พระราชดำรัส เรื่อง 'ความสามัคคี' - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

พระราชดำรัส เรื่อง ‘ความสามัคคี’

 

03

 

 

b

 

 


ที่มา: หนังสือ ‘ตามรอยพระบาท ชาติมั่นคง’ จัดทำโดย สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, พิมพ์ครั้งแรก พฤศจิกายน ๒๕๔๙

 

 

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY