WAY to READ: การทวงถามถึงการดำรงอยู่ของอนุสาวรีย์

'อนุสาวรีย์' วรรณกรรมเล่าล่าสุดของ วิภาส ศรีทอง ทำให้ นิธิ นิธิวีรกุล เห็นว่า ภายใต้ความเรียบและตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน มีข้อความสำคัญซ่อนคำถามต่อสิ่งที่เห็นจนชินตาไว้ในเรื่องราวของอนุสาวรีย์

ความยุติธรรมในเรื่องแต่ง 3 เล่ม ในมุมมองของ วิภาส ศรีทอง

ท่ามกลางความยุติธรรมที่พร่าเลือน เราชวนคุยสั้นๆ กับวิภาส ศรีทอง เพื่อตามหาร่องรอยความยุติธรรมในวรรณกรรม 3 เล่ม ในความเห็นของเขา