คุมมาตรฐานน้ำดื่มปลอดภัย...หน้าที่ใคร? - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

คุมมาตรฐานน้ำดื่มปลอดภัย…หน้าที่ใคร?

การกำกับควบคุมมาตรฐาน ‘น้ำดื่มปลอดภัย’ สำหรับประชาชน คือหนึ่งในมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ที่มุ่งขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยสมาชิกเครือข่ายได้ร่วมกันส่งเสียงสะท้อนและเสนอแนวทางปฏิบัติ ด้วยหวังว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย

ปัจจุบันการเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัย ในราคาเป็นธรรม เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วทุกภูมิภาค ขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานน้ำดื่มปลอดภัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

 


Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY