นักวิชาการ นักเคลื่อนไหว และประชาชน ร่วมลงชื่อประณามการด้อยค่าวีรชนเดือนพฤษภา 35

ภายหลังจากเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา มูลนิธิพฤษภาประชาธรรมและคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 ได้แถลงข่าวจัดงานรำลึก 30 ปี เหตุการณ์พฤษภา 35 และมีการออกกำหนดการเชิญบุคคลต่างๆ มาร่วมงานในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ซึ่งงานดังกล่าวมีการเชิญ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐประหารปี 2557 และ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งขณะดำรงตำแหน่งได้เกิดเหตุการณ์สังหารหมู่คนเสื้อแดงในปี 2553 เป็นเหตุให้นายบารมี ชัยรัตน์ เลขาธิการสมัชชาคนจน ได้โพสต์เผยแพร่แถลงการณ์ ‘ประณามการบิดเบือนเจตนารมณ์วีรชนเดือนพฤษภา 35’ ในคืนวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา เพราะมองว่าเป็นการจัดงานที่ไม่ให้เกียรติและคุณค่าความเสียสละชีวิตของวีรชน 

แถลงการณ์ดังกล่าวมีผู้ร่วมลงนามทั้งสิ้น 229 คน ประกอบไปด้วย นักวิชาการ นักเคลื่อนไหว และประชาชนทั่วไป โดยมีเนื้อความดังนี้…

แถลงการณ์ประณามการบิดเบือนเจตนารมณ์วีรชนเดือนพฤษภา 35 โดยการจัดกิจกรรมรำลึก 30 ปี ของคณะบุคคลกลุ่มหนึ่ง

ปีนี้เป็นปีครบรอบ 30 ปี เหตุการณ์พฤษภาทมิฬอำมหิตที่รัฐเผด็จการใช้กำลังความรุนแรงปราบปรามประชาชนสองมือเปล่าที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย เป็นเหตุให้ประชาชนผู้ประท้วงต่อต้านอำนาจเผด็จการต้องบาดเจ็บล้มตายจำนวนมาก นับเป็นโศกนาฏกรรม บาดแผล ความทรงจำที่มิมีวันลืมเลือน 

วีรชนเหล่านี้มีเจตนารมณ์ในการต่อสู้เพื่อให้สังคมไทยได้สถาปนาระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ที่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน วีรชนเหล่านั้นเกลียดชิงชังระบอบเผด็จการ ระบอบรัฐประหาร ที่ได้ครอบงำสังคมไทยมาโดยตลอด 

การที่ได้มีบุคคลกลุ่มหนึ่งได้จัดกิจกรรมรำลึกขึ้น โดยได้เชิญ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มาร่วมกิจกรรมในงานด้วย ถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติคุณค่าความเสียสละชีวิตของวีรชนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากว่า พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจรัฐประหาร อำนาจนอกระบบ เป็นรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจมาจากรัฐประหาร 2557 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รวมทั้งปัจจุบันได้มีส่วนในการปราบปรามประชาชนผู้รักประชาธิปไตย โดยการแจ้งข้อกล่าวหา มีกระบวนการข่มขู่คุกคาม จับกุมขังคุกประชาชนและเยาวชนผู้มีความคิดเห็นต่างจากผู้มีอำนาจ

นอกจากนี้แล้ว การเชิญนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็นับเป็นความอัปยศเช่นกัน เนื่องจากว่า นายอภิสิทธิ์มีส่วนสำคัญในการปราบปรามคนเสื้อแดงที่เรียกร้องเพียงแค่ให้ยุบสภาเมื่อปี 2553 ซึ่งผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลายรับรู้กันเป็นอย่างดี

ท้ายสุด ผู้มีรายชื่อข้างล่างนี้ จึงไม่เห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้และขอประณามคณะผู้จัด และเรียกร้องไปยังประชาชนผู้รักประชาธิปไตยขอให้ไม่เข้าร่วมกิจกรรมนั้น ถือเป็นการประท้วงคณะผู้จัดกิจกรรม รวมทั้งเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของวีรชน 2535 สืบต่อไป 

เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตย จงเจริญ เจตนารมณ์ของวีรชน 2535 จงเจริญ

1. จะเด็จ เชาวน์วิไล

2. เจษฎา โชติกิจภิวาทย์

3. ประสาท ศรีเกิด

4. พิรอบ แต้มประสิทธิ์

5. ธิกานต์ ศรีนารา

6. อุทัย อัตถาพร 

7. บารมี ชัยรัตน์

8. อดุลย์ศักดิ์ พรหมเสน

9. โชคชัย แซ่แต้

10. ชาญชัย อนันต์มานะ

11. จักริน ยูงทอง

12. พิชิต พิทักษ์

13. พิษณุ ไชยมงคล

14. อนุชา แหสมุทร

15. สถิต ยอดอาจ

16. ธีรพล พัฒนภักดี

17. นิวัตร สุวรรณพัฒนา

18. กุลวดี ศาสตร์ศรี

19. ณะรินทร กลางเฉวียง

20. นพ.กฤษณ์ติพัฒน์ พิริยกรเจริญกิจ

21. ธนเดช เจนบรรจง

22. สมชาย แซ่จิว

23. พรสรวง โพธิ์ทอง

24. สุรพล สงฆ์รักษ์

25. ประธาน คงเรืองราช

26. พรชัย มณีนิล

27. วินัย ผลเจริญ

28. ธีรพล อันมัย

29. สุภาภรณ์ อัษฎมงคล

30. อรอนงค์ หัตถโกศล

31. อำพร สังข์ทอง

32. นิติกร ค้ำชู

33. ภัควดี วีระภาสพงษ์ 

34. ชัยพงษ์ สำเนียง

35. สมศักดิ์ บุญเสริฐ

36. สุวิทย์ แก้วสุข

37. ศรันย์ สมันตรัฐ

38. ชำนาญ จันทร์เรือง

39. ภัทรภร ภู่ทอง

40. ศรีไพร นนทรีย์

41. ไพศาล จันปาน 

42. กฤษณะ ธนะฐากุลเดช 

43. รอมฎอน ปันจอร์ 

44. พรพิศ ผักไหม 

45. ประเสริฐ​ หงวนสุวรรณ

46. วินัด เพ็งแจ่ม

47. เอกอนันต์ ภัทรพรพิสิทธิ์

48. นาตยา อยู่คง

49. ธนชาติ ไชยทองพันธ์

50. ยุทธนา ลุนสำโรง

51. สุรพศ ทวีศักดิ์

52. พิชชา ทรัพยสาร

53. สมศักดิ์ แก้วโสภา

54. วัชรพล นาคเกษม

55. สุพนิต​ เพลินพนา

56. วรวุฒิ บุตรมาตร

57. สังฆวัด เชื้อวงษ์ 

58. นวกช ทัพพะรังสี

59. พายุ บุญโสภณ

60. วัฒนชัย วินิจจะกูล

61. นิรมล ยุวนบุณย์

62. กฤษณะ ไก่แก้ว

63. เอกชัย พรพรรณประภา

64. ธนพล พันธุ์งาม

65. อดิศร เกิดมงคล

66. ลลิตา เพ็ชรพวง

67. ธีระวัฒน์ รุจินธรรม

68. เพชรชรา ชิดปรางค์

69. กานต์สินี อุไรรัตน์

70. สหัสวัต คุ้มคง

71. บดินทร์ รัชตาจ้าย

72. ศิริ นิลพฤกษ์

73. อารีฟีน​ โสะ

74. กานต์ ทัศนภักดิ์

75. จักรพล ผลละออ

76. พริม มณีโชติ

77. ณัฐพงศ์ มาลี

78. มริสสา อรุณกิตติชัย

79. เชษฐา กลิ่นดี

80. สิรวิชญ์ มณีรัตน์

81. กันต์ วัฒนสุภางค์

82. ณัทพัช อัคฮาด

83. ปัททุมมา ผลเจริญ

84. ลภาพรรณ ศุภมันตา

85. พันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ

86. สมพล โชคดีศรีสวัสดิ์

87. เรวดี สิทธิสุราษฎร์

88. สุชาติ สวัสดิ์ศรี

89. พระอานนท์ ยุตฺตธมฺโม

90. สันติสุข กาญจนประกร 

91. นิธิวัต วรรณศิริ

92. คมลักษณ์ ไชยยะ

93. ถาวร​ เกิด​สุว​รรณ์​

94. ถนอม ชาภักดี

95. วิทูวัจน์ ทองบุ

96. วัฒนา นาคประดิษฐ์

97. พนา ใจตรง

98. พงษ์ศักดิ์ สายวรรณ

99. ประพนธ์ สิงห์แก้ว

100. เลื่อน ศรีสุโพธิ์

101. สุรศักดิ์ ชัยรัมย์

102. พิพัฒน์ สุยะ

103. นิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์

104. เฉลิมพล ปทะวานิช

105. วสุรี ชาวกงจักร

106. รจเรข วัฒนพาณิชย์

107. มัทนา อัจจิมา

108. ศิริพร ฉายเพ็ชร

109. จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา

110. อนุสรณ์ อุณโณ

111. ส.รัตนมณี พลกล้า

112. จินตนา สมพงศ์

113. เฉิดฉันท์ ศรีพาณิชย์

114. ปนัดดา ขวัญทอง

115. เสรี จินตกานนท์

116. อุลัยรัตน์ ชูด้วง

117. พฤกษ์ เถาถวิล

118. เวียง-วชิระ บัวสนธ์

119. อารัติ​ แสงอุบล

120. เพียง​พร​ พนัส​อำ​พน

121. ทวีศักดิ์ พึงลำภู

122. วิภา พลอยงาม

123. พิศาล บุพศิริ

124. สันทนากร จิตมาตย์

125. พงศธร ศรเพชรนรินทร์

126. แววเพชร ศิริจันทร์

127. รชต สังข์ทอง

128. จันทนา วรากรสกุลกิจ

129. วิทยา อาภรณ์

130. นราธิป จันทร์อ่ำ

131. สุวรรณ บัณฑิต

132. รัฐ วิจิตรกำจร

133. อธิปัตย์ มณีนุตร

134. สมปอง บุญรอด

135. จริญญา บุญรอด

136. สุกัญญา เศษขุนทด

137. คมกิจ คงดี

138. กิตติภูมิ จุฑาสมิต

139. นุจรินทร์ นามูลทา

140. สุชาติ ตระกูลหูทิพย์

141. ณัฐพร อาจหาญ

142. เนตรดาว เถาถวิล

143. เยาวลักษ์ อนุพันธ์

144. คำรณ ชูเดชา

145. จรัล ดิษฐาอภิชัย

146. เคารพ พินิจนาม

147. จีระ เปรมปราศรัย

148. พรสุข เกิดสว่าง 

149. มารุต พลายอยู่วงษ์

150. ศุภชัย เจริญศักดิ์วัฒนา

151. นุชจรี ใจเก่ง

152. น้ำเพชร พิทักษ์

153. การัญ เพิ่มลาภ

154. วิเชียร วิสุธนากร

155. สุพัตร วิสุธนากร

156. สุมาตร ภูลายยาว

157. รินทร์ นาจอมทอง

158. ไพรบ บุษราคัม

159. นพดล สุวรรณแสน

160. ธนวินท์ เตชินท์ธนนันต์

161. สุพจน์ แก้วแสนเมือง

162. สุพิทักษ์ วีรพล

164. ดนุพล สอนต่าง

165. ไพทูรณ์ พรมนอก

166. เมธาวี พิทักษ์

167. บุญเกิด ทองนะ

168. เดชอนันต์ พิลาแดง

169. ดนัย เพชรสังหาร

170. นิวาส โคตจนจันทึก

171. ณัฐธนัน ขันทอง

172. สิรินาฏ ศิริสุนทร

173. ภัทรพล อินทรหอม

174. ธนิสสร มณีรักษ์

175. ประเทือง นรินทรางกูล ณ อยุธยา

176. ปาริชาต ศิวะรักษ์ 

177. สมบัติ จิตสกุลชัยเดช

178. พิชญ อนันตรเศรษฐ์

179. ณรรธราวุธ เมืองสุข

180. ชูศักดิ์ เจริญหงษ์ทอง

181. ศราพัส บำรุงพงศ์

182. จำลอง อินทะวงษ์

183. กิตติชัย งามชัยพิสิฐ

184. กาลสมัย มะณีแสง

185. เกียรติก้อง เส็นฤทธิ์

187. อภิสิทธิ์ ทรัพย์นภาพันธ์

188. พรชัย ยวนยี

189. ภาณุวิชญ์ ภู่ทอง

190. ประวิทย์ วงศ์ละ

191. ทศพล พลเยี่ยม

192. ปรีชา พะวงศ์

193. สมเกียรติ วงศ์เฉลิมมัง

194. อรรถพล สิงพิลา

195. สุวรรณา ตาลเหล็ก

196. ณัฐพงษ์ นรินทร์นอก

197. สุรัตน์ รูปสูง

198. ตะวัน นิลภา

199. พรศักดิ์ ภูมิบุญชู

200. นันทวัฒน์ อินทะชัย

201. ฐาปกรณ์ โนนศรีโคตร

202. วิญญู เวชกามา

203. คมสันติ์ จันทร์อ่อน

204. อัศวุฒิ สินทวี

205. อริสรา ขวัญเวียน

206. ธวัช ดำสอาด

207. สรสิช ฟักแฟง

208. นราภรณ์ ดำอำไพ

209. นีรนุช เนียมทรัพย์

210. นายปฏิพัทธ์​ ใบสนธิ์

211. อาทิตย์ พิลาบุตร

212. พัชรี อังกูรทัศนียรัตน์

213. สมใจ เตชินท์ธนนันต์

214. พิลาพร จักษุรัตน์

215. สุธิลา ลืนคำ

216. วิภาวรรณ บุญอรัญ

217. ธนากร พวยไพบูลย์

218. อนุรักษ์ สุพร

219. พิชัย จันทร์ช่วง 

220. ประดิษฐ์ ลีลานิมิต

221. มนัสนันท์ บวรวิวรรธน์

222. ฐานพัฒน์ กลิ่นทอง

223. คณิต ธัญญะภูมิ

224. ชัน ภักดีศรี

225. แหลมชัย วงศ์กะโซ่

226. วันลา วงศ์กะโซ่

227. เขียว หลวงนา

228. ณรงค์ คำสา

229. ฉันท์หทัย (อรทัย) อาจอ่ำ

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึกการตั้งค่า