พระราชดำรัส เรื่อง ‘ความสามัคคี’

 

03

 

 

b

 

 


ที่มา: หนังสือ ‘ตามรอยพระบาท ชาติมั่นคง’ จัดทำโดย สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, พิมพ์ครั้งแรก พฤศจิกายน ๒๕๔๙

 

 

WAYพระราชดำรัส เรื่อง ‘ความสามัคคี’