิสต์
149วรุตม์​ พ​งศ์พิพัฒน์​บรรณาธิการภาพ PLUSSEVEN.IN
150วศินี พบูประภาพนักข่าว
151วาด รวีนักเขียน
152วิจักขณ์ พานิช 
153วิทยากร โสวัตรนักเขียน
154วิโรจน์ สุขพิศาล 
155วิลาวัณย์ บุญเกื้อกุลวงษ์ 
156วิลาสินี โสภาพลนักวิจัย
157วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศานักเขียน นักวิจารณ์ภาพยนตร์
158วิสสุตา พลอยเพ็ชรCreative Content Creator
159วีรวรรธน์ สมนึกนักข่าว
160วุฒิกร เชิญศิริVideo creator
161เวียง-วชิระ บัวสนธ์บรรณาธิการสำนักพิมพ์สามัญชน
162แวววรรณ หงษ์วิวัฒน์นักเขียนบทและผู้กำกับภาพยนตร์
163ศรายุทธ ตั้งประเสริฐสื่อมวลชน
164ศรีดาวเรืองนักเขียน
165ศิรชัย อรุณรักษ์ติชัยช่างภาพ
166ศุภชัย เกศการุณกุลช่างภาพ นักเขียน
167ศุภโมกข์ ศิลารักษ์คนทำหนังอิสระ, นักเขียน
168ศุภาวรรณ คงสุวรรณ์ 
169ศุภิสรา กิตติคุณารักษ์ผู้กำกับหนังสั้น, สารคดี และงานวีดีโอทุกรูปแบบ
170สมคิด พุทธศรี 
171สมศักดิ์ เนตรทองช่างภาพ
172สรวุฒิ วงศ์ศรานนท์สื่อมวลชน
173สันติสุข กาญจนประกรนักเขียน
174สิริพรรณี สุปรัชญาJournalist
175สุชาติ สวัสดิ์ศรีบรรณาธิการ
176สุดารัตน์ พรมสีใหม่นักเขียน
177สุธาวัฒน์ ดงทองกราฟฟิคดีไซน์เนอร์
178สุภชาติ เล็บนาคนักข่าว
179สุภัทริณี ศรประดิษฐ์นักพิสูจน์อักษร
180สุภาพ หริมเทพาธิปบรรณาธิการ นักเขียน
181สุภาวดี กลั่นความดีนักข่าว
182สุเมธ โตเกษรบรรณาธิการ
183สุรวี พีรพงศ์พรรณArt Director
184ใหม่ ศุภรุจกิจบรรณาธิการ นักเขียน
185อติเทพ จันทร์เทศผู้สื่อข่าว และช่างภาพ
186อธิคม คุณาวุฒิบรรณาธิการอำนวยการ WAY Magazine
187อธึกกิต แสวงสุขสื่อมวลชน
188อนุชิต นิ่มตลุงบรรณาธิการภาพ WAY Magazine
189อภิรดา มีเดชบรรณาธิการ
190อภิวัฒน์ ทองเภ้าContent Creator
191อภิวัฒน์ พิริยพล 
192อภิวัฒน์ แสงพัทธสีมาผู้กำกับภาพยนตร์
193อรอนงค์ ไทยศรีวงศ์นักแสดง
194อันนา หล่อวัฒนตระกูลสื่อมวลชน
195อาทิตยา บุญยรัตน์ผู้จัดรายการพอตแคสต์
196อามีน อุเซ็งCopywriter
197อินทรชัย พาณิชกุลบรรณาธิการ
198อินทร์นวัต สังข์มนัสนักเขียน นักวิจารณ์ภาพยนตร์
199อินทุพิมพ์ เลิศวิริยะไพบูลย์ 
200อิสราชัย จงภัทรนิชพันธ์Journalist/Columnist
201อุทิศ เหมะมูลนักเขียน
202อุรุพงศ์ รักษาสัตย์ผู้กำกับภาพยนตร์
203เอื้อบุญ จงสมชัยMultimedia Production Manager

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึกการตั้งค่า