Consumer Channel – ร่าง พ.ร.บ.ยา ยิ่งแก้ยิ่งเลอะ ตอน 1

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ดูแล้วจะเป็นคน (หล่อ) เลือกได้ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ภูมิใจเสนอ ตอน ร่าง พ.ร.บ.ยา ยิ่งแก้ยิ่งเลอะ ตอน 1

พ.ร.บ.ยา ฉบับ 2510 เป็นกฎหมายเก่าแก่ที่บังคับใช้มานานถึง 47 ปี ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ ซึ่งคาดว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในเร็วๆ นี้ แต่ยิ่งแก้ก็ยิ่งยุ่ง โดยเฉพาะนิยาม ‘ยาอันตราย’ ที่กำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพอื่นๆ นอกเหนือจากเภสัชกร สามารถเป็นผู้สั่งจ่ายยาได้ ถึงเวลานั้นประชาชนทั่วไปคงต้องระมัดระวังกันเอาเอง
logo
WAYConsumer Channel – ร่าง พ.ร.บ.ยา ยิ่งแก้ยิ่งเลอะ ตอน 1

Related Posts

5 เรื่องยาที่ผู้บริโภคควรรู้

Consumer channel จัดเนื้อหาและประเด็นผู้บริโภคด้านยาในรอบปีที่ผ่านมา เป็น '5 เรื่องยาที่คุณควรรู้' เพราะเรื่องยาสำคัญต่อชีวิต

เหตุผลที่ต้องค้าน ร่าง พ.ร.บ.ยา

เมื่อพิจารณาสาระสำคัญที่ซ่อนระหว่างบรรทัดในร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับกระทรวงสาธารณสุข กลับพบว่าร่างกฎหมายฉบับนี้มีจุดอ่อนและช่องโหว่ที่ทำให้ผู้เกี่ยวข้องในวิชาชีพเวชกรรมทั้งหลายต้องลุกขึ้นมาถกเถียงกันอย่างจริงจังอีกครั้ง โดยเฉพาะประเด็นที่ว่าด้วย ‘การแบ่งประเภทยา’