อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังเป็นคอลัมนิสต์ นักวิจัย นักเขียน มีผลงานหลายเล่ม เช่น การเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ของชนชั้นผู้นำไทยตั้งแต่รัชกาล ๔ - พ.ศ.๒๔๗๕ (2538) จะรักกันอย่างไรในเมื่อเรายังไม่เข้าใจกัน (2553) และ ลืมตาอ้าปาก จาก "ชาวนา" สู่ "ผู้ประกอบการ" (2559) งานเขียนของเขาพยายามทำความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงทางสังคม