15 กันยายน พบกันที่ลานปรีดี 14.00 น. ยื่นแถลงการณ์อย่างพร้อมเพรียง

หลังจาก ‘แถลงการณ์ในนามนักเขียน บรรณาธิการ ศิลปิน สื่อมวลชน และประชาชนผู้เชื่อมั่นในหลักการประชาธิปไตย’ เผยแพร่ในเพจ WAY ในช่วงค่ำของวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา มีผู้สนใจแสดงความจำนงลงชื่อจำนวนมาก

เป็นเวลา 48 ชั่วโมงจากช่วงหัวค่ำของวันที่ 12 กันยายน ถึงเวลา 20.00 น.ของวันที่ 14 กันยายน มีผู้แสดงความจำนงลงชื่อสนับสนุนแถลงการณ์ฉบับนี้ทั้งสิ้น 1,964 ราย

ในวันอังคารที่ 15 กันยายนนี้ คณะผู้ริเริ่มแถลงการณ์ฉบับนี้ จะเดินทางไปอ่านแถลงการณ์ในเวลา 14.00 น. ที่ลานปรีดี และจะยื่นแถลงการณ์พร้อมแนบรายชื่อจำนวน 1,964 ราย ให้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

แถลงการณ์ในนามนักเขียน บรรณาธิการ ศิลปิน สื่อมวลชน และประชาชนผู้เชื่อมั่นในหลักการประชาธิปไตย

จากปรากฏการณ์ที่กลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้ออกมาเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง กระทั่งเริ่มมีการส่งสัญญาณข่มขู่คุกคาม ทั้งจากรัฐและผู้คนเห็นต่างจำนวนหนึ่ง

ในฐานะที่เราต่างต้องเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขอยู่ในสังคมเดียวกัน เราขอยืนยันหลักการ และยื่นข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้

 • หนึ่ง เราขอยืนยันว่า ข้อเรียกร้องทางการเมือง 3 ข้อ ได้แก่ หยุดคุกคามประชาชน ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ยุบสภา และความฝันในการอยู่ร่วมกับสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงความเคลื่อนไหวให้ปฏิรูประบบการศึกษา ทั้งหมดนี้นอกจากจะไม่ได้มีเนื้อหาส่วนใดละเมิดกฎหมายแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงเจตจำนงของคนรุ่นใหม่ ความใฝ่ฝันที่จะเห็นสังคมดีขึ้นกว่าเดิม เราขอเรียกร้องให้รัฐและผู้เห็นต่าง โต้แย้งด้วยข้อมูล ข้อเท็จจริง และเหตุผล หยุดให้ร้ายบิดเบือน หยุดละเมิดเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ด้วยวิธีการและท่วงทำนองต่ำทราม
 • สอง ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในการชุมนุมวันที่ 19 กันยายน 2563 โดยมิได้ระบุเหตุผลชัดเจน มากไปกว่าถ้อยคำกว้างๆ ว่า กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม มิได้ดำเนินการขออนุญาตตามเงื่อนไขมหาวิทยาลัย
  ในฐานะที่เรามีความผูกพันกับประวัติศาสตร์อันยาวนานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทในการจำหลักเป็นหลังพิง ให้ที่อยู่ที่ยืนกับผู้คนในระบอบประชาธิปไตย เราขอเรียกร้องให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิจารณาทบทวน เปิดพื้นที่ให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน ได้แสดงออกถึงจุดยืนทางการเมืองอันเป็นเรื่องพื้นฐาน สนับสนุนระบบดูแลความปลอดภัยในการชุมนุม แทนการปิดกั้นผลักไส ให้ออกไปรับความเสี่ยงนอกรั้วมหาวิทยาลัย
 • สาม เราขอเรียกร้องสื่อมวลชน และขอความร่วมมือจากผู้สนใจติดตามข่าวสาร ให้ออกแรงช่วยกันตรวจสอบข้อมูลหลักฐาน ร่วมกันยับยั้ง แก้ไข ข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ จากกลุ่มคนที่ประสงค์ให้เกิดการเผชิญหน้า ปรารถนาจะให้สถานการณ์รุนแรง เพื่อนำไปสู่การใช้เครื่องมือทางอำนาจนอกระบบ ไม่ว่าจะในรูปแบบการทำรัฐประหาร หรือการจัดตั้งรัฐบาลพิเศษ ซึ่งล้วนแล้วแต่จะนำพาประเทศถอยหลังและตกต่ำยิ่งขึ้น

ด้วยความเชื่อมั่นในหลักสิทธิ เสรีภาพ เสมอภาค และประชาธิปไตย

รายชื่อแนบท้ายแถลงการณ์

 1. สุชาติ สวัสดิ์ศรี
 2. เวียง วชิระ บัวสนธ์
 3. อธิคม คุณาวุฒิ
 4. นิธินันท์ ยอแสงรัตน์
 5. เกษมศักดิ์ วงศ์รัฐปัญญา
 6. ลูกแก้ว โชติรส นาคสุทธิ์
 7. ธนาพล อิ๋วสกุล
 8. อินทิรา เจริญปุระ
 9. เกษม จันทร์ดำ
 10. ธิดา ผลิตผลการพิมพ์
 11. กฤตวิทย์ หริมเทพาธิป
 12. ภัควดี วีระภาสพงษ์
 13. ประกาย ปรัชญา
 14. เดือนวาด พิมวนา
 15. ชัยพร อินทุวิศาลกุล
 16. ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล
 17. วัฒนชัย วินิจจะกูล
 18. จิรภัทร อังศุมาลี
 19. ปราบดา หยุ่น
 20. ภาณุ ตรัยเวช
 21. กล้า สมุทวณิช
 22. จำลอง ฝั่งชลจิตร
 23. ชัยสิริ สมุทวณิช
 24. นิวัต พุทธประสาท
 25. ณรรธราวุธ เมืองสุข
 26. ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
 27. จรัญ หอมเทียนทอง
 28. อนุสรณ์ ติปยานนท์
 29. เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล
 30. ยุกติ มุกดาวิจิตร
 31. ชานันท์ ยอดหงส์
 32. ปฏิกาล ภาคกาย
 33. สุณัย ผาสุก
 34. ลลิตา หาญวงษ์
 35. สมฤทธิ์ ลือชัย
 36. ประธาน ธีระธาดา
 37. กฤดิกร วงศ์สว่างพานิช
 38. เฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล
 39. พริ้ม บุญภัทรรักษา
 40. พรทิพย์ มั่นคง
 41. สิริกร มณีรินทร์
 42. ปรัชญา สิงห์โต
 43. อารักษ์ อาภากาศ
 44. อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ
 45. กว่าชื่น บางคมบาง
 46. เซีย ไทยรัฐ
 47. สร้อยแก้ว คำมาลา
 48. บุญเลิศ วิเศษปรีชา
 49. นิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์
 50. ถนอม ชาภักดี
 51. วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
 52. วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์
 53. กฤช เหลือลมัย
 54. มิตร ใจอินทร์
 55. วรรณา สวัสดิ์ศรี (ศรีดาวเรือง)
 56. ภัทรียา พัวพงศกร
 57. สมเกียรติ สุนทรสวัสดิ์
 58. วราลักษณ์ หิรัญเศรษฐวัฒน์
 59. ณฐพล บุญประกอบ
 60. พรภัฏ ชีวีวัฒน์
 61. วรรณแวว หงษ์วิวัฒน์
 62. ธนสักก์ เจนมานะ
 63. วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา
 64. จักรภพ เพ็ญแข
 65. ดุจดาว วัฒนปกรณ์
 66. สงวน คุ้มรุ่งโรจน์
 67. สันติ แต้พานิช
 68. วิทยากร โสวัตร
 69. วัฒน์ วรรลยางกูร
 70. พฤหัส พหลกุลบุตร
 71. สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์
 72. ณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน
 73. นำพล ขจรพิมานมาศ
 74. ธนพล จูมคำมูล
 75. สุดารัตน์ พรมสีใหม่
 76. ณภัทร ขาวสุวรรณ
 77. อชิรวิชญ์ อันธพันธ์
 78. นุชิต เจริญพานิช
 79. ธนพล พลสวัสดิ์
 80. ปราญ์ณัฏชญา ลายประดิษฐ์
 81. วศินธร แสนสิงห์
 82. เปีย วรรณา
 83. กฤติกุล เหาะเหิน
 84. สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย
 85. ปัญญา ทาเจริญ
 86. วิภาวี เฟื่องชูนุช
 87. ณัฐพันธ์ จุนอนันตธรรม
 88. สลักจิต แก้วคำ
 89. พัชรพงษ์ เพียรอุส่าห์
 90. อนันต์ เกษตรสินสมบัติ
 91. วันเพ็ญ อินธิเดช
 92. กชกร บัวล้ำล้ำ
 93. กฤษฏิ์ บุญสาร
 94. สุริยนต์ แจ่มจันทร์
 95. ธัมม์ ศิริพรมรินทร์
 96. ณัฐพล สถิตย์พัฒนพงศา
 97. นภัสสร กิจพันธ์
 98. ฌัลลิกา ทิพย์ฝั้น
 99. เฉลิมชัย กุลประวีณ์
 100. ธนัยนันท์ แสวงเชิดพงษ์
 101. วรกมล องค์วานิชย์
 102. เสกสรรค์ วินยางค์กูล
 103. บูรพา เล็กล้วนงาม
 104. สุวัฑ แซงลาด
 105. สุรพล ภาษาประเทศ
 106. เอกลักษณ์ อุทัยเสวก
 107. วัฒนา วันเพ็ญ
 108. สุริยกานต์ พรมมงคล
 109. พิชญ อนันตรเศรษฐ์
 110. สมเจตน์ อยู่ใจ
 111. วิชัย ดิษฐสม
 112. ฐณฐ จินดานนท์
 113. ชนะ เสียงหลาย
 114. สุวิน สลีสองสม
 115. วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
 116. พิชามญชุ์ อาจคะนอง
 117. บดินทร์ บัวหลวงงาม
 118. วิทวัส ทองเขียว
 119. ปานศักดิ์ นาแสวง
 120. เชวง ไชยวรรณ
 121. วัฒนชัย แจ้งไพร
 122. รัชญา อมรวรรณดา
 123. วาสนา ศรีตาบุตร
 124. ลีน่าร์ กาซอ
 125. จรูญรัฐ วิธูสุวรรณ
 126. สันดุสิทธิ์ ประเสริฐสังข์
 127. ภานุวัฒน์ จีนคง
 128. ชัยรัตน์ จิโรจน์มนตรี
 129. วีรภัทร บำรุงเจริญชัย
 130. สุรชัย ตรงงาม
 131. นคร โพธิ์ไพโรจน์
 132. พัลลภัทร น้อยธิ
 133. บุญชู สุริยากุลพานิช
 134. ปรเมษฐ์ ศุขวัฒน์
 135. ปิยะพงศ์ ศิริมงคล
 136. วรรณวิสา คล้ายคลึง
 137. กษิดิศ แย้มสุนทร
 138. ชัยวัช เวียนสันเทียะ
 139. สุทธิรักษ์ ศรีสงวน
 140. ปิยศักดิ์ อู่ทรัพย์
 141. ปานทิพย์ อินสูนย์
 142. มานะ มลิวัลย์
 143. ภควรรณ พุทธิศรี
 144. วทัญญู ฟักทอง
 145. พรรัตน์ วชิราชัย
 146. วีรยุทธ สุขสว่าง (เขนน้ำ หลังเทา)
 147. ศุภาภรณ์ บริสุทธิ์
 148. นพคุณ จุมเกต
 149. ภูสิริ ซุ่นรุ่งพัฒนกิจ
 150. กรรภิรมย์ โกมลารชุน
 151. สิทธิชน เกียรติสุขเกษม
 152. โซเฟีย ราชประดิษฐ์
 153. ณิชชนิดา กฤษกรณิศ
 154. กวินเจตน์ ตันติธนาทรัพย์
 155. บัญชา สารโท
 156. สุปรียา จารุไพรวัลย์
 157. สายรุ่ง สุทาชัย
 158. ณภัทร สว่างศรี
 159. บูน ประดิษฐนิยกูล
 160. พนิดา วสุธาพิทักษ์
 161. อวย ภูไท
 162. ณพัทธ์ นรังศิยา
 163. ธนาวดี ศรีวิพัฒน์
 164. วิสุทธิ์ ดุลยยางกูล
 165. ณ้ฐวุฒิ ประจง
 166. ไทวรรณ์ ศรีษะพล
 167. พิราภรณ์ วิทูรัตน์
 168. กานต์เทพ สังขกร
 169. ศรีวิไล ตุงคะนาคร
 170. อภินันท์ นามตะ
 171. กิตติธัช ศรีพิชิต
 172. ญภา วรวรัญญู
 173. ก่อกริช แซ่จิว (‘ชาติ ดุริยะ)
 174. ณภัทร ข่ายมณี
 175. นพรัตน์ รัตนคอน
 176. ภิรมณ ภูมิกระจ่าง
 177. อภิชญา บุญเฉลย
 178. จารุวัฒน์ อุ้มชู
 179. อธิษฐาน กาญจนะพงศ์
 180. อภิชาติ หอมสอาด
 181. อภิชน รัตนาภายน
 182. อารี ชัยเสถียร
 183. ภาณุวัฒน์ อภิวัฒนชัย
 184. ปาริชาต ศิวะรักษ์
 185. ปานรวี กระจ่างแก้ว
 186. นพรัตน์ เหลือมาก
 187. หรินทร์ แพทรงไทย
 188. บารมีรัฐ จันทราศรีวงศ์
 189. พงศธร พิมเสน
 190. อานนท์ บุญเชิดชู
 191. อิสสรา อมรธรรมธาดา
 192. นจดงค์ บุญประเสริฐ
 193. พัชรี ศรีชื่น
 194. เนตรนภา สันทอง
 195. เอกภพ ผาวงษ์
 196. ดำนาย ประทานัง
 197. เสถียร พละพงษ์
 198. ณัชชา โอเจริญ
 199. อำนาจ เสริมพงศ์สุวัฒน์
 200. จิรโชติ อรรณพธนวิศาล
 201. ณัฐวัจน์ สุจริต
 202. ศรีสมร โซเฟร
 203. ภัทรพล จตุพร
 204. ประเวช เขียวธง
 205. นฤพล สถาพร
 206. ธีระพงษ์ สีทาโส
 207. เปฐิตา บุญพิทักษ์
 208. ชัยยะ ตากวิริยะนันท์
 209. ภาสินี ประมูลวงศ์
 210. จิรากิตติ์ แสงลี
 211. สุวิมล สุนากร
 212. ทศพร นิลศิริ
 213. ปฐม ภู่ระหงษ์
 214. ภาณุพงศ์ เพชรภู่
 215. ชนฐิตา ไกรศรีกุล
 216. วิโรจน์ ดุลยโสภณ
 217. ธนากรณ์ อินทร
 218. ณฐมน รัตนสุภา
 219. ทิพากร บุญอ่ำ
 220. ธวัช ดำสอาด
 221. กรรณิกา เพชรแก้ว
 222. ชาตวิทย์ ทับเกตุ
 223. จิรวัฒน์ เอื้อสังคมเศรษฐ์
 224. อินทร์นวัต สังข์มนัส
 225. สุวัตร รติพรเลิศ
 226. นภาพร เรืองทินกร
 227. โกเมนทร์ สารพิมพา
 228. สิทธิพล ดวงมณี
 229. สุกานดา วรพฤกษ์พิสุทธิ์
 230. จันทวิภา อภิสุข
 231. ฐิติภัทร มงคลชู
 232. วุฒิชัย นุชสิริ
 233. ชุติมันต์ ธนัษท์ภูธเนษฐ์
 234. นิษณาต นิลทองคำ
 235. วีระยุทธ ประชุมชน
 236. ปรารถนา อุทัยพันธ์
 237. พงศกร อดุลเดชา
 238. ศิริพร ศรีสุคนธ์
 239. เพชรลัดดา แก้วจีน
 240. สรรเพชร สัมฤทธิ์รินทร์
 241. วีรวัฒน์ จันทะศิริ
 242. เมธาวี เด่นทรัพย์ไพบูลย์
 243. ธวัช งานรุ่งเรือง
 244. ธีรนันท์ เชียงทา
 245. มัญชรี รัตนสุภา
 246. รุ่งฤทธิ์ เพ็ชรรัตน์
 247. รุ่งนภา แกล้งกลางดอน
 248. นิษฐกานต์ แก้วปิยสวัสดิ์
 249. สุทิวัส สามารถกิจ
 250. ธีรพล พัฒนภักดี
 251. สฤณี อาชวานันทกุล
 252. กฤษณพล ศรีบูรพา
 253. อรรถสิทธิ์ เตชะนิยม
 254. ภุชพงศ์ ภูแสง (มาร์ค พี ภูแสง)
 255. วาโย ไทยประกอบ
 256. พันธุ์เทพ ทิพย์สุวรรณ์
 257. บริษฎ์ พงศ์วัชร์
 258. สุทธา อยู่ยง
 259. อัญชิษฐา เอกชัย
 260. อดิเรก วัฏลีลา
 261. ศักวุฒิ พิมพ์ธารา
 262. นวศรี ชนมหาตระกูล
 263. ชลิดา จันทร์เส็ง
 264. กาญจนา ดีอุต
 265. รัชกฤช กัญจนาพรกมล
 266. ชนสรณ์ ชัยกิตติภรณ์
 267. สุภัท กาศสีมูล
 268. สัมพันธ์ สิทธิวรรณธนะ
 269. เอกลักษณ์ จุลสุคนธ์
 270. พลากร เจียมธีระนาถ
 271. ประพฤติ ปาลสาร
 272. วีริศ บัวลำใย
 273. สาวิตรี ไวยวุทธิ
 274. ชลลดา ฉัตรประกายมาศ
 275. สิทธิพงค์ ไชยยงค์
 276. เมธัน ธันย่า
 277. นาตยา อยู่คง
 278. ศักดิ์ชาย พิทักษ์
 279. ชวลิต รัตนกุล
 280. ไชยเวทย์ อินสูนย์
 281. พิชิต ชัยสิทธิ์
 282. คมกฤต พินิจกิตติ
 283. ณัฐพล สืบกระพันธ์
 284. วลัยลักษณ์ สุขศรี
 285. สุนันทา ดวงยอด
 286. ชลิตา แก้วตุ้ย
 287. ลมิตา เขตขัน
 288. ศักดา เดชเลย์
 289. นพเก้า คงสุวรรณ
 290. ธนากร สาริทธี
 291. พนาวัฒน์ ฤทธิ์ลิขิต
 292. ปริวัตร สมบัติ
 293. ณรงค์กฤช ศรีชัยนาท
 294. จตุรงค์ เยี่ยมสุริยงค์
 295. เสนาวิลย์ เมืองสถิตย์
 296. เมริศ ตันตสถิตานนท์
 297. พลวิทย์ เภตรา
 298. สุนีรัตน์ รัตนกรวรกานต์
 299. ณัฐวุฒิ บุญทา
 300. เสกศักดิ์ สงวนสัตย์
 301. สมบูรณ์ สมัครพันธุ์
 302. เพ็ญนภา เนตรหัสนัยน์
 303. พรสวรรค์ รัตนใสย
 304. ณัฐภัทร มุสิกวงศ์
 305. โสมาวดี คงพัฒน์ยืน
 306. พล อาจทวีกุล (เสราะกราวน์เมนเตนบัด)
 307. โสภิดา วีรกุลเทวัญ
 308. ชัยพร ชูนาค
 309. ชลดา กลางบุรี
 310. สุริยาทิศ โพธิ์ประสิทธิ์
 311. จุลณรงค์ วรรณโกวิท
 312. ชนากานต์ พิลารักษ์
 313. ธนชาติ แสงประดับ ธรรมโชติ
 314. นิศารัตน์ มีโชค
 315. ปัญญา จันทร์แก้ว
 316. รัชนก ระหา
 317. เชาวลิตร ธรรมศิริ
 318. อุมาพร รัตนาภายน
 319. ธนศักดิ์ ยิ้มเกิด
 320. ธรรมศักดิ์ สิงหพรหมสาร
 321. เกศรินทร์ แก้วอุดม
 322. คัทลียา วิศาลวิทย์
 323. พริม มณีโชติ
 324. มลธิรา เดชอุดม
 325. ถวิล สุวรรณ์
 326. ณชิต กวินพลอาสา
 327. กริณฑรัตน์ เชื้อสุวรรณ
 328. บัณฑิต เทียนรัตน์
 329. รินลนี เอ็นดูรัศมี
 330. ณธาทัช กาญจนกุล
 331. ศรัญญา ชินวรธนวงศ์
 332. สิริวรรณ อุปวงษา
 333. สินิทธ์ ปนุตติดร
 334. สรพจน์ เสวนคุณากร
 335. ธนสิทธิ์ สายแสงจันทร์
 336. นฤเบศก์ พงษ์ชัยภูมิ
 337. อานันท์ ปากบารา
 338. จิตลดา ไวดาบ
 339. สรวงนภัส คุ๊ก
 340. ชยพล ชินไข
 341. ชินพรรธน์ ตั้งโรจนลักษณ์
 342. นวภู แซ่ตั้ง
 343. ธนุพล ยินดี
 344. คำปิ่น อักษร
 345. จักรพงษ์ เอี่ยมสอาด
 346. ยุทธนา บุตดาวงษ์
 347. ผณิตา คงสุข
 348. ฤทธิชัย สอพิมาย
 349. เอื้อการย์ ชุ่มดี
 350. ธนกร สินน้อย
 351. กมลพร เรืองแสน
 352. หริรักษ์ ป้อมคำ
 353. ชลธิชา โอปัน
 354. นัสรี ละบายดีมัญ
 355. มนัส กุลตั้งกิจเสรี
 356. มนัญชัย ลิ้มประภา
 357. บัณฑิต ชุมพลวงษ์
 358. ชัชชวาล ตริวนาการ
 359. ประสิทธิ์ชัย มากพิณ
 360. ธีรพงศ์ ขนานใต้
 361. อาทิตยา จ่อแสง
 362. เฮอฬีกฤษ ทานะวิโรจน์
 363. ภีม อุมารี
 364. มุทิตา เจริญพานิชย์
 365. เอนก มหาวงษ์ไพศาล
 366. ตั้งปณิธาน มั่นใจวงค์
 367. วินัย ดิษฐจร
 368. เสฎฐวุฒิ ยุทธาวรกูล
 369. อธิเจต มงคลโสฬศ
 370. ภูษิต มณีพงษ์
 371. ปัททุมมา ผลเจริญ
 372. จิตต์ศีล รักเย็นศรีรณ
 373. จิรัฏฐ์ เฉลิมแสนยากร
 374. ภากร จุ่งรุ่งเรือง
 375. วีรกร เลิศแสงสุวรรณ
 376. พิชญาวดี โยสีดา
 377. สราวุฒิ แย้มแสงสังข์
 378. พจน์ กริชไกรวรรณ
 379. พัชร์ นิยมศิลป
 380. บุศรินทร์ เมธางกูร
 381. วรุตม์ อุดมรัตน์
 382. สัจจพร ฝาระมี
 383. กรุณพล พานิช
 384. วลัยพรรณ ชัยบูรณะวิทบ์
 385. กฤษดา วิชระโภชน์
 386. ประยูร เอกศิริสกุล
 387. สุวิชา พิทักษ์กาญจนกุล
 388. ธนัช สุรบูรณ์กุล
 389. วิชญ์พล ดิลกสัมพันธ์
 390. เด่นชัย เอมเอี่ยม
 391. ปุริมปรัชญ์ จิตอารี
 392. สุภาพร ทองสุข
 393. ทัตติพันธุ์ สว่างจันทร์
 394. สหรัฐ พัฒนกิจวรกุล
 395. วิภาวินี เกิดผล
 396. เมธาวี พันธุ์แสง
 397. อิศรา บุญประเสริฐ
 398. อานิตย์ พูลบุญ
 399. สรัลนุช ปัญญาวรคุณชัย
 400. สุนันทา จันทร์หอม
 401. ศิลา บัวเพชร
 402. จักรสิน น้อยไร่ภูมิ
 403. ลดาวัลย์ นงลักษณ์
 404. ธิดารัตน์ ศรีวิลัย
 405. ชัยวัฒน์ สาริกา
 406. ปิยภาณี เฮ็นท์ช
 407. รัตนา กิจกุศล
 408. สุชาติ สินณรงค์
 409. ธนวัฏ ปรีชาจารย์
 410. ธนาวุธ นามบัว
 411. กัญญาวีร์ ไตรอภิรักษ์
 412. กิตติ โพธิ์เตมีย์
 413. ชิษณุพงศ์ รังสิพุฒิพงศ์
 414. วิเชียร รุ่งรุจิรัตน์
 415. ปฐมพงศ์ แสนสุข
 416. สุพร นิภากุล
 417. วาลิกา วิฑูรย์เธียร
 418. ทศพล กฤษณบุตร
 419. ศิริชัย ทักษิโนทก
 420. วิกรม จตุรโกฅล
 421. นิตยา เมฆอรุณเรือง
 422. อำนาจ ลุงเงิน
 423. พัฒนา ทีสุกะ
 424. ภูธารา กลั่นพิทักษ์
 425. วีระ เวียงแก้ว
 426. เชาวลิต เขียวทาสี
 427. ฐิติพงศ์ โหตระไวศยะ
 428. สมพงษ์ ด้วยบุญ
 429. เถาวัลย์ ภูเก้าล้วน
 430. วรพรต พัชตระชัย
 431. องอาจ เดชา
 432. พจรินทร์ มีบุญเปี่ยม
 433. ศุจินันท์ พงษ์รัสสะ
 434. นฤมล ยิ้มฉวี
 435. ศรินทร์รัศม์ พงษ์สุขกุล
 436. ประสิทธิ์ บุญเกษม
 437. กฤษฎา วิโรจน์
 438. ศักดา หวันปาเต๊ะ
 439. ธนิสร์ วีระศักดิ์วงศ์
 440. นครินทร์ พันธุมจินดา
 441. อณัญญา นุตตะไลย์
 442. นิตย์ กมลสุขยืนยง
 443. ทรนง จันทรมณี
 444. วชิรวิทย์ พิสุทธิ์วณิชย์
 445. อาอีฉ๊ะ แก้วนพรัตน์
 446. ฉัตรสุดา คำเปล่ง
 447. อมรรัตน์ ตีรณวัฒนากูล
 448. เครดิต พิมพ์พิสิฐถาวร
 449. ศรุตยา ทองขะโชค
 450. ทวีวัฒน์ โพธิรัชต์
 451. สริตา ธีระวัฒน์สกุล
 452. เมธาสิทธิ์ เทียนสว่าง
 453. จำรัส สังข์ทอง
 454. ธรรมยุทธ์ ภูมิธเนศ
 455. กุลธิดา สุธีวร
 456. ณิชมน สันติธรางกูร
 457. อรรถชัย ไม่จันทึก
 458. ณัฏฐ์ณรงค์ เพียนอก
 459. นรากร อาจทวีกุล
 460. วราวุธ กลาหงษ์
 461. ศุภชัย เติมเตขาติพงศ์
 462. อัครพล สุระภา
 463. ฟารีดา ดาเซะ
 464. ชานนท์ ญาณากร
 465. วิฑูรย์ เจริญวัฒนมงคล
 466. ศราวุฒิ แซ่ตั๊น
 467. อรรถพล อินทะสะระ
 468. นราพร ตั้งวิรุฬห์
 469. ชาญชัย ประเทศรัตน์
 470. โชษิตา จิตรไทย
 471. ปิยะ ศรีรุ่งเรือง
 472. สุนีย์ จันทร์กรี
 473. สิรินุพงศ์ จันทร์ทอง
 474. วีรสิทธิ์ โสภา
 475. นันทพล อินทร์พรหม
 476. อนิวรรณ อุปมัย
 477. วิไลรัตน์ ภูงามเชิง
 478. ธณัฏฐพล ฉายรัศมี
 479. กันต์ วัฒนสุภางค์
 480. ระวีวรรณ โกสีย์สวัสดิ์
 481. ชนะพล สมบูรณ์
 482. นัทณเอก วิเชียร
 483. อติชาติ วัฒนาพิเชษฐ์พงศ์
 484. ญากุลภา มีจรูญสม
 485. จักรพันธุ์ ขวัญมงคล
 486. ปุณฑริกา สุสัณฐิตพงษ์
 487. นพดล ผูกสมบัติ
 488. วริศ ลิขิตอนุสรณ์
 489. สิริวิทย์ สุขกันต์
 490. ชาญชัย อยู่ร่วมใจ
 491. ทองธัช เทพารักษ
 492. จิราภัค บู่สามสาย
 493. อนุสรา ผนิศวรนันท์
 494. อดิเทพ ชื่อรุ่งเรือง
 495. เลิศศักดิ์ ไชยแสง
 496. วีระศักดิ์ ชาติประพันธ์
 497. บดินทร์ ชีพสาทิศ
 498. เกษมสันต์ เก่งกิจการ
 499. กิรฎา พิพัฒนามงคล
 500. วิชัย ภู่ระหงษ์
 501. อรอนงค์ หัตถโกศล
 502. ศุภกานต์ เปรียบสม
 503. อดินันท์ บำรุงรส
 504. ศศิภา สุริยสมบูรณ์
 505. ปารชา พิศาลธุรกิจ
 506. นภรณ์ ดีนอก
 507. เกศยา กมลสุขยืนยง
 508. ชนัญชิดา จุลเกษม
 509. คณิศร สันติไชยกุล
 510. ธนิต ชวณิช
 511. สุรีพันธุ์ เสนานุช
 512. สุชาติ ศรีกืตติโรจน์
 513. เนติ นครแก้ว
 514. ชโลมใจ ชยพันธนาการ
 515. ชฎาภรณ์ จิตติชัย
 516. เบ็ญจวรรณ จารุเชี่ยวพาณิช
 517. รณชัย เมฆา
 518. พีรมณฑ์ ตุลวรรธนะ
 519. สุดา ทองศรี
 520. ฆนาธร ขาวสนิท
 521. เจริญพงศ์ พรหมศร
 522. ชูธรรม สาวิกันย์
 523. กฤษฐ์หิรัญ เลิศอุฤทธิ์ภักดี
 524. สิทธิชัย เปลี่ยนทองดี
 525. เรวดี สิทธิสุราษฎร์
 526. ณัฐรดา สุทธาธาร
 527. ศุภณัฐ กาหยี
 528. พิเชฐ วัตตะสิริชัย
 529. ชาติชาย เกษนัส
 530. อุลิตา ทีเกาะ
 531. รัฐพงศ์ ภิญโญโสภณ
 532. วชิระ ตราชู
 533. อนุชิต แก้วเขียว
 534. ชิตชัย ธนาวัฒนากร
 535. วิทวัส อินทระสังขา
 536. ธันยมัย ชูอิฐจีน
 537. ธัชชัย คันธวิชัย
 538. ฐิตารีย์ อุทยานุกูลศิริกุล
 539. น้ำใส ศุภวงศ์
 540. สุเมธ สุนทรศารทูล
 541. วสุธร ปิยารมณ์
 542. ยงยุทธ อินทศิริ
 543. กัญจน์ พิพัฒน์ภิญโญยศ
 544. ชนาธิป สุรินทร์
 545. ศุภชัย พิบูลย์เลิศ
 546. เพ็ญ สุวลัย
 547. ศุภร ชูทรงเดช
 548. ฮาบิ๊บ คอแด๊ะ
 549. อนันต์ บูญธรรมวัด
 550. ชลกานต์ ชัยภาณุเกียรติ์
 551. เบญจ์ บุษราคัมวงศ์
 552. สายสุณี แสงกฤษณ์
 553. ณัฐพล อนุกูลรังสรรค์
 554. ณภัทร ชาญสุวรรณชัย
 555. กมล วรวิทยานนท์
 556. เกรียงศักดิ์ สินวนาทรัพย์
 557. พันธ์สิริ วินิจจะกูล
 558. จุฬาลัษณ์ มะณีฉาย
 559. มนต์ชัย ศรีสงคราม
 560. เอกลักษณ์ ไวยพัฒน์
 561. ภรณ์ทิพย์ มั่นคง
 562. ยศธร ไตรยศ
 563. วรชัย สนั่นสุข
 564. วัชรินทร์ มีอิ่ม
 565. วินัย กิจเจริญจิรานนท์
 566. ชนพล กุลดิลกชัย
 567. นราธิป ทองถนอม
 568. แสงเดือน ศรีวะรมย์
 569. หัศชัย ศรีสังข์
 570. ปรัชญา เพิ่มทองคำ
 571. สิทธินนท์ เจริญกิจวาโย
 572. ศรีราม อโยธยา
 573. ศุกลภัทร วงค์พิมล
 574. อุไร อยู่สมบูรณ์
 575. ชัยพร โสดาบรรลุ
 576. สมชาย พิมทอง
 577. ชนวีร์ คำมงคล
 578. ณรงค์ศักดิ์ ราญฎร
 579. ดนัย ดาวัลย์
 580. ธรรมสูตร ละอองอักษรา
 581. ปริชัย วีวงษ์ และครอบครัว
 582. กอบชัย เซ่งเจริญ
 583. กิตติพล เอี่ยมกมล
 584. ณิฐากร พยุหะ
 585. กมลสรวง อักษรานุเคราะห์
 586. รุ่งทิพย์ จรีรัตนประกร
 587. สุวัชชัย ฟักทอง
 588. กิตติ เอี่ยมผดุง
 589. ดำเกิง ลักษณะโยธิน
 590. สุระชัย ชูผกา
 591. รัตนา เหหาสุข
 592. วิศรุต วีระโสภณ
 593. ณัฐวุฒิ จงอุตส่าห์
 594. ธนัช หมื่นบุญเป็ง
 595. มนทกานติ รังสิพราหมณกุล
 596. คณิตพัฒน์ ปิ่นแก้ว
 597. อานันท์ เทพสิทธิ์
 598. ศุภกฤต แซ่จัง
 599. เบญจมาส วินิจจะกูล
 600. รัชตะ อารยะ
 601. ธวัชชัย บุปผรัตน์
 602. วิษณุ เส้นแก้วใส
 603. พนิตชนก ดำเนินธรรม
 604. ปราดา เชียงกา
 605. ภูมิภัทร ชัยยะเลิศ
 606. โชติอนันต์ เกษมวงศ์หงส์
 607. รัตนา ช่วงเวฬุวรรณ
 608. นพ พุทธวิบูลย์
 609. ชาคริต คำพิลานนท์
 610. ภาธร เพ็ชรพิรุณ
 611. เอกพงษ์ สราญเศรษฐ์
 612. วรัทยา ไชยศิลป์
 613. อัญชัน หนองหารพิทักษ์
 614. วัชชัย ลาวัณย์ปัญญากุล
 615. ปรีชา นนท์อ่อน
 616. ธนากฤต ทองตัน
 617. นพคุณ ถนอมกิจ
 618. จักรเพชร โพธิสาร
 619. ณัฐญา นาคะเวช
 620. สิทธิโชค สุทธิภาค
 621. รอมแพง อริยมาศ
 622. ธิวัฒน์ ฉายกระจ่าง
 623. วศิน นิติยารมย์
 624. วันเฉลิม น. แก้วเมือง
 625. วิภาวี ประสานตรี
 626. วิษณุ จันทร์แจ่ม
 627. ปางช้าง ทยาหทัย
 628. วราภัสร์ มาลาเพชร
 629. ปิยฤทธิ์ ปัญจธรรมวิทย์
 630. ทวีสิทธิ วีระวัธนชัย
 631. ธนา ชนินทร์ประเสริฐ
 632. ต่อวงศ์ ซาลวาลา
 633. สมรรถชัย บุญศักดิ์
 634. วรสิทธ ลามาตย์
 635. ภาวิดา จันทร์ศิริ
 636. วรกานต์ ศิวยาธร
 637. เกียรติคุณ ตราวงศ์
 638. พชร วิชัยรัตน์
 639. สมชาย บำรุงวงศ์
 640. ธีระชัย ศาลเจริญกิจถาวร
 641. สุพรรณ พันธุ์อนุกูล
 642. จตุรงค์ หิรัญกาญจน์
 643. ธานี พิมพ์รัตน์
 644. Nuttaya Kittinantaya
 645. ดวงกมล สุวัธนะเชาว์
 646. ปฐวี โพธิกลัด
 647. สุธีระ สุวรรณโกวิท
 648. สิทธิกร ขุนนราศัย
 649. อนันทชัย วงศ์พยัคฆ์
 650. ปัทมา ฤทธิ์งาม
 651. เอื้อบุญ จงสมชัย
 652. ณัฐนนท์ วงศ์สวัสดิ์กุล
 653. ปริภร เชี่ยวเวช
 654. ปริณต คุณากรวงศ์
 655. ชัชวุฒิ ไชยวุฒิ
 656. วันชนะ หยวกจีน
 657. ดาโต๊ะ ปีเตอร์ สมบูรณ์เจริญ
 658. ชมพูนุท เวืองถิ
 659. กวิน พิชิตกุล
 660. ชุติพงศ์ พิภพภิญโญ
 661. กันต์ฌพัชญ์ อยู่อำไพ
 662. อังกฤษ อัจฉริยโสภณ
 663. พงษ์ศิริ ไวยิ่ง
 664. สุภัทริณี ศรประดิษฐ์
 665. วีระศักดิ์ ตอมสันเทียะ
 666. อิสรพงษ์ นาสมรูป
 667. เสาวลักษณ์ เชื้อคำ
 668. ปวีณ์วัช ศรีสมยศ
 669. สมเกียรติ อยู่เย็น
 670. ศราวุธ ดวงภักดี
 671. รุ่งโรจน์ เปรมจิราพงศ์
 672. วรรษมน โฆษะวิวัฒน์
 673. ฉัตรนคร เขมาสารี
 674. ณัฐวร สุริยสาร
 675. อิสระ อัศวพัฒน์
 676. พงษ์สนิท ศีติสาร
 677. พงศธร ศรเพชรนรินทร์
 678. ธนกฤต ปรีดีนันท์
 679. Amanda Wang
 680. เพชร เจริญสุข
 681. ศิรศักย เทพจิต
 682. สมภพ นิลกำแหง
 683. กิติคุณ หมั่นกิจ
 684. Wasan Wongsirikul
 685. จิรภา พฤกษ์พาดี
 686. อภิรดี จูฑะศร
 687. ชนะ รุ่งนันทพร
 688. ชริน วงศ์พันธ์เที่ยง
 689. ธรรมชาติ กรีอักษร
 690. ชาคร ไชยปรีชา
 691. ปูณณางศ์ ปรารมภ์
 692. เสาวณีย์ สมพิชัย
 693. ออนอุมาวรรณ์ หลุ่มใส
 694. นิโรสตีน่า นิสะนิ
 695. สันติภาพ วัฒนะ
 696. สุเมธ โชติวรรณ
 697. ปัณณ์ มโนมัยพิบูลย์
 698. ปรีห์กมล จันทรนิจกร
 699. สมเกียรติ โรจนประดิษฐ์
 700. ประเสริฐ ซึงถาวร
 701. กนกพร บุญธรรมเจริญ
 702. ศุภวิทย์ น้อมเกียรติกุล
 703. ธนพร ทองอาจ
 704. ศิริกร โพธิจักร
 705. สมภพ มงคลวิเชียร
 706. จิตต์จุฑา แซ่ไหน
 707. นาวัฟ มะมิง
 708. วารี ฉัตรอุดมผล
 709. ปภพ เกิดทรัพย์
 710. ชัยพร บุญสิทธิ์
 711. วชิรวิทย์ กิตติธีระวัฒน์
 712. มหายนต์ กำลังวรรณ
 713. พิษณุ เพชรพัชรกุล
 714. อรภัคค รัฐผาไท
 715. สุรชัย ทรงถาวรทวี
 716. สุรวัฒน์ สารีคาร
 717. นัยนา รัตนวรรณ
 718. บุญถิ่น หยั่งบุญ
 719. สุวัฒน์ ลิ้มสุวรรณ
 720. ประสาท ไชยศิริ
 721. สุรชัย เสรีนิธิกุล
 722. รุ่งโรจน์ คนกลาง
 723. วิญญู รังษีธรรม
 724. วิทชา เสมานารถ
 725. พิรพันธุ์ สุวรรณวงศ์
 726. เพ็ญรวี ครุพานิช
 727. ชาคริต แก้วทันคำ
 728. ประวิทย์ มาศรังสรรค์
 729. ปฏิภัทร จันทร์ทอง
 730. พุธิตา นิ่มแสวง
 731. เกริกฤทธิ์ ภู่น้อย
 732. วิชาญ ตรองพาณิชย์
 733. สุพรรณี ลัวกา
 734. ประยูรรัตน์ เลิศปรีชาชัย
 735. ทองพิน โพธิ์ศรี
 736. นรีลาวัลย์ ศักดิ์พิศุทธิกุล
 737. เฉิดฉันท์ ศรีพาณิชย์
 738. ปานเดช บุญเดช
 739. กฤษฎ์โกมล พิสิฐกุลภาคย์
 740. อภิญญา เวชยชัย
 741. กำพล รุ่งสว่าง
 742. สุทธิเกียรติ ศิริวรเดชกุล
 743. นลธวัช มะชัย
 744. ภาวิณี วัศรากิจ
 745. บรรหาร ขำสุนทร
 746. ธนกฆต มิ่งขวัญ
 747. น้ำฝน คงโต
 748. ธีร์ อันมัย
 749. วิภาดา พิณอำไพ
 750. ประชา ภาสทิพย์
 751. กระจ่าง ชาชัย
 752. สิงหนาท เนตรสกุล
 753. ธนิตฐา ภู่มาลี
 754. พิศาล นิธิปัญญา
 755. จรัสรวี ไชยธรรม
 756. สฤษดิ์ ผาอาจ
 757. ธนิศา คงแหลม
 758. ชลศิตา ถิ่นบางเตียว
 759. สมนึก อัศวเวชมงคล
 760. แก้วตา ธัมอิน
 761. ถนอม ต๊ะหล้า
 762. ฐานันดร์ ขำเจริญ
 763. ณภัทรกิจ สังข์แดง
 764. ภูวดิท ผิวอ่อน
 765. กันตพร สวนศิลป์พงศ์
 766. วาสนา ปัญญาแก้ว
 767. เพชรพันนา วอไธสง
 768. วันวิสา ไก่แก้ว
 769. พยูณ วรชนะนันท์
 770. อรวรรณ เมฆอรุณเรือง
 771. พระภิญโญ ปภาโส (จันทะสิงห์)
 772. ชัยรัตน์ พรมทอง
 773. ฐิติพงศ์ วงศ์พิทักษ์
 774. อภิวัฒน์ ภูริศิวารักษ์
 775. นิตยา คชภูม
 776. ยงยุทธ สวดมั่น
 777. เครือฟ้า สนิสุริวงษ์
 778. ภูฟ้า ตันตั้งตรง
 779. ทิวาวัน เกตุชุมพร
 780. ไพศาล นามเสนา
 781. จิตตวีร์ นลินจิรพัฒน์
 782. ปัญญา สีสัน
 783. โสภิดา จิตรจำนอง
 784. ชวนพิศ ถาน้อย
 785. กุลศักดิ์ เรืองคงเกียรติ
 786. พงศ์พิสุทธิ์ ก้อนแก้ว
 787. สรายุทธ แก้วใจดี
 788. จรรยา วงศ์สุรวัฒน์
 789. ชลธี ตะพัง
 790. อารยา เพขรอุไร
 791. สุทธิกานต์ ก้อนทอง
 792. ชฎาวัลย์ คิริว
 793. ปัณณทัต ไชยแสนฤทธิ์
 794. วงศกร ผิวสำอางค์
 795. บุญทิพย์ น้อยเทพ
 796. ธวัช มณีผ่อง
 797. ยศวัฒน์ บัวภา
 798. สุพัฒน์ พรเอนก
 799. กนกพร นิวาศนันทน์
 800. ทศพล กล่อมเกลา
 801. ปิยฉัตร สินพิมลบูรณ์
 802. พระวรคุณ กุแก้ว
 803. นาฌัชพน กันเกตุ
 804. สมชาย หาสูงเนิน
 805. สุปรียา วงศ์เรือง
 806. มงคล สวนกูล
 807. ชิงชัย ศิริวิชัย
 808. พระศักดิ์สกล สกฺกมหิทฺธิมลาวิโก (ผลสนอง)
 809. จารนุช สุทธนะ
 810. วรา เฉลิมนิธิ
 811. พันธุ์พร นาคเนียม
 812. นิติพงศ์ สำราญคง
 813. ณฐพงศ์ พิทยาภา
 814. รณนาท วรการ
 815. ภาณุมาศ ภูมิถาวร
 816. วันชัย ลือมงคล
 817. ฐิติ กฤตลักษณ์
 818. บพิตร วิเศษน้อย
 819. จันทิมา จันทประดิษฐ์
 820. ชมภัสสร ศิริสุจริตกุล
 821. อนัตตา ช่วยหวัง
 822. ชาญ สัตย์ซื่อ
 823. นำพล ขจรพิมานมาศ
 824. สถิตย์ มีลาภ
 825. สิริญาณี สะอาดตา
 826. เอกวิทย์ ตัณฑศิลป์
 827. พงษ์ศักดิ์ เพ็งจันทร์
 828. อนันต์ กรานใจตรง
 829. ธีรยุทธ์ วีระคำ
 830. วิชิต ใจตรง
 831. มนต์สวรรค์ จินดาแสง
 832. อนวัช พงศ์สุพัฒน์
 833. ปราณี สุขีพจน์
 834. สมคิด กันหาชิน
 835. ชุติญา หวานเสนาะ
 836. วิจักษณ์ ปัณราช
 837. สมภพ อักษรศาสตร์
 838. โมน สวัสดิ์ศรี
 839. สุรพงษ์ วงศ์ศรีเผือก
 840. ณัทญา เรืองกรฤทธิ์
 841. กัมปนาท เนตรศิริ
 842. ภูริภัทร์ รุ่งรุจิรัตน์
 843. กิ่งฟ้า เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 844. สฤษดิ์เดช คงคืน
 845. ศรอนงค์ แก้วไทรเกิด
 846. จรัล จันทร์เชิดวณิช
 847. ปิยนุช ยอแสงรัตน์ เกตุจรูญ
 848. ทรงพร ศรีช่วย
 849. ปฏิภาณ ดาวราม
 850. อนันต์ บุญเจิง
 851. อริชัย ทิพยรัตน์กุล
 852. นที กังวานกิจ
 853. พระชาย วรธัมโม
 854. วัลลภ แสงจ้อย
 855. จิราภรณ์ วิหวา
 856. ภิสสรา ขันตระกูล
 857. ณัฐพงศ์ วงษ์สอน
 858. จารุพัฒน์ เพชราเวช
 859. อาทิตย์ เคนมี
 860. กัลยรัตน์ ธีรกฤตยากร
 861. คีรีบูน วงษ์ชื่น
 862. พิเชฐ แสงทอง
 863. นพ.พงษ์ศักดิ์ ภูสิทธิ์สกุล
 864. รชนีกร ศรีฟ้าวัฒนา
 865. น้ำฝน ปาลมงคล
 866. ศรันย์ สมันตรัฐ
 867. ธนนท์ ชัยธาวุฒิ
 868. ญาณินี ขำคีรี
 869. อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี
 870. กำธร ไกรรักษ์
 871. ทินกร หุตางกูร
 872. ไพรัช แสนสวัสดิ์
 873. ธีรวัฒน์ ทรงคัชชะ
 874. นพรุจ หิญชีระนันทน์
 875. สุทธิพงษ์ รอดปลอด
 876. วาด รวี
 877. เมธา นนทพันธาวาทย์
 878. ธีระศิลป์ คำปัน
 879. พัชรี ศรียาภัย
 880. คานธี วสุวิชย์กิต
 881. ปิยชัย ยงวัฒนสกุล
 882. สมเกียรติ เศรษฐสมภพ
 883. ปองณัฐ เครือศรี
 884. อัยการ ศรีดาวงศ์
 885. สมใจ สังข์แสตมป์
 886. ฉันชนก สุวรรณแสง
 887. สุจินดา จารุภัตติ์
 888. ทยากร ศิริธวนากุล
 889. ณัชชา สกุลนิวัฒน์
 890. ยังชิน แก้วชัยเจริญกิจ
 891. สนธยา โคตปัญญา
 892. ภณิดา พิมพิลาวัล
 893. ชนะชัย อินทัตน์
 894. ศรัณย์ จินดาศรี
 895. วิลาวัลย์ พนาโชติสกุล
 896. ประภาพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 897. อภิรดา มีเดช
 898. วีรภัทร จันทร์อินทร์
 899. อาณัติ แสนโท
 900. พนา เพชรสัมฤทธิ์
 901. ชัยเดช คงประสพ
 902. กล้ารบ ฉายอรุณ
 903. วริษา สังคมศิลป์
 904. พิศิษ เชิดเกียรติศักดิ์
 905. ศรัณย์ คำแก่น
 906. ทรงเกียรติ ชาติวัฒนานนท์
 907. สุขุมพจน์ คำสุขุม
 908. อภิสิทธิ์ ทรัพย์นภาพันธ์
 909. ณัฐชานันท์ กล้าหาญ
 910. จรูญศักดิ์ นามะฮง
 911. เกวลิน พิมพ์สอน
 912. ไชยา อินทวงศ์
 913. ธารินี ตางแกปิน
 914. มาลีวัลย์ อินต๊ะยศ
 915. พรพิมล คิมซีย์
 916. เสริมรัฐ อติกนิษฐ
 917. ธีรเดช พิญญพงษ์
 918. ประจวบ วังใจ
 919. กนกวรรณ เกิดผลานันท์
 920. ศศิ สารจันทร์
 921. พิภพ วงศ์ประเสริฐ
 922. กมลพร สุภาโสต
 923. ชัยโรจน์ จิราภานุกูล
 924. วรรณภา ชินพรม
 925. อุทิศ เครือบุดดี
 926. ทพ.ธีรพงศ์ พงศ์ปริตร
 927. ณัฐ ทวีสุข
 928. วิภา ทรวงศิริสุนทร
 929. ธิดา ตะวัน
 930. หรินทร์ สุขวัจน์
 931. เบญจพร ฉินอังกูร
 932. ธารินี ชลอร์
 933. อเล็กซานดร้า วรรษชล ชลอร์
 934. ประภัสสร กิติศรีวรพันธุ์
 935. ชุมพล ศรีนวล
 936. อนุรัตน์ แสนสิน
 937. สิริลักษณ์ สุขสวัสดิ์
 938. วิเชียร รุ่งรุจิรัตน์
 939. ภูริภัทร์ รุ่งรุจิรัตน์
 940. ไพบูลย์ รัตนพฤกษ์สกุล
 941. ธรรพ์ณธร บุญไสว
 942. ธนากร สังข์สระสิทธิ์
 943. มัลลิกา สีจุ้ย
 944. เพ็ญรุ่ง สกุลอินทร์
 945. พิศลย์ วราศรีทรัพย์
 946. สรรเสริญ สันติธญะวงศ์
 947. นวัต เลิศแสวงกิจ
 948. วัชรพงศ์ วงษ์สิม
 949. สุรัตน์ เอี่ยมสอาด
 950. สุวรรณา ธุวดารา
 951. ชลิต รัษฐปานะ
 952. เสาวลักษณ์ นาโควงค์
 953. ชาว สุภาจินดานนท์
 954. ศุภณัฐ วิโนทัย
 955. รชต์เขตต์ โรจนมณเฑียร
 956. ทนง พิรุณโปรย
 957. พันธกานต์ พราหมณกุล
 958. พงศกร ชาญเฉลิมชัย
 959. รัฐศักดิ์ มุทุตานนท์
 960. เสกศักดิ์ เสนาขันธ์
 961. ลลิดา อภิชัย
 962. ปิยะ พละคช
 963. ศตวรรษ เทศบุตร
 964. เสฎฐวุฒิ โกมารกุล ณ นคร
 965. ภูมิสันต์ เลิศรัตนนันท์
 966. ดวงกมล คงธนะเจริญชัย
 967. วุฒิชัย ชัยทอง
 968. จักรพงษ์ เถาว์ทอง
 969. พงศ์ธร ยิ้มแย้ม
 970. กรรณิการ์ กิจติเวชกุล
 971. จิรัฏฐ์ คงวีระวัฒน์
 972. พิน สาเสาร์
 973. อาทิชา ตั้นพันธุ์
 974. เอกกมล เอมระดี
 975. กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์
 976. นุสรา โยคี
 977. ชลดา กลิ่นบัว
 978. กชพรรณ เดือนฉาย
 979. ชัยพงษ์ สำเนียง
 980. กรรณิกา คุ้มวิลัย
 981. ปัญญา มาลัย
 982. ธีรโชติ จิวรเศรษฐ์กุล
 983. อรุณวรรณ อินพาลำ
 984. ธนาภร ผดุงเวียง
 985. ธีระวัฒน์ มุลวิไล
 986. นพดล ภัทราจารุกุล
 987. สุจินต์ บุตรลพ
 988. สุภาพ ดวงส่าน
 989. ศุภกิจ ขานทะราชา
 990. ปภาวรินท์ สีลาดี
 991. พิเชษฐ เนตร์ประเสริฐ
 992. ฐาปนา นิธิกุลรัตนา
 993. ธนภูมิ ชาชุมวงศ์
 994. สุรักษ์ ชมกระแสสินธุ์
 995. วิทย์ ประสมปลื้ม
 996. จุลีพร เหล่าธนากิจ
 997. วรภัทร ละครพรม
 998. พีรพล กิจรื่นภิรมย์สุข
 999. อภิสรา โปดำ
 1000. อิทธิกร โปทา
 1001. ปราโมทย์ ระวิน
 1002. ปิยพร ณ นคร
 1003. พีรดนย์ รุ่งณรงค์รักษ์
 1004. แพรวพฤกษ์ จิตสกุลชัยเดช
 1005. คณิตพัฒน์ ปิ่นแก้ว
 1006. เวลา อมตธรรมชาติ
 1007. นรินทร ธิไชยวงศ์
 1008. ดารารัตน์ จันทร์สว่าง
 1009. จันทราญา สุริยงค์
 1010. สุจินต์ ตระการรัตน์สันติ
 1011. เจริญ วินิจตระกูล
 1012. อนุชิต แก้วเขียว
 1013. ศุภพร อัมพรดนัย
 1014. เสฎฐวุฒิ ยุทธาวรกูล
 1015. ธนกฤต จันทรสมบัติ
 1016. สิรภัทร คัยนันทน์
 1017. อิษยา อนิวรรตน์
 1018. ชลธิดา พระเมเด
 1019. รุจิรา ปันสิน
 1020. พงศกร วังเค็ม
 1021. วิภาวี ศรีทัศนีย์
 1022. ธีรภัทร เขตดอน
 1023. ณัฐวี โฆษะฐิ
 1024. สุริยา วะจีภูมิ
 1025. วรัญญา เลิศศิริประไพ
 1026. พงศกร ศรทรง
 1027. เอกรินทร์ ต่วนศิริ
 1028. สุมนมาลย์ สิงหะ
 1029. ศุภวิชญ์ สันทัดการ
 1030. กุลดา ศรีพิบูลย์
 1031. ทิตติ ตระกูลสินทอง
 1032. ศรัณยู ปุญญพิทักษ์
 1033. พัชณีย์ คำหนัก
 1034. วรายุทธ ญาณทัศนกิจ
 1035. สมชาย พรหมโคตร
 1036. อัครพงษ์ อำภา
 1037. บุญชัย แซ่เงี้ยว
 1038. Wikom Tosiri
 1039. รัชกานต์ น่าชม
 1040. สมศักดิ์ ฤกษ์ปาณี
 1041. อับดุลฮากีม โตะและ
 1042. วัชรากร ไชยแก้ว
 1043. พงษ์สิทธิ์ มิสา
 1044. ชยพล มาลานิยม
 1045. อธิชา วิกฤษรางกูล
 1046. พีรพัฒน์ ตัณฑวณิช
 1047. วิสุทธิ์ รักอยู่
 1048. ศุภลักษณ์ บำรุงกิจ
 1049. ชมนาถ สิงห์โอ๊ด
 1050. ศริญญา สุขรี
 1051. สุกรัณย์ บุบผา
 1052. สุภิดา แก้วสุขสมบัติ
 1053. สุชาดา วิสุทธิแพทย์
 1054. เอก รักตประจิต
 1055. อุณากรรณ อัมพรสินธุ์
 1056. สกล ชัยช่างชิด
 1057. วรากร วุฒิศักดิ์
 1058. ดวงนฤมล บุญแก้ววรรณ
 1059. มนตรี เวชวงศ์
 1060. สิทธิกานต์ ธีระวัฒนชัย
 1061. พรพิสุทธุ์ พีระพันธุ์
 1062. วัชรพล จุมเกตุ
 1063. ทศพล จิรรุ่งเรืองวงศ์
 1064. ธนวรรณ กวางแก้ว
 1065. โกญจนาถ รัตนศิธร
 1066. บุญรักษา ศรีเอี่ยมโฉม
 1067. ธิติ ทองญวน
 1068. อารีวรรณ จีรพรชัย
 1069. นิรุธ เจนสรรพการ
 1070. วรจิตร จุลมณีโชติ
 1071. พิชญา เพชรพวง
 1072. ริน โถวสกุล
 1073. กิตตินันท์ ชาวปากน้ำ
 1074. มาลี เงินสง่า
 1075. ณัฐณิชา นิจผล
 1076. ศศรส โกวิทพานิชกุล
 1077. วิภาดา คูเจริญ
 1078. ราสิเกติ์ สุขกาล
 1079. สัญญา ชีวะประเสริฐ
 1080. อัตนัย กิติศักดิ์
 1081. ตั้งปณิธาน มั่นใจวงค์
 1082. นพรัตน์ มาศรัตน์
 1083. ไชยวัฒน์ วรรณโคตร
 1084. อุทัยวรรณ บุญลอย
 1085. ชลธร วงศ์รัศมี
 1086. สุไพรพล ช่วยชู
 1087. นพพล เศรษฐิศักดิ์โก
 1088. ณัฐกรณ์ อนุรักษ์
 1089. จรัล การคณาวงษ์
 1090. อวยพร เขื่อนแก้ว
 1091. วรกร นิปกากร
 1092. ชีวิน อริยะสุนทร
 1093. ชูสง่า ประมูลผล
 1094. นรินทร์ จิตต์ปราณีชัย
 1095. ธนานนท์ ชวพงศ์สกุล
 1096. วีรวิทย์ ชวาลวุฒิ
 1097. ฐากรพัชร์ โรจนวานิช
 1098. สิทธิเดช ศรีวิลัย
 1099. กฤตภาส เธียรวิวัฒน์นุกูล
 1100. พงษธร จิรกิจธนา
 1101. จตุภัทร แสงจันทร์
 1102. ณัชชา ตะวันธรงค์
 1103. นาวีรัตน์ ศรีเจ๊ก
 1104. กัญญาภัคร พรศิริพิทักษ์
 1105. เกียรติภูมิ เตะเหมทอง
 1106. จอมเทียน จันสมรัก
 1107. กาญจนา อรรถอุดมพร
 1108. ศรีสุดา สงเคราะห์
 1109. สุกฤตา โพธิสุวรรณ
 1110. ภาณุวัฒน์ ตั้งพูลเจริญ
 1111. ภูเขตต์ ศรีสิงห์
 1112. ทิพยา ทิพย์พันธ์
 1113. บัณฑิต เภรีมาศ
 1114. สิรภพ พุ่มพึ่งพุทธ
 1115. ณิชา วัฒนทิศพงศ์
 1116. สันติภาพ วัฒนะ
 1117. ภูบดินทร์ วุฒิการณ์
 1118. ชลัท พยัคฆมาศ
 1119. ณรงค์ชัย หนองคาย
 1120. ฝ้ายคำ หาญณรงค์
 1121. อรัญญา ไชยทอง
 1122. ณฐา สุทธชิตชัย
 1123. ณิชชนิดา กฤษกรณิศ
 1124. แสงเพชร เกตมาลา
 1125. บวรเทพ กันตะศรี
 1126. นภาลัย สุยะเสน
 1127. ณัฐนรี ภมรบุปผาชาติ
 1128. จิรโรจน์ เข็มทอง
 1129. ศุภสัณห์ จำเรียง
 1130. สุรีย์รัตน์ จำเรียง
 1131. กัญญาณัฐ จำเรียง
 1132. ศิริศักดิ์ ไชยเทศ
 1133. พิทยา โหมดพราย
 1134. พชรวัชร ศรีศาสตรา
 1135. สุพิชญา ศรีดุสิตานนท์
 1136. วิจิตร เมืองโคตร
 1137. นัทธพงศ์ โนรี
 1138. ชุติมน กฤษณปาณี
 1139. ศิริชัย ฉายากุล
 1140. ศานติ นิโรทร
 1141. เอกราช แย้มคร้าม
 1142. ชูเวช เดชดิษฐรักษ์
 1143. ติรณา รัศมี
 1144. วันวิสาข์ พงษ์สวรรค์
 1145. อนุภาพ ไพบูลย์
 1146. พชร คำชำนาญ
 1147. วิโรจน์ ศรีเลิศ
 1148. ชัชฎาภรณ์ แฟมไธสง
 1149. กรรวี ชีวีวัฒน์
 1150. กริช วงศ์แก้ว
 1151. กนกพร ศรีสร้อยแก้ว
 1152. ทองจิรา ศรีสมศักดิ์
 1153. มัณฑนา เผ่าสุทอ
 1154. ศุภกร ยุทธนารัฐ
 1155. รัฐพล ลิมทวีสมเกียรติ
 1156. นรุตม์ สูทกวาทิน
 1157. วิจิตรา สีพชร
 1158. กานดา ชลทานนท์
 1159. ทรงสิทธิ์ สีหามาตร์
 1160. รามฤทธิ์ ทิพโยสถ
 1161. ธีระศักดิ์ ล้ำเลิศ
 1162. ปริญญา พุทธิสรรพสิทธิ์
 1163. ธวัชชัย สามัญชน
 1164. วรนุชร์ อิบรอเฮม
 1165. ณัฐพงศ์ ไชยวานิชย์ผล
 1166. กัญสพัฒน์ อัศวรุจานนท์
 1167. นพพร ศักดานเรศว์
 1168. ดรัณภพ บุญรุ่ง
 1169. เนตรนภา แสงแก้ว
 1170. ธยาน์ ธวบุรี
 1171. กษมา หาญชัยสุขสกุล
 1172. จิราภรณ์ ฤกษ์ชัย
 1173. ธนาวุฒิ วัฒนปรีชากิจ
 1174. นลินี แซ่เหลี่ยง
 1175. จิรภิญญา รักษาสัตย์
 1176. ปิยณัฐ ประธาน
 1177. สมเมธ ยุวะสุต
 1178. สิริชนม์ เรืองเศรษฐากูร
 1179. ณัฐชนน เรืองสุทธิ
 1180. ศุภธร ยุชัยสิทธิกุล
 1181. สมโภชน์ จันด้วง
 1182. ณวรรษ เลี้ยงวัฒนา
 1183. พงษ์พันธุ์ ภูงามทอง
 1184. ศุภรดา แคไธสง
 1185. ธัญญพัทธ์ มหาอริยพันธ์
 1186. วัชลาวลี คำบุญเรือง
 1187. เบญจพร อินทร์งาม
 1188. ชมพูนุท สวัสดี
 1189. ธนวินท์ พันธุ์รัตน์
 1190. อาริยา เทพรังสิมันต์กุล
 1191. อารีย์ แสงสวัสดิกุล
 1192. ศิริรัมภา งามอุดม
 1193. ปรารถนา เณรแย้ม
 1194. ธิกานต์ ศรีนารา
 1195. เกวลินทร์ ศรีวิชัยจันทร์
 1196. พิชญพง จูงกลาง
 1197. ณัชพล แซ่ตั๊น
 1198. เกรียงศักดิ์ สุวนนท์
 1199. ซูกริฟฟี ลาเตะ
 1200. จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์
 1201. ภีมพศ สมสกุล
 1202. ชญานิษฐ์ นิยม
 1203. วัฒนา รักขันโท
 1204. สุจิตรา ฉัตรร่มเย็น
 1205. วรรณิกา พิเชฐถาวร
 1206. รัฐศาสตร์ ชาแท่น
 1207. ธีรภัทร เหล่าบุรมย์
 1208. ชัชฐพล จันทยุง
 1209. สมชาย พรมสิทธิ์
 1210. วลสุดา โพเย็น
 1211. กันตพิชญ์ เสนาธิบดี
 1212. วุฒิภัทร ตั้งธนากูล
 1213. อนิวรรต นิลกาญจน์
 1214. อาศุชา ถาวรนันท์
 1215. รณวัฒน์ จันทร์จารุวงศ์
 1216. กันตวิชญ์ แก้วกาศ
 1217. กร กนกคีขรินทร์
 1218. ปราณี ศรีกำเนิด
 1219. ชาญชาย อัศวานุชิต
 1220. บุญฤทธิ์ เวียงนนท์
 1221. วุฒิชัย นาอุดม
 1222. นพดล ชัยยะ
 1223. เบญจมาศ ผลบุญ
 1224. ภราดร สุวรรณสาร
 1225. วรัญญา ยินดีวัลย์
 1226. อากร ภูวสุธร
 1227. ณภัทร ศรีบนฟ้า
 1228. นเรศ ทิพย์มณี
 1229. ปิยะพิณ ท้าวเงิน
 1230. ทวีโชค สุขสวัสดิ์
 1231. อรรถพร ประสาททอง
 1232. ชนะชล ล้ำเลิศ
 1233. โอฬาร วิริยะ
 1234. สันนิธิ ตินทุกะสิริ
 1235. ชิดชนก ทองดี
 1236. สนอง ตระกูลฤกษ์
 1237. โชคดี พรมมะดี
 1238. สิรวิชญ์ มณีรัตน์
 1239. กริษณุภูมิ นิลนามะ
 1240. นิธิ เอกปฐมศักดิ์
 1241. จิดาภา จงกิตติพงศ์
 1242. รักษ์ศักดิ์ ก้งเส้ง
 1243. สิริชัย นาถึง
 1244. ชวัลรัตน์ อนันตวราศิลป์
 1245. สิริไพลิน สิงห์อินทร์
 1246. สุกาญจนา ธะวาติ
 1247. พลภัทร ยกย่อง
 1248. ศตวรรษ ศรีโพธิ์
 1249. สมเกียรติ กล่ำทอง
 1250. นภควัฒน์ วันชัย
 1251. นภาพร พรมโพธิ์
 1252. สหภาพ สมาธิ
 1253. ธาราธร นิลจรัสวณิช
 1254. ภูรินทร์ วงศ์ล้อมนิล
 1255. วรัญญู ศรีพิเชียรกุล
 1256. นิทัศน์ ปอแซ
 1257. อิศรา ศิวาพรพัฒน์
 1258. นิพนธ์ ศรีสุข
 1259. รณฤทธิ์ ปลื้มถนอม
 1260. พงษ์เดช คล้ายเผ่าพงษ์
 1261. ตวงพร ปฏิปทาพานิชย์
 1262. เถกิง พัฒโนภาษ
 1263. ธนรัตน์ เขียวลายเลิศ
 1264. ภานุมาศ สิงห์พรม
 1265. นวจิต เอื้ออภินันท์สกุล
 1266. เนตรนภา อำนาจส่งเสริม
 1267. พีรวิชญ์ โพธิวงศ์
 1268. โตมร นวลประเสริฐ
 1269. สรวุฒิ เลาวกุล
 1270. เขมรุจิ ทีรฆวงศ์
 1271. ภควัฒน์ แตงหอม
 1272. อรพร พรทิพย์วิวัฒน์
 1273. ทอทอง เสรีวาศ
 1274. ศุภรัตน์ บุญคง
 1275. ณัฐภณ เรืองสังข์
 1276. กิตติภูมิ ไพรรุ่งเรือง
 1277. รังสิมา ลิมปิสวัสดิ์
 1278. บดินทร์ อิทรรุจิกุล
 1279. ชาญณรงค์ ว้นคำ
 1280. ทิพาพร สนั่นเมือง
 1281. มนกาจ สิงหพันธ์
 1282. ธนิษฐ์ นีละโยธิน
 1283. ชยพงศ์ เขื่อนยัง
 1284. มาเรีย โฉมชา
 1285. ณัฐวุฒิ นิมิตชัยโกศล
 1286. กัญญ์ดาหทัย ธนินวัฒน์เมธี
 1287. ภานุวัฒน์ ทรงสวัสดิ์ชัย
 1288. ศศิธร อักษรวิลัย
 1289. วศิน พงษ์เก่า
 1290. จิรวัฒน์ เจริญสุข
 1291. อำนาจ มงคลสืบสกุล
 1292. ศรีไพร นนทรี
 1293. พัฒนา เกลี้ยงกลางดอน
 1294. อัศวเทพ ยงสุวรรณศิลป์
 1295. อภิษฐา ดวงมณี
 1296. มะรอซาลี คาร์เดร์
 1297. พรชัย สุรทานนท์
 1298. รัก เทพเทพินทร์
 1299. นงลักษณ์ จันทร์ประจักร
 1300. วรา จันทร์มณี
 1301. ทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี
 1302. วรรณฤดี นาคเพชร
 1303. เจษฎากร วรรณศิริ
 1304. นรากร สุมังคโล
 1305. ภัชราภรณ์ กองค้า
 1306. ภาณุเดช ดอกสันเทียะ
 1307. กัญญาภัค ทิศศรี
 1308. พัชรินทร์ บุปผา
 1309. ปริญญา ชีวินกุลปฐม
 1310. สมฤดี เตียสกุล
 1311. จุลพงศ์ ชูพากเพียร
 1312. ปัถย์ อรัญพฤกษ์
 1313. จิดาภา พลอยวงศ์
 1314. ศิตา เสรีเศวตรัตน์
 1315. ยุคนธร แก้วปราง
 1316. สุรกิจ ธรรมมี
 1317. นวรัฐ ศรีวิพัฒน์
 1318. ภูมินทร์ ขันเงิน
 1319. วัฒนา สุขวัจน์
 1320. อภิเดช ยอดขันธ์
 1321. บุษราภรณ์ สุขประเสริฐ
 1322. พชร ไม้พานิช
 1323. นิธิวดี โห้เฉื่อย
 1324. กุลพัชร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 1325. กันต์ฤทัย เพ็งรักษ์
 1326. ชลธาร นราตรี
 1327. พชรพรพรรณ ขันเงิน
 1328. วิทยา ปัญญานะ
 1329. สวิช เยาวนิจ
 1330. พิเชษฐ์ เวศนารัตน์
 1331. ศิโรเวศ เจียรประจง
 1332. พรพนา แตงแก้ว
 1333. นทีญาณ์ วงศ์จันทร์
 1334. ศศพินทุ์ ศิริวาณิชย์
 1335. ราชศักดิ์ เชื้อชาติ
 1336. พนาวัฒน์ ฤทธิ์ลิขิต
 1337. ศุจินันท์ จิรวัฒนรัตน์
 1338. วิทวัส ปุกฟั่น
 1339. ชนะกานต์ วงศ์สุตาล
 1340. ศุภิสรา สายเสมา
 1341. ณัฐชา เรสลี
 1342. รุอร พรหมประสิทธิ์
 1343. วรุตม์ บุณฑริก
 1344. ประกอบ โทสะภา
 1345. พโยม นาคขวัญ
 1346. รณภพ ทรงเสรีย์
 1347. วิชชุตา จันทรศรีวงศ์
 1348. สันติ ภิญโญ
 1349. ทิพวรรณ ทิพย์พันธ์
 1350. บุปผามาศ ลำดับมาก
 1351. อรสา ศรีดาวเรือง
 1352. นิติภูมิ พรหมปลัด
 1353. กฤศ อมฤต
 1354. อัคนี เตาไฟ
 1355. อิษฏ์ ปักกันต์ธร
 1356. รัฐพงศ์ ท่าเมือง
 1357. กฤษตฤณ วีระฉันทะชาติ
 1358. วรรณรัตน์ รัชดานุกรณ์
 1359. อัจฉริยา มณีโชติ
 1360. พณณกร แก้วงาม
 1361. ครองศักดิ์ จุฬามรกต
 1362. ชลธิชา รวมศิลป์
 1363. ภานุพงค์ อัครโพธิวิภาค
 1364. วีรภัทร หมวดทิพย์
 1365. รัฐภัทร์ นิธิสกุลพัชร์
 1366. สมชัย อำนวยเวโรจน์
 1367. คณิศร คูหาสุวรรณกิจ
 1368. ศุภาพิชญ์ ปิมแปง
 1369. วีระยศ สำราญสุขทิวาเวทย์
 1370. เดือน จงมั่นคง
 1371. วิชญะ รัตนชำนอง
 1372. อัษฎางค์ สมบูรณ์ผล
 1373. ปริยา รัตนโยธา
 1374. จิฏฏห์ บุรณัศ
 1375. ธีรภัทร์ เจนใจ
 1376. ธนบดี กสิสิทธิ์
 1377. ฟาซีรา สาและ
 1378. นนทศักดิ์ สีสุดชา
 1379. คธาวุฒิ โต๊ะเส็น
 1380. คมสันต์ ไชยนาท
 1381. วิจิตรา วงษ์จินดา
 1382. เลขา กลิ่นกลั่น
 1383. อารี วงษ์จินดา
 1384. กรวิทย์ กระเต็บหมัด
 1385. ตระการตา กระเต็บหมัด
 1386. พศวีร์ ศรีพิกุล
 1387. พิสุทธา ศรีแก้ว
 1388. กันตา ครองบุณย์
 1389. ธณัฏฐพล ฉายรัศมี
 1390. เกศกาญจน์ หลิว
 1391. ชฎาภรณ์ อินทรวง
 1392. ศุจิรัตน์ แซ่ตัง
 1393. ณัฐกรณ์ โสภา
 1394. สุทธิศักดิ์ อรุณเรืองสวัสดิ์
 1395. ไพโรจน์ จันทรนิมิ
 1396. ปิยะธร สุวรรณวาสี
 1397. พัฒน์สิณ ปัจฉิมาเอกพล
 1398. ศดานันท์ ฐิตะฐาน
 1399. สุชาติ สุ่นหอม
 1400. อาภรณ์ ศรีชัยสวัสดิ์
 1401. ศุภชัย โพธิ์มา
 1402. ช่อแก้ว ปทานุคม
 1403. กีรติ วุฒิสกุลชัย
 1404. ตุลย์ ไตรยสรรค์
 1405. หรรษา สษฎิพงศ์
 1406. รัตติกาล เเกล้วชิต
 1407. เบญจวรรณ แซ่เล้า
 1408. ภูมินทร์ ธนเกษพิศาล
 1409. ปภาวิน เพ็ชรนิล
 1410. จารุวรรณ คาซูบา
 1411. มีนา ดวงราศี
 1412. ศรินธร รัตน์เจริญขจร
 1413. ชนธัญ ภัคจิรโชติ
 1414. ภาวิณี พรหมมนตรี
 1415. ณัฐพล พินทุโยธิน
 1416. ภัทระ สุทธจิตต์
 1417. ภูดิศ โนจักร
 1418. ปิยจิตต์ แสงครุฑ
 1419. พิมพ์ผกา อินทะรส
 1420. ทนงศักดิ์ กุศลส่ง
 1421. ณบงกชพร สมณะ
 1422. นารถดรุณ จิตต์เอื้อเฟื้อ
 1423. กมลชนก นายคำ
 1424. จิตติมา ผลเสวก
 1425. คุณภัทร คะชะนา
 1426. นัฐทนนท์ เทศงามถ้วน
 1427. สิริพร ราธี
 1428. จรัญ ขำไพโรจน์
 1429. นิภัทร เจนจิระวัฒน์
 1430. วนิดา บานเย็น
 1431. ณัฐฏ์ ไกรเพชร
 1432. ศิวารักษ์ อ่อนศรี
 1433. อรัญญา มาณวพัฒน์
 1434. ธชกร มีสวัสดิ์
 1435. รัตนาภรณ์ เจือแก้ว
 1436. ธัญวนันท์ ภูจ่าพลธีรวงศ์
 1437. เอกสิทธิ์ ไทยน้อย
 1438. จิรารัช พงศ์โภชน์
 1439. สายวรุณ สินธุวานนท์
 1440. นูรีฮัน มิงมะมา
 1441. กานต์สินี อุไรรัตน์
 1442. ปราชญ์ อันดามัน
 1443. อริยะ พลังไกร
 1444. ฉัตรมงคล รักราช
 1445. ปวีณวรรณ วู่ฉาย
 1446. ชญารัตน์ สุขตน
 1447. อิมรอน เลาะยะพา
 1448. ทองริน สงวนเงิน
 1449. ปนัดดา เทิดนรรัตน์
 1450. ธิติ บริบูรณ์เกษตร
 1451. อรพรรณ หลาวทอง
 1452. ปิญาพร สมแฮ
 1453. สินีนาฏ เกษประไพ
 1454. จารุนันท์ พันธชาติ
 1455. มานิตย์ รังสิยะวงศ์
 1456. สุรพันธ์ แสงสุวรรณ์
 1457. สุพัตรา นามวิเศษ
 1458. ดวงตา บุญทวี
 1459. จิตรกร มณีจันทร์
 1460. ลัลนา สุริโย
 1461. นวพล นพสุวรรณ
 1462. ธัญลักษณ์ ยอดชาญ
 1463. ชินธิป เอกก้านตรง
 1464. พิสิทธิ์ สุภาสวัสดิ์
 1465. สมิทศิลป์ เตชธีร์ศิลป์
 1466. ปรีดา ยันต์เจริญ
 1467. รชยา คงเติมสิน
 1468. เทิดศักดิ์ วรรณพัฒน์
 1469. วรวุธ ขุนภักดี
 1470. กิตติ จินศิริวานิชย์
 1471. ขนิษฐา รัตนวิชัย
 1472. ธรรรักษ์ แสงสุวรรณ
 1473. ณัฐวุฒ พ่วงพันธุ์งาม
 1474. อรัญญา อัครมนตรี
 1475. กิตติศักดิ์ คุ้นวานิช
 1476. คีตพัทธ์ เชิญขวัญศรี
 1477. ปฏิมา ศรีวกุล
 1478. นิติภูมิ แก้ววิวัฒน์
 1479. จีรวัจน์ บุญมาเลิศ
 1480. ชนัญญา สีมาตย์
 1481. พิชิต ปิดตาฝ้าย
 1482. พิม สุทธิคำ
 1483. มณีนันท์ ช่อมณี
 1484. บุญยกนุช เสฏฐอำไพ
 1485. วิรุฬห์วัชร ภัทรมนัสกานต์
 1486. ธีรรัตน์ ดารารัตน์
 1487. ภูบดี เจนภาคภูมิพงศ์
 1488. รัฐพล ศุภโสภณ
 1489. พงศธร โลกะวิทย์
 1490. เสฎฐวุฒิ สายพริก
 1491. เพชรสุริยา จารุเพชรไพศาล
 1492. ทัพไทย ดาวเวียง
 1493. วศิน รังษีกาญจน์ส่อง
 1494. เรืองฤทธิ์ จันทร์ดี
 1495. ศุภวิชญ์ โกวงค์
 1496. อภิชา นิลุบลวันเดชา
 1497. กรมิษฐ์ วัชรเสถียร
 1498. ปุณิกา หรั่งฉายา
 1499. วรชัย เพชรคุ้ม
 1500. สิริกัญญา กาญจนประกร
 1501. ปภาดา สุนทรปรีชา
 1502. ธนาวุธ สุนทรปรีชา
 1503. ศุภกิตติ์ วัณณกุล
 1504. สกุลกร ยาไทย
 1505. ภาณุพงษ์ จงจิตร์
 1506. วีระ รุ่งวิทยานุวัฒน์
 1507. ดวงใจ จอดนอก
 1508. วรรณา แต้มทอง
 1509. มาลินี สุมังคะละ
 1510. รวิภา ผลเกิด
 1511. กษิดิศ บริบูรณ์
 1512. ธยาดา ชูสถาพร
 1513. สโรชา จำรัสธนสาร
 1514. กุลกัญญา จิตต์โอบอ้อม
 1515. สุพัตรา นามวัน
 1516. ราชาธน ศรีพันธุ์
 1517. สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ
 1518. ชูเกียรติ วรรณศูทร
 1519. อดินันต์ ฮะซานี
 1520. ภาวิกา บุตรลักษมณี
 1521. พัชดา ติปะตึง
 1522. สุรพศ ทวีศักดิ์
 1523. กานต์รวี ทั่งศิริ
 1524. จิรภา พฤกษ์พาดี
 1525. สวิส ลีลาอภิฤดี
 1526. ปราโมทย์ จูฑาพร
 1527. วิษณุ ฉิมช้าง
 1528. ทรัพย์ ฉิมช้าง
 1529. ดาริกา ฉิมช้าง
 1530. วิทยา ฉิมช้าง
 1531. พทุธิพร ฉิมช้าง
 1532. น้ำเพชร ฉิมช้าง
 1533. ปลื้มปีติ เหลืองสุวิมล
 1534. ตุลย์ ตุลยกิจจา
 1535. อนันต์ จังศิริมงคลชัย
 1536. อรสิริ อินทรโชติ
 1537. ปรินันท์ วรรณสว่าง
 1538. ณปรัชญ์ บุญวาศ
 1539. ปฏิปัน อัศวภูไชย
 1540. มิ่งขวัญ รัตนคช
 1541. อธิพัชร์ นิธิศักดิ์พรกุล
 1542. สิตานันท์ สุวรรณศิลป์
 1543. ณพกมล อัครพงศ์ไพศาล
 1544. วิโรจน์ จันทร์ดี
 1545. ณิชนันท์ ตัญธนาวิทย์
 1546. กวีโกวิทย์ โลหะ
 1547. ฆรนันท์ จารุสถาพร
 1548. เบญจวรรณ ธนพรภูริช
 1549. พันแสง มาโชค
 1550. คณิต มงคลพิทักษ์สุข
 1551. กำพล นิรวรรณ
 1552. เมญาวรรณ วงค์ษา
 1553. รัชพล กิติ
 1554. สรรค์พัศ ปราบปัญจะ
 1555. กันต์ นาเมืองรักษ์
 1556. พรพยงค์ ดุรงคเวโรจน์
 1557. รัตนาวดี สวยบำรุง
 1558. นิภา ส. ตุมรสุนทร
 1559. นิรมล ยุวนบุณย์
 1560. ธัญญารัตน์ ปิมแปง
 1561. ประภาวี เหมทัศน์
 1562. ศุภกร เจริญพงษ์
 1563. ธวัชชัย ปาทาน
 1564. สรรณชัย เสรีวิญญายุทธ
 1565. ไตรภูมิ ภูมิคีรี
 1566. ตรีวิทย์ บุญกวีศิลป์
 1567. มารีนา ฉันทนาภรณ์
 1568. ยุทธเดช ขนาดกำจาย
 1569. กรรณิการ์ แพแก้ว
 1570. อภิรักษ์ วงษ์เสาวศุภ
 1571. ฎายิน ณ เชียงใหม่
 1572. เจษฎา อิงคภัทรางกูร
 1573. อโณชา เข็มเพ็ชร์
 1574. พงศธร กันทวงค์
 1575. ธนพัฒน์ นัครา
 1576. ราวิน มีสำราญ
 1577. ณภัสกร ยังจิตรวิทยา
 1578. วิทย์ณเมธา เกตุแก้ว
 1579. สิทธิพร เนตรนิยม
 1580. พรรณี โมรา
 1581. สิญา อุทัย
 1582. วรรณวิมล นาควานิช
 1583. สุรศักดิ์ คงควร
 1584. สุทธินันท์ เจษฎางษ์กุล
 1585. เปียทิพย์ อัคธรรม
 1586. จักรพงษ์ ศิริสมพร
 1587. กฤต แสงสุรินทร์
 1588. ณัฐกานต์ สัณห์สุรัติกุล
 1589. ญาณุศักดิ์ เนาว์แสง
 1590. ทะเลดาว ทยาหทัย
 1591. สหภาพ เเก้วช่วย
 1592. บุษบงก์ วิเศษพลชัย
 1593. สายรุ้ง ทองปลอน
 1594. ชวศรี โรจนวิภาต
 1595. พัทธมน วงษ์รัตนะ
 1596. ศุรัณยา ปุญญพิทักษ์
 1597. สุทธิศักดิ์ จั่นเพ็ชร์
 1598. ทองแสง ไชยแก้ว
 1599. ธนูทอง มงคลแก้ว
 1600. นิภาวรรณ วุฒิเมธีกุล
 1601. วิพล กิติทัศนาสรชัย
 1602. ปาณิศา โชคศรี
 1603. บุษราคัม เทียมสยาม
 1604. ธีศิษฏ์ สหภัทรากุล
 1605. อาโป คนเพียร
 1606. ธนภัทร สัมโย
 1607. พูนเพิ่ม เอี้ยวพิทยากุล
 1608. ทัศน์พล เตชวัฒนสิริกุล
 1609. ศุภวัฒน์ กล่อมวิเศษ
 1610. พิทักษ์ เมธาประยูร
 1611. Ratchanee Jandavieng
 1612. ปิยมาภรณ์ ศิริวงศ์พานิช
 1613. ปรียาภรณ์ ปิ่นทอง
 1614. เมธี แก่นสาร์
 1615. วราภรณ์ พันธ์ศรี
 1616. คำสิงห์ ฉิมพลี
 1617. สุทธิวัฒน์ สังข์คง
 1618. ธนิสสร มณีรักษ์
 1619. พีรนุช เอี่ยมสุวรรณ์
 1620. ปวเรศ ดวงสวัสดิ์
 1621. จิรายุ ด้วงทอง
 1622. พัศรวินทน์ กุลสมบูรณ์
 1623. อภิวิชญ์ พรหมอารักษ์
 1624. ชวนพิศ ธีระบุญชัยกุล
 1625. ประณพรรณ สิริเรืองสิริ
 1626. ชยพล ดโนทัย
 1627. ดร.เบญจพร ฉินอังกูร
 1628. ประภัสสร กิติศรีวรพันธุ์
 1629. สวัสดิ์ รัตนศรี
 1630. ณัฐวุฒิ พลายสุขแสง
 1631. ทองย้อย แผ่สุวรรณ
 1632. ไอดา อรุณวงศ์
 1633. พิเชฐ นุ่นโต
 1634. กณิศ วรรณภินพงศ์
 1635. เกรียงไกร โลหะจรูญ
 1636. ประกฤษฏิ์ ไตรศรีวัฒนะ
 1637. รวิอร เหลียงกอบกิจ
 1638. วรรษกาญจน์ ธรรมวีณาสกุล
 1639. ธีรนาฏ แสงคง
 1640. ปิยธิดา ศรีวะสุทธิ์
 1641. อติพร เกตุแก้ว
 1642. วิรุฬห์ ท้วมรุ่งโรจน์
 1643. ณัฐชนน มหาอิทธิดล
 1644. อลิสา ศิวาธร
 1645. ธนบัตร ศิลวิชัย
 1646. ปิยาภัสร์ สุขุวิทย์
 1647. ชนัญญา พิลาศรี
 1648. ไพโรจน์ การรัมย์
 1649. อธิราช ละออง
 1650. พิชญพงศ์ เมืองมูล
 1651. เพรียวพันธ์ แสนลาวัณย์
 1652. รวิวาร รวิวารสกุล
 1653. ปัณฑ์ชนิต สุรฤทธิ์โยธิน
 1654. นพรุจ จินตนานุภาพ
 1655. เมธี องค์ศิริพร
 1656. สุรชัย สุขเกษม
 1657. พิริยภูมิ หง่อยกระโทก
 1658. พูนศักดิ์ มิโต้
 1659. วรรณวรรธน์ กาญจนวงศ์
 1660. ธนาวัฒน์ อุ่นเรืองศรี
 1661. สิปปกร วงศ์ธนาภา
 1662. สงกรานต์ คำมูล
 1663. บารมี ชัยรัตน์
 1664. ศศิ ธนัชพร
 1665. น้ำทิพย์ วรปัญญา
 1666. ปรีชาพล กำแพงทิพย์
 1667. วรพงศ์ มะโนวงศ์
 1668. ศุภรา รุ่งสุริยะวิบูลย์
 1669. นนท์ธิชา จุลพิสิฐ
 1670. ชุติมา โหมดสง่า
 1671. วรางคณา วรภู
 1672. ชัยรัตน์ ยอดขวัญ
 1673. อุษา เพ็ญพักตร์
 1674. สุริสา สุดสาย
 1675. เยาวนิจ กิตติธรกุล
 1676. วันดี แสนสุด
 1677. สุวิทย์ นาดี
 1678. พิบูล อิสสระพันธุ์
 1679. นฤชิต สร้อยเพ็ชร
 1680. อธิปพล นพวงศ์ ณ อยุธยา
 1681. จรัญ มาลัยกุล
 1682. ยุทธพิชัย คำแพง
 1683. กฤตพล วิภาวีกุล
 1684. ตติยา ตราชู
 1685. สิริลักษณ์ สุขเกษม
 1686. ธนภัทร ลือวานิช
 1687. ณัฐพงศ์ มาลี
 1688. เจ๊ะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ
 1689. ศุภโมกข์ ศิลารักษ์
 1690. สุพรรณี เชษฐ์เชาวลิต
 1691. ภูริช วรรธโนรมณ์
 1692. กรุณพร เชษฐพยัคฆ์
 1693. สมภักดี เวทย์วิไล
 1694. สุรนาจ สุเมธลักษณ์
 1695. ระวิวรรณ ปุณศรี
 1696. วัชรพงษ์ นามเที่ยง
 1697. ชนกกนก ทองเบญจมาศ
 1698. วัฒนา ฉัตรชวาลเวช
 1699. ลัดดา นิเงาะ
 1700. วรมัน วัฒนสิงห์
 1701. ตวง ชีวธาดาวิรุทน์
 1702. ณัฏฐริกา จักรกาญจน์
 1703. มัทนา อัจจิมา
 1704. กมล โฉมชา
 1705. ณัชชา ธนกิจวรบูลย์
 1706. สุรเชษฐ์ ศิลปบรรเลง
 1707. วิสาข์ คงคา
 1708. ปีติชา ไชยสวัสดิ์
 1709. ประมวล มอญชื่น
 1710. ภูดิศ หนูคง
 1711. ณัฐพล ชลวนารัตน์
 1712. ทัศชัย รจนาสันห์
 1713. รัสนากร อมรพงศ์
 1714. สมนึก ใจดี
 1715. กุลธิดา เตชะสัมพันธ์
 1716. ตัซนีม อามะ
 1717. ตวิษา เจียวพ่วง
 1718. กันดิศ ป้านทอง
 1719. ฐิติศักร อาภาจิรวงศ์
 1720. รุริยา คำสุริย์
 1721. พิทักษ์ชัย ศรีสุข
 1722. จุฑาพิชญ์ อุสาหะ
 1723. รามิล ทองประไพ
 1724. ณธนัช บุญปั้น
 1725. ชานนท์ ทองเทียบ
 1726. ศิริกร สุขรัตน์
 1727. ชัญญรัชต์ บ่อคำ
 1728. คิริกายะ คาซุโตะ
 1729. อับดุลกูดุส สมูซอ
 1730. สุรชัย บุญญสิริ
 1731. สาธิต ผ่องใส
 1732. ปรีดาภรณ์ ผลพรต
 1733. นันทนาพร อรินทมาโน
 1734. คมกฤช มาลี
 1735. ลลิตา เพ็ชรพวง
 1736. ปราโมทย์ แสงศร
 1737. อัคริมา สงแป้น
 1738. ชัยรัตน์ ผู้ไพบูลย์พงศ์
 1739. ศิรชัย อรุณรักษ์ติชัย
 1740. คมสัน สวัสดิรักษา
 1741. สุธารักษ์ พวงพันธ์
 1742. นิภาพร โกลด์เบริ์ค
 1743. อรรถนพ สูงเจริญเกียรติ
 1744. ปุยเมฆ เชิญรุ่งโรจน์
 1745. มุกดา ตุ้ยคำ
 1746. พัชรพงษ์ พิกุลแก้ว
 1747. กชภา มาประสพ
 1748. รุ่งฟ้า นาคซื่อตรง
 1749. สุกฤตา ศิริวัลลภ
 1750. ประกาศิต แสงสว่าง
 1751. อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล
 1752. ปุณณวิชญ์ เทศนา
 1753. ทิพวรรณ ศรีจันทรอาภา
 1754. ไพศาล สุทธาวรางกูล
 1755. สมบูรณ์ พิทักษ์
 1756. วิศรุต สมงาม
 1757. อุรุพงศ์ รักษาสัตย์
 1758. เสาวนีย์ สังขาระ
 1759. พิชยา เกตุอุดม
 1760. เบญจพร ลาสอน
 1761. ขวัญนรี บุญเรือง
 1762. ทวีพร พรสัจจะ
 1763. ณัฐพัชร์ วณิชย์วโรดม
 1764. ณัฐณิชา บำรุงศักดิ์
 1765. อภิฐา เรืองเดช
 1766. ขอบฟ้า พรมหากุล
 1767. บัณฑิต คุปพิทยานันท์
 1768. จักราวุธ คลังเพ็ชร์
 1769. รุ่งศักดิ์ บุญแสง
 1770. นิศากร แก่นมีผล
 1771. พรภพ สิทธิรักษ์
 1772. วรรณ วิบูรณ์
 1773. ฐิติพนธิ์ วิริยะจิตรา
 1774. สุธิดา บัวคอม
 1775. วิทิต ภูษิตาศัย
 1776. สุนทราพร เกษแก้ว
 1777. นวรัตน์ พันธุมสุต
 1778. ธนาคาร สาระคำ
 1779. นภัสสร ปุ๊กสันเทียะ
 1780. วิรศักดิ์ สมพันธ์
 1781. อัณธิกา โคตะมะ
 1782. เจติยา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
 1783. ฐปกร กำปนาด
 1784. พิชญา กิตติ
 1785. ทิพา รัตนแก้วกาญจน์
 1786. บารมี สมาธิปัญญา
 1787. มงคล ผลโรจน์ปัญญา
 1788. สุพร รุจิราวรรณ
 1789. พรหมลิขิต ทาสุคนธ์
 1790. ตฤณ พูลทรัพย์
 1791. ธนาภพ อมรตระกูล
 1792. เอกราช ศรีเพ็ญ
 1793. กัญจน์ ตุลสุข
 1794. พิมพ์ณภัส ศรีสัมพุทธ
 1795. นัยสิทธิ์ จันทมาลา
 1796. นิสา วิชัยกุล
 1797. จอน โพธิ์คำ
 1798. ณัฎฐเขต มณีกร
 1799. อนันดา นิยม
 1800. จิราภรณ์ ศรีแจ่ม
 1801. เจษฎา ด้วงศรี
 1802. ประภัสสร์ ชูทรงเดช
 1803. รัชนี กฤษฎากมล
 1804. Supaluck Lertkaewsri
 1805. พรพินิต กุศลารักษ์
 1806. ศุภฤกษ์ ผิวทองงาม
 1807. บุตรีรัตน์ ชะวาเขียว
 1808. สุริยะ แจ้งสว่าง
 1809. กันติชา เสตพันธ์
 1810. ณัฏชรินทร์ พรหมมาอาจ
 1811. สมศักดิ์ เมืองแก้ว
 1812. สุชารัตน์ สถาพรอานนท์
 1813. พัลลภ สามสี
 1814. อติคุณ อดุลโภคาธร
 1815. ณัฐวีร์ ปานลีลาโสภณ
 1816. จักรกฤษณ์ พลศิริคำดี
 1817. ธัญลักษณ์ นวลักษณกวี
 1818. ณัทกร บุญมาเปรม
 1819. ไพฑูรย์ แก้วเทพ
 1820. ธนกร การบุญ
 1821. ณัฐฐาฐิณี อดิตโต
 1822. วรวุฒิ จำปาสอน
 1823. จตุพล ไวยวงษ์
 1824. กลีบบัว สุ่ยหนองไผ่
 1825. วิเศษลักษณ์ สมประสงค์
 1826. สุรางค์ มุกดาแสงสว่าง
 1827. วรวรรณ จุลละโพธิ
 1828. กรกนก พิทยะปรีชากุล
 1829. ขจี ว่องพานิช
 1830. อายะโตะ ลิขิตวัฒนชัย
 1831. ปรียาวรรณ บุญจะนะ
 1832. ศศิกานต์ แก่นมณี
 1833. รพี สุวีรานนท์
 1834. ลลนา มีชัย
 1835. ฐาปนพงศ์ ยีขุน
 1836. อชิตพล พันนาขา
 1837. ปองภพ ปิติคุณโภคิน
 1838. ศรัณย์รัตน์ เพ็งมณี
 1839. พนิดา เพ็ชพันธ์
 1840. มงคล สมอบ้าน
 1841. วรารมย์ แจ่มสมบูรณ์
 1842. อัคร ปัจจักขะภัติ
 1843. ยลชนก โยธีจรัสศรี
 1844. ภัคนันธนาต์ อุณหวณิชย์
 1845. ตนุภัทร โลหะพงศธร
 1846. นพ สาระเนตร
 1847. รังษี จุ๊ยมณี
 1848. กิติยา สุเตนัน
 1849. สกณธ์ พูนประพันธ์
 1850. ปิยะวุฒิ จันทร์ประอบ
 1851. ณิชพน ชัยแสวง
 1852. กมลทิพย์ แจ่มสิทธิกุล
 1853. อรรถพล สุระพัฒนานนท์
 1854. ศิริวรรณ เพ็ชรกำแหง
 1855. ธนกฤต ดวงแก้ว
 1856. จุฑามาศ คีตวศิน
 1857. ปริศนา ขันแก้ว
 1858. พิศลย์ธร สิงหวิสัยธร
 1859. Chad Sripanich
 1860. ตุล ไวฑูรเกียรติ
 1861. โชคชัย สุทธิเดชานัย
 1862. หลิน มทนางกูร
 1863. วิศรุต กาญจนพัฒน์
 1864. ปริญญารัตน์ ลอยเลิศ
 1865. นิรัญญา ศิริบรรจง
 1866. พชร คุณาภรณ์
 1867. ณัฐนันท์ พลอยประดับ
 1868. พิไลพรรณ รอดเนียม
 1869. กุลลดา เกษบุญชู มี้ด
 1870. ลลิดา ชัยกุล
 1871. มหรรณพ โฉมเฉลา
 1872. ศักดิํ บูรณะเรข
 1873. กชพร เดชภูมี
 1874. เฟื่องเฉลย สังข์สกฤษณ์
 1875. กัมปนาท โพธิสีหราช
 1876. อัชนา ศิริบรรจง
 1877. ถิรพร สิงห์ลอ
 1878. Nuttiya Kongpaijitwong
 1879. สงกรานต์ ยุ่น
 1880. เมธา นนทพันธาวาทย์
 1881. กานต์บดี งามจิตร
 1882. ณัฐนนท์ รอดประสิทธิ์
 1883. ปรานี ปวีณชนา
 1884. มานพ มูลติ
 1885. วงศ์พรรณ เจริญกุลพงศ์
 1886. ภูดิส ทามนตรี
 1887. สรรณ บุญนฤธี
 1888. Siripak Pansawat
 1889. ศิริพร บุญผาตินาถ
 1890. สุทธิพงษ์ อัศววิไลรัตน์
 1891. ภัทราวดี ลาภเกิด
 1892. ศิริวรรณ ลาภสมบูรนานนท์
 1893. ชัยพล ยิ้มไทร
 1894. โสพล โสภณอักษรเนียม
 1895. ดิเรก โรจน์ปาน
 1896. วัลลพ จุลนาถ
 1897. กาญจนา จารุบูรณ์
 1898. มัณยภา แหวนเพ็ชร
 1899. รติกร ทิพยาลัย
 1900. ปัณฑิตา ศิริกังวาลกุล
 1901. สลักจิตต์ พุทธจักร
 1902. วรรณชนก นิธิกุลวัฒน์
 1903. ณัฐวรท เถาว์กลอย
 1904. นัทมน คงเจริญ
 1905. วัชรวิทย์ ภาคภูมิ
 1906. Phrom Kunsri
 1907. พลภูมิ ขุนศรี
 1908. ประภาส นิลโกศล
 1909. ภัทรภรณ์ วิเศษบุญ
 1910. ภัคจิรา กีรติวิบูลย์วงศ์
 1911. ภูเมธ บัวกุล
 1912. วรพงษ์ สงค์รัมย์
 1913. ธนภัทร อินยาศรี
 1914. ปฏิภาณ ศรีลาปาน
 1915. ชาญวุฒิ เกื้อบุญส่ง
 1916. กรกฎ ภารัตนวงศ์
 1917. ชิตัง ศรีอันยู้
 1918. เพชรดา โพธิ์พุ่ม
 1919. พนิตา สุนทรภัค
 1920. เผ่าภูมิ ชิวารักษว์
 1921. ทิษณุ ชุมประยูร
 1922. วิวัฒน์ คงสอน
 1923. วุฒิพงษ์ ฉ่ำมณี
 1924. ชานน จงประสพมงคล
 1925. นราพร เด่นเกศินีจันท์
 1926. นงลักษณ์ สุขใจเจริญกิจ
 1927. เพ็ญศรี แสนยอด
 1928. รุ่งศักดิ์ บุญแสง
 1929. ฤทัยรัช จันทร์เพ็ญ
 1930. สรรเสริญ สันติธญะวงศ์
 1931. ณัฐฐา ธนบัตร
 1932. วรากร ติยวัฒนาโรจน์
 1933. ศุภกิจ จันทะบุรม
 1934. วัฒนชัย บุญละคร
 1935. พรรณพิมล นาคนาวา
 1936. ธัญรดา วงศ์นรภัทร
 1937. พรรณี สนิทสม
 1938. อามีน อุเซ็ง
 1939. ประหยัด สวัสดี
 1940. สหัสวรรษ โพธิ์สูงเนิน
 1941. พิชชา โกศานต์
 1942. รติมา โกศานต์
 1943. ณัฐนันท์ โกศานต์
 1944. ยุพาภรณ์ โกศานต์
 1945. พรณี เจริญสมจิตร์
 1946. ทวีรุ่งโรจน์ ฌานดาวิชัยกุล
 1947. กนกวรรณ โสภณวัฒนวิจิตร
 1948. บุษยา คุณากรสวัสดิ์
 1949. ณัฐพงษ์ พ้องเสียง
 1950. อรวรรณ กากแก้ว
 1951. พรพิศ ผักไหม
 1952. พัฒิยา สุขอุดม
 1953. กรกมล เชี่ยววานิช
 1954. อภิญญา แก้วกันหา
 1955. อานนท์ ภูหนองโอง
 1956. วินัย อุกฤษณ์ (วารี วายุ)
 1957. ธีรภณ กวีรัชตเชวง
 1958. อุทัย ไชยวุฒิ
 1959. ธันยวดี ธัญญเจริญ
 1960. วัลลภ ตรีนะพงศ์
 1961. ปวริศา จันทร์มี
 1962. คชกฤษณ จันทร์แพง
 1963. วีรพงษ์ สุนทรฉัตราวัฒน์
 1964. อิทธิพล โคตะมี

 

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • Always Active

บันทึกการตั้งค่า