“ปล่อยตัวผู้เรียกร้องการเลือกตั้งโดยไม่มีเงื่อนไข” แถลงการณ์คณะบรรณาธิการฯ และประชาชน

free pro election protest leaders

แถลงการณ์จากคณะบรรณาธิการ นักเขียน ศิลปิน นักวิชาการ และประชาชน

เรื่อง ปล่อยตัวผู้เรียกร้องการเลือกตั้งโดยไม่มีเงื่อนไข

 

ตามที่ประชาชนจำนวนหนึ่งได้เข้าร่วมชุมนุมในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เพื่อเรียกร้องให้จัดการเลือกตั้งภายในปลายปี 2561 กระทั่งถูกจับกุม แจ้งความเอาผิด และคุมขัง ในข้อหายุยงปลุกปั่นฯ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 ข้อหามั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ตามมาตรา 215 และข้อหาขัดคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ เรื่องการห้ามชุมนุมทางการเมืองเกินกว่า 5 คน

คณะบรรณาธิการ นักเขียน และนักวิชาการ ที่ติดตามความเคลื่อนไหวนี้ด้วยความห่วงใย ขอยืนยันว่า การเรียกร้องให้เกิดความชัดเจนในการจัดการเลือกตั้ง เป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่พลเมืองผู้จ่ายภาษีให้กับประเทศพึงเรียกร้องจากรัฐได้ การจับกุม คุมขัง และตั้งข้อหาดังกล่าวต่อแกนนำผู้ชุมนุม นอกจากจะขยายขอบเขตเพิ่มระดับความขัดแย้งให้รุนแรงขึ้นแล้ว ยังสร้างความสับสน วิตก ห่วงใย จากนานาประเทศที่แม่นยำในหลักสิทธิเสรีภาพตามอารยธรรมกฎหมาย

เราขอเรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนำผู้ถูกจับกุมทุกคนอย่างไม่มีเงื่อนไข และยุติการข่มขู่คุกคามผู้เรียกร้องให้จัดการเลือกตั้งในทุกกรณี

ลงชื่อ

1. สุชาติ สวัสดิ์ศรี / บรรณาธิการ
2. เวียง วชิระ บัวสนธ์ / บรรณาธิการ
3. อธิคม คุณาวุฒิ /บรรณาธิการ
4. รุ่งฤทธิ์ เพ็ชรรัตน์ / บรรณาธิการ
5. โกวิท โพธิสาร / บรรณาธิการ
6. ธัช ธาดา / กวี
7. ทองธัช เทพารักษ์ / ศิลปิน
8. ทินกร หุตางกูร / นักเขียน
9. ไพรัช แสนสวัสดิ์ / นักแปล
10. กฤช เหลือลมัย / นักเขียน กวี
11. กรรณิการ์ กิจติเวชกุล / นักเขียน
12. ประกาย ปรัชญา / กวี
13. เดือนวาด พิมวนา / นักเขียน
14. เกษมศักดิ์ วงศ์รัฐปัญญา / นักเขียน
15. บูรพา เล็กล้วนงาม / บรรณาธิการ
16. ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล บรรณาธิการ
17. ธิดา ผลิตผลการพิมพ์ / บรรณาธิการ
18. พัชราภา ตันตราจิน / นักวิชาการ
19. นิธิ นิธิวีรกุล / นักเขียน
20. อรรถพงษ์ ศักดิ์สงวนมนูญ / นักเขียน
21. นลินี ฐิตะวรรณ
22. ปริยา รัตนโยธา / นักเขียน
23. สิริกัญญา กาญจนประกร
24. สันติสุข กาญจนประกร
25. ปราชญ์ อันดามัน / กวี
26. ณรรธราวุธ เมืองสุข ผู้ผลิตสารคดี
27. วิจักขณ์ พานิช
28. นันทวัฒน์ จรัสเรืองนิล
29. ธีรพล พัฒนภักดี / นักอ่านและนักดื่ม
30. ยุทธจักร ดำสุวรรณ / ครีเอทีฟ
31. วรภูมิ เชื้อวณิชย์
32. ศรีสมร โซเฟร / คนเขียนหนังสือเด็ก
33. นงลักษณ์ สุขใจเจริญกิจ
34. นัทธพงศ์ โนรี / ครู
35. ใบพัด นบน้อม
36. พงศธร นัทธีประทุม
37. ปุณิกา พุณพาณิชย์
38. สุริยกานต์ พรมมงคล / บรรณาธิการ
39. ภิญญา วรุณทรัพย์
40. ชัยพงษ์ สำเนียง
41. ชนิสรา ละอองดี / พลเมืองไทย
42. จารุพัฒน์ เพชราเวช
43. รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน / นักเขียน
44. วีรพงษ์ สุนทรฉัตราวัฒน์ / นักเขียน
45. ณัฐรดา สุทธาธาร
46. เชตวัน เตือประโคน / นักเขียน กวี
47. พชร ไม้พานิช / ช่างภาพสารคดี
48. จิรภัทร อังศุมาลี
49. คัทลียา เผ่าศรีเจริญ
50. อานนท์ บุญเชิดชู
51. ปรีชาพล บุญช่วย / คนแก่
52. ปิติ อุตกฤษฏานนท์
53. แสงดาว ศรัทธามั่น / กวี
54. สมเกียรติ ทวีพันธ์วิรุฬห์ / ศิลปิน
55. สิรนันท์ ห่อหุ้ม
56. บุญส่ง นาคภู่ / ผกก.ภาพยนตร์
57. สุรพศ ทวีศักดิ์ / นักวิชาการ
58. เทวฤทธิ์ มณีฉาย / ประชาชน
59. ธีระศิลป์ คำปัน
60. อรพรรณ อินเนียม
61. ธนวัฒน์ เพ็ชรล่อเหลียน
62. นิธินันท์ ยอแสงรัตน์
63. ปิยนุช ยอแสงรัตน์ เกตุจรูญ
64. จรัญ หอมเทียนทอง
65. อากร ภูวสุธร / คนขายหนังสือเก่า
66. ฉันทลักษณ์ รักษาอยู่ / บก.สำนักพิมพ์สะพาน
67. พิรัตน์ วงศ์สายสุวรรณ
68. อัยย์ ปรารถนา อุทัยพันธ์ / นักเขียน
69. ไพบูลย์ สำราญภูติ
70. สุนชัย จินารักษ์พงศ์
71. ธนานันท์ วราสิทธิกุล
72. การะเกตุ ศรีปริญญาศิลป์
73. บดินทร์ อินทรรุจิกุล
74. ชลธร วงศ์รัศมี / นักเขียน
75. บพิตร วิเศษน้อย
76. อาศุชา ถาวรนันท์ / แม่ค้า
77.อนุชิต นิ่มตลุง / ช่างภาพ
78.อันธิฌา แสงชัย / นักวิชาการ
79.สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย
80. สมพงษ์ ทวี’ / กวี ศิลปิน
81. กนกวรรณ ยามากุชิ
82. วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา
83. สิทธิพงศ์ อุรุวาทิน
84. ถนอม ชาภักดี / นักวิจารณ์ศิลปะ
85. ดำรงค์ศักดิ์ มีสุนทร
86. กอบัว สีบุญเรือง
87. ณขจร จันทวงศ์ / นักเขียนนักข่าว
88. ตวงพร ปฏิปทาพานิชย์ / ช่างปั้น
89. ทวีพัฒน์ แพรเงิน
90. ปวินท์ ระมิงค์วงศ์
91. สุทิวัส สามารถกิจ / ทันตแพทย์
92. เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์ / นักวิชาการ
93. กุลธิกาญจน์ กัญจนวัฒน์
94. พิทักษ์ โอเงิน
95. สกุลศรี บุญโชติอนันต์
96. เสรี จินตกานนท์ / พลเมืองไทย
97. วสันต์ ซึมทราย
98. เมธี ตรีวิเชียร
99. ปิยศักดิ์ อู่ทรัพย์
100. ทรงสิทธิ์ กสิฤกษ์
101. ภูเบศ โฆษิตณรงค์
102. ภู กระดาษ / นักเขียน
103. ไพจง ไหลสกุล
104. ทวีศักดิ์ ปิ / บรรณาธิการข่าว
105. ศุภชัย เลิศกิตติโกศล
106. ธนกฤต ฉ่ำเอี่ยม
107. ณัฐนิชา อุตศาสตร์
108. อาอีเซาะ ดือเระ
109. คาล รีอัล / กวี นักเขียน
110. วรรจธนภูมิ ลายสุวรรณชัย / ผกก,นักออกแบบ
111. สมเจตน์ อยู่ใจ
112. ณขวัญ ศรีอรุโณทัย / นักออกแบบ
113. พีรดา เชนวรรณกิจ / นักศึกษา
114. ปัญญา สีสัน / นักบวชในพุทธศาสนา
115. พัลลภ สามสี / บรรณาธิการ
116. พระชาย วรธัมโม
117. ทานเกวียน ชูสง่า
118. จาตุรันต์ ต๊ะนา
119. ชลนที พิมพ์นาม
120. ปริณย์รพี อักษรโกสินทร์
121. ชุติพงศ์ มาศงามเมือง
122. พีรมณฑ์ ตุลวรรธนะ / นักเขียน
123.โสฬส อรัญวงศ์
124. ศุภกร ฉิมภารส
125. เอกวิทย์ เตระดิษฐ์ / บรรณาธิการเว็บไซต์
126. กันต์ฌพัชญ์ อยู่อำไพ / นักวิชาการ
127. เอกภพ ผาวงษ์
128. ธรรมสูตร ละอองอักษรา / บรรณาธิการสตรีทไร้ท์เตอร์
129. เอกวัฒน์ พิมพ์สวรรค์ / นักกิจกรรมสิทธิความหลากหลายทางเพศ
130. สินาถ อุปนิสัยพล / ดีไซเนอร์
131. การุณ ศรีวิชัย
132. อาภาพรรณ ปลั่งสิริสุนทร
133. ปารมี บุญลาโภ
134. ปริชาติ หาญตนศิริสกุล
135. ต้นแก้ว กุลศรี
136. บัญชา สารโท / ผู้สื่อข่าว
137. ธนพัต นรัตถรักษา
138. พรไพลิน แก้ววังปา
139. กันตวิช โปรียานนท์
140. นพดล พอใจ / นักศึกษา
141. ภัควดี วีระภาสพงษ์ / นักแปล
142. นาอามร์ หมอเต๊ะ
143. บุญชัย แซ่เงี้ยว
144. อภิชาติ คงแสงไชย
145. พศุตม์ สอิ้งทอง
146. ณัฏฐ์กชพร ธีริศราวิชชากร / ครีเอทีฟ
147. ชิตะวา มุนินโท
148. วิรัช มานะนาวิกผล
149. ภูมิภัทร ชัยยะเลิศ
150. ธวัชชัย ชื่นมีศรี / ชาวนา
151. ศุภวิทย์ น้อมเกียรติกุล
152. ธนวัฒน์ ปรางค์โท้
153. นพดล พัชราวราภรณ์
154. จิรภัทร วีณะคุปต์
155. ณิชากร ศรีเพชรดี / นักเขียน
156. ชิษนพงศ์ ธิกา
157. ปรัชญ์ รุจิวนารมย์
158. นันทรัตน์ ศุภวราพงษ์ / บรรณาธิการ
159. พีรชาติ อัชรพงศ์ / อาชีพอิสระ
160. เอกสิทธิ์ เทียมธรรม
161. อุทิศ เครือบุดดี
162. วิบูลย์ วัฒนนามกุล
163. นิติกร ดาราเย็น
164. คนึงนิตย์ อุตมา
165. วิมล เกิดแสง
166. จินนะ คงมา
167. พิมลพรรณ เกิดแสง
168. รวี ศิริปริชยากร / ครูอนุบาล
169. ศุภกฤต แซ่จัง
170. ชาญวุฒิ เมฆรักษาวนิช
171. ทนงศักดิ์ ช่อประพันธ์/นักธุรกิจ
172. วินัย ดิษฐจร
173. ณชิต กวินพลอาสา
174. ทวีชัย ถาใจ
175. วรรณา พ่วงพร้อม/ครู
176. ธาริน กลิ่นหอม
177. ชาญชัย วงษ์มหาวรรณ์ / ชาวนา
178. กัมปนาท สังข์สร / นักวาดภาพประกอบ
179. สถาพร อินทรพันธุ์
180. ฐิตินบ โกมลนิมิ
181. ธีร์ อันมัย
182. ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์
183. ฐณฐ จินดานนท์ / นักแปล
184. พัชร เอี่ยมตระกูล
185. สฤณี อาชวานันทกุล
186. สาวิตรี พวงเงิน / นักศึกษาประวัติศาสตร์
187. มณฑล ยิ้มแฉล้ม
188. วัฒนา แก้วสังข์
189. ปณชัย ไตรศรี / แรงงาน
190. วาสนา ปัญญาแก้ว / แม่บ้าน
191. สัญญา บุตรเต / คนเสียภาษี
192. ธีระยุทธ ยังอยู่สุข / ลูกจ้าง
193. อนุเทพ บุญเอนกพัฒน์
194. กฤตนัน สตยกฤต
195. อเนก ปิ๋วธัญญา / ช่างภาพ
196. บุญส่ง ภู่ระหงษ์ / ค้าขาย
197. ณฐพล บุญประกอบ
198. สิปปกร สารอักษร
199. ศิววัชร สัตตบงกช
200. วิชาญ สาธร
201. อิมรอน ซาเหาะ
202. อรุณรุ่ง สัตย์สวี / นักเขียน
203. ภณคุณ หมื่นเทพ
204. เสกสรรค์ วินยางค์กูล
205. ธนาธร ภัสสรวิชาญ
206. ชามาดา/แจมจัง/รณภพ ทรงเสรีย์ / นักเขียน/อดีตบรรณาธิการ
207. ปิยะบุตร วิมลมั่งคั่ง
208.Visuit Dulyayangkul
209. ทศวรรษ กลิ่นจันทน์
210. พัลลภัทร น้อยธิ / จิตแพทย์
211. รอมแพง อริยมาศ / นักเขียน
212. อัคร ปัจจักขะภัติ
213. สานุ อร่ามเอกวนิช
214. อติชาติ สายทองอินทร์ / นักเขียน
215. ณัฐชนน เรืองสุทธิ / ครูสอนร้องเพลง
216. วรรณ วิบูรณ์
217. โสฬส หงษ์ทอง
218. วิญญู รังษีธรรม / ทนายความ
219. พริ้ม บุญภัทรรักษา / ทนายความ
220. ชนายุส ตินารักษ์ / นักเขียน
221. พิชชามล นิยมพานิชพัฒนา
222. ฐาปนพงศ์ พะเนตรรัมย์ / นักศึกษา
223. มัญชยา แก้วกันหา
224. กฤษณ์ แป้นพัฒน์
225. ปารเมษฐ์ มูลแก้ว
226. วินัย กว้างขวาง / นักศึกษา
227. กมลวรรณ สายทอง
228. นลธวัช มะชัย / บรรณาธิการ
229. ปรารถนา เณรแย้ม
230. ธิกานต์ ศรีนารา
231. จอมเทียน จันสมรัก / นักเขียน
232.สมยศ แสงสว่าง / นักอ่าน
233. รอนฝัน ตะวันเศร้า / นักเขียนและกวี
234. ปฐม ภู่ระหงษ์ / บอร์ดเกมเมอร์
235. รังสิมา ตันสกุล
236. วิมล แสงมณี
237. สมหมาย นุ๊ก สาสังข์ / คนขายตั๋ว
238. ชัยชนะ นำนาผล
239. อัยรวี กะดังงา
240. อรรถพล ทำมิตา
241. ลีน่าร์ กาซอ
242. อนุสรณ์ รุ่งแจ้ง
243. จินตกวี แก้วประสิทธิ์
244. เมฆ พงศ์ฑีฆายุ
245. สมชาติ ศรีวงศ์ธรรม
246. ศิวาเมษฐ์ แข่งเพ็ญแข / แพทย์/นักอ่าน
247. วลัยลักษณ์ แข่งเพ็ญแข / แพทย์/นักอ่าน
248. สันติ แต้พานิช
249. ทิพย์สุวรรณ ฉันทะ
250. หรินทร์ สุขวัจน์ / บรรณาธิการ
251. พิมภรากร นิยมานนท์
252. พนา เพชรสัมฤทธิ์
253. พัชรี แซ่เอี้ยว
254. ชัยนรินทร์ กุหลาบอ่ำ / นักกิจกรรม,กวี
255. สุรี ขันตยาลงกต / นักออกแบบ
256. โชคชัย แซ่แต้
257. ภาสพิชญ์ โชติอัครปรมัตถ์ / ศิลปิน
258. สุทธิพงษ์ รอดปลอด
259. วิสุทธ มั่งมี
260. ชนฐิตา ไกรศรีกุล / นักศึกษา
261. ปีย์ญานันท์ รัตนจันทร์
262. พรรณงาม ฤทธิรณชัย
263. วลัยพรรณ ชัยบูรณะวิทย์ / นักนิติวิทยาศาสตร์
264. บัณฑิต ปิยะศิลป์
265. อัครวิช เงินกร
267. ดนัยธรรม ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ / ติวเตอร์
268. พัทธมน ศุขเกษม
269. วัลลภ อมรประภ้สร์ชัย
270. สุวิชา พิทักษ์กาญจนกุล
271. ปัญจิน ธนารักษ์โชค
272. ธรรมศักดิ์ จันทร์กลาง / ชาวนา
273. นรินธร ห้วยห้อง
274. อัญชุดา ส่งสมบูรณ์
275. คนางค์ คันธมธุรพจน์ / นักวิชาการ
276. จันทร์เพ็ญ ทรงเสรีย์
277. ธนกฤต กฤษณยรรยง
278. อาทิตย์ ทองอินทร์ / ประชาชน
279. สร้อยแก้ว คำมาลา
280. ดำรงศักดิ์ หลีกพาล / กวี/คนทำงานศิลปะ
281. ทิพย์ ปราพันธ์ / ปราชญ์ชาวบ้าน
282. อติเทพ จันทร์เทศ / ประชาชน
283. ศรันย์ สมันตรัฐ / นักอ่าน
284. สุรพงษ์ ศรีพรม / ครู
285. อนุสรณ์ ติปยานนท์
286. นิชานันท์ นันทศิริศรณ์
287. นัยนา วงศ์ใหญ่
288. สุทธิรักษ์ จงอัจฉริยกุล
289. ชาญชัย อนันต์มานะ
290. โศรยา จักรนารายณ์
291. ภูมิวัฒน แรงกสิวิทย์ / นักศึกษา นักวิจัย นักเขียนอิสระและคอลัมนิสต์
292. ภูมิชัย นากรุงศรี / โมเดลเลอร์
293. วริทธิ์ แจ่มใส
294. อรวรรณ จิตรรัมย์
295. สาริศ วัฒนากาล
296. รฐนนท์ ช่วยตั้ว /นิสิต
297. โชน วาริชภูมิ / กวี
298. กวินพร เจริญศรี
299. ธารา เจริญเขต
300. วิทยากร โสวัตร / นักเขียนอิสระ/เจ้าของร้านหนังสือฟิลาเดลเฟีย
301. วัชชิรวิทย์ วงค์ใจคำ
302. มาโนช คุรุวิจักษณ์ / นักค้นคว้า
303. อมรมาศ จิตรรังสรรค์
304. ธนิษฐา รอยอินทรัตน์
305. ฉลวย แก้วกมลรัตน์ / แม่บ้าน
306. ฉัตรแสง ธนารักษ์โชค
307. พุฒิพงศ์ มหาอุตร
308. เอกลักษณ์ นับถือสุข
309. กศิมาภรณ์ นิพขันธ์
310. ยลชนก โยธีจรัสศรี
311. จันจิรา มิโลเซวิค
312. กัญสพัฒน์ อัศวรุจานนท์
313. วิศรุต มโน / production engineer
314. เจณิกาพร ปิยะรัตน์
315. ธนภัทร คชฉวีวงษ์
316. กล้ารบ ฉายอรุณ
317. ชัยรัตน์ จิโรจน์มนตรี
318. ธนวัฏ ปรีชาจารย์
319. ฐิติมาศ คำวงษ์
320. อุระ ศิวะชาติชูวงศ์ / พ่อค้า
321. การิม มูซอ / ชาวสวนมะนาว
322. เกศณี ไทยสนธิ
323. ชูวิทย์ กลิ่นบัว
324. ชวิศ ผิวเงิน
325. ต่วนยุสรีย์ แซแร
326. สมศักดิ์ บางนิ่มน้อย
327. สุพร เดชตระกูลวงศ์
328. รัชตะ อารยะ
329. รัชศักดิ์ จิรวัฒน์
330. ฐานันดร์ ปานมา
331.ปรีชา หลำผาสุข
332. ชาคริต หลำผาสุข
333. ภิญญาพัชญ์ แท่นงาม / นักศึกษา
334. วรัญญา สวัสดีนฤนาท
335. ณัฐพล พันนาม / สถาปนิก
336. สหรัฐ พัฒนกิจวรกุล / กวี
337. ณัฐรินทร์ กลิ่นจันทร์ / วิศวกร
338. วีรยุทธ สุดแสง
339. ธวัชชัย ดวงนภา / นักเล่าเรื่อง
340. อดุล หวันสกุล / โค้ชฟุตบอลกำปง ยูไนเต็ด
341. แม่น้ำ เรลลี่ / กวี
342. ปวรปรัชญ์ แก้วยศ
343. บุญเลิศ วิเศษปรีชา / นักวิชาการ/คอลัมนิสต์
344. ธนา ชนินทร์ประเสริฐ
345. พรทิพย์ ชนะศุภชัย
346. สุภาพร ยิว
347. ธีรดา มูลศิริ / นักเขียน
348. ชนพล แจ้งเจริญ / นักศึกษา
349. นฤมล สีสุวรรณ
350. มุจรินทร์ ช่องวารินทร์
351. ทรงเดช เย็นทรัพย์ / นักธุรกิจ
352. เอกราช อาจปรุ / แรงงาน
353. ธนากร สาริทธี / นักวาดภาพ/ครูศิลปะ
354. ธิดาพร ศรีจันทร์ / นักวาดภาพ
355. บดินทร์ เจษฎาจินต์
356.โกวิท ทักราล
357. พลอยไพลิน เกษมสุข
358. ธนากร ปัสนานนท์
359. กาน การิทัต / นักวิชาการอิสระ
360. On TheWay / นักเขียน บรรณาธิการ
361. รติรัตน์ รถทอง
362. สุภาวิณี พรหมทองพันธ์
363. สายรุ่ง สุทาชัย / นักอ่าน
364. วินัย กว้างขวาง
365. สุนันทา จันทร์หอม
366. เชิดชาย พนัสอำพน
367. ดวงใจ เชิดพุดซา
368. ฤชากร จึงตระกูล / นักศึกษา
369. นัชชา ตันติวิทยาพิทักษ์
370. วรนุช สุวรรณ์
371. กฤษณา นวลศรี
372. อัญชนา รัตนปิณฑะ
373. ฆรนันท์ จารุสถาพร
374. พิกุล วณิชาภิชาติ / นักวิชาการ
375. ชลเทพ ปั้นบุญชู
376. ศุภกัญญา แข็งแรง
377. ประภาส นิลโกศล
378. จตุราพร รัตถิกุล
379. ณปภัช พงษ์อภัย / วิศวกร
380. มานิตย์ กลางขอนนอก
381. เทิดศักดิ์ จริยโยธิน / ธุรกิจส่วนตัว
382. ปานิพรรณ จริยโยธิน / ธุรกิจส่วนตัว
383. ปรัตถกร บุญเกิด
384. อับดุลเลาะ สาเมาะ / นักการศึกษา
385. ชวลิต หมื่นนุช
386. พีรพงษ์ พลศักดิ์
387. ภาณุ บุญพิพัฒนาพงศ์ / คอลัมนิสต์อิสระ
388. ปิยฉัตร สินพิมลบูรณ์
389. ศรศิลป์ กฤตยานวัช / นักศึกษา
390. อโณทัย เอมวัฒนา
391. กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ /ครู
392. ศรีราม อโยธยา / คนเรียงคำ
393. โยธิน ผลอรรถ / มัคคุเทศก์ภาษาฝรั่งเศส และนักแปลวรรณกรรมฝรั่งเศส
394. ฉัตรวรุณ เล้าแสงชัยวัฒน์
395. รัตนาภรณ์ เจือแก้ว
396. นิพนธ์ ขันแก้ว / ศิลปิน
397. ฐานันดร คบภูมิ / กรรมกร แรงงาน
398. เกรียงไกร ศรีโนนเรือง
399. ปิยศักดิ์ ประไพพร
400. ชฎิลรัตน์ ดอนปัน
401. รัตนา เกิดแสวง
402. อภิฐา เรืองเดช
403. อังคณา พรมรักษา
404. พิชัยวัฒน์ แสงประพาฬ
405. เกสรา บุญสิทธิ์
406. แพร จิตติพลังศรี / นักวิชาการ
407. สุปราณี เชยชมศรี
408. ฐานนันท์ อุบลจง / นักชิม
409. อาคม ทีสุกะ ตร.
410. อภิวัฒน์ ทองเภ้า
411. สุวัฒน์ ปัญจวงศ์
412. สราวุธ พรมอุตร / คนอยากเลือกตั้ง
413. อนุวัฒน์ สนนอก
414. วัชชิรวิทย์ วงค์จำ / เจ้าของสิทธิและเสรีภาพของตัวเขาเอง
415. สุข์ปราณีย์ คันธะชัย / ประชาชน
416. มูฮาหมัดอัณวัร หะยีเต๊ะ / กิจการเพื่อสังคม
417. ประวิทย์ เยี่ยมแสนสุข
418. กัณฑ์อเนก ตรีธารทิพย์เลิศ
419. วสวัตติ์ เลิศศิววิญญู / นักศึกษา
420. วรรณิดา อาทิตยพงศ์
421. สุรัตน์ เตติวงศ์
422. ณภัทร เสวกฉิม / ประชาชนต้องการประชาธิปไตย
423. กานต์ ตั้งธรรมนิยม
424. นภัทร วงษ์สนอง
425. วรัญญา บูรณากาญจน์
426. ธัชนนท์ เสน่ห์ / นักศึกษา นักอ่าน
427. กฤฎา สง่างาม
428. ธีร์รัฐ พิริยะกรณ์เกษม
429. คุณากร วิสาลสกล
430. อธิชา ทองสม / งานอิสระ
431. รณนาท วรการ
432. นครินทร์ พันธุมจินดา / บรรณาธิการ
433. ณัฐชานันท์ พานิชย์
434. พงศกรณ์ รักษา / นักศึกษา
435. สาวิตรี อริยชัยเดช
436. ณัฐพงษ์ โอฆะพนม
437. ยุคนธร แก้วปราง
438. ศุภามาศ บุญนิล
439. ธนวัฒน์ คงชาตรี / คนเสื้อแดง
440. พขร ชูจันทร์ / ช่างภาพ
441. นิชา ลี้พล
442. ธวัช ดำสอาด
443. พจน์ กริชไกรวรรณ / บรรณาธิการ, ช่างภาพ
444. ต่วนอิสกันดาร์ ดาโต๊ะมูลียอ / นักสันติวิธี
445. ดุลยพงษ์ ดวงทาทอน / ไม่เป็นนักอะไรเป็น”ประชาชน”
446. จิรายุทธ แซ่อึ้ง
447. กำพล นิรวรรณ / สื่ออิสระ
448. กิตติศักดิ์ สฤษดิสุข / คน
449. พรทิพย์ ปักษานนท์ / ธุรกิจส่วนตัว
450. ภาณุเดช ดอกสันเทียะ / นักศึกษา
451. รวิวาร รวิวารสกุล / นักเขียน กวี นักแปล
452. ชัชวาลย์ จินดาวงค์ / ธุุรกิจสว่นตัว
453. กิ่งฟ้า เสนีวงศ์ ณ อยุธยา / พลเมือง
454. เนติ นครแก้ว
455. ชลลดา พวงลำเจียก
456. วศิยาภรณ์ สุขสาลี
457. สมเกียรติ สุนทรสวัสดิ์
458. พันธุ์ชัย อินทร์ชูรันต์
459. พชร สีอ่อน / นักศึกษา
460. พัชรยา สุขวุฒิกุล / พนักงานบริษัท
461. พิชัย แจ่มจำรัส
462. ชีวิน อริยะสุนทร
463. ธนัชชา อาจหาญณรงค์
464. ฟารีดา จิราพันธุ์
465. พัฑฒิ บานแย้ม / ศิลปินอิสระ
466. วันวิสา​ พิชัยวัฒนพร​ / นักอ่านหนังสือ​
467. คารินา โชติรวี
468. โอ เตชะดิลก
479. ปัณฑิตา ดีอนันต์ลาภ / แพทย์ผู้รักความถูกต้อง
470. ชาญคณิต อาวรณ์ / ราษฎรบ้านแท่นดอกไม้
471. สรศาสตร์ วิเศษสินธุ์
472. ภาณุ ตรัยเวช / ประชาชน
473. มาร์ราลินณ์ แจ่มเที่ยงตรง / นักศึกษา
474. ชิดชนก ถิ่นทิพย์
475. สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา / นักศึกษาปริญญาเอก
476. อายุธ ศักดิ์มังกร / ทนายความ
477. พลัง ศรีสรินทร์
478. นพมาศ นวลเพชร์
479. โชคชัย วันชัยชูดี
480. ชญานิน เตียงพิทยากร
481. วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
482. พชรวรรณ บุญพร้อมกุล
483. ชัยธวัช ตุลาธน / บรรณาธิการ
484. Tana Dam
485. เวธัส โพ​ธารา​มิก
486. จรีย์ ศรีสวัสดิ์
487. ณรงค์ศักดิ์ กุลรัตนาภา
488. อมรศรี พลอาสา
489. วัชรินทร์ มีอิ่ม / ผู้เสียภาษี
490. พิชญ์สุชา สุวรรณพูล
491. กมลลักษณ์ ตรีทอง / นักศึกษา
492. โอ๊ต มณเฑียร
493. ชญุตม์ ชัยภูมิ
494. ณัฐสิรี รอดโพธิ์ทอง / ประชาชน
495. อนุวัตร กัณหะกาญจนะ / ช่างภาพ
496. พชรกฤษณ์ โตอิ้ม
497. จุฑา สุจริต
498. ผุสดี กิจสวัสดิ์ / ประชาชนเต็มขั้น
499. สรพล เพ็ญสุข
500. กฤษ พร้อมแสงทอง / กราฟิก คอมพิวเตอร์
501. เอวารินทร์ เทียมเมือง / พนักงานบริษัทเอกชน
502. ชาตรี ภัทรอานันท์ / พลเมืองไทย
503. ชิษณุพงษ์ อ่วมศรี / นักศึกษา
504. นฤดล พิมพ์นนท์ / นักศึกษา
505. วีระ แสงสิทธิ์ / เกษตรกร
506. จารุนันท์ บุญจันทร์
507. แมน ปกรณ์ / ลูกชาวบ้าน
508. เพชรรัตน์ ปราณี
509. เอก รักตประจิต / คนอ่าน
510. พลากร จันทเมธิ / ค้าขาย
511. จิราพร จันตะเภา / ประชาชนชาวไทยคนหนึ่ง
512. นิสารัตน์ กุสุมายุทธ / นักศึกษา
513. วัชระ คงห่อ
514. ศักดิ์รพี รินสาร
515. จันทราญา สุริยงค์
516. กิตติพงษ์​ ธีระจันทร์
517. จรัญ มาลัยกุล
518. กรดล แย้มสัตย์ธรรม
519. สกก์บงกช ขันทอง
520. สมฤดี เตียสกุล
521. ไพศาล ฉัตรลดา
522. สัณห์ชัย โชติรสเศรณี
523. อารียา สุวรรณราช / ชาวบ้าน
524. จิฏฏห์ บุรณัศ / ครีเอทีฟ
525. ณัฐภัทร เหลืองรุ่งทิพย์
526. ปิติพงษ์ ผาสุขยืด
527. ศุภวัฒน์ กล่อมวิเศษ / นายหนังตะลุง
528. บุณย์จรีย์ว งศ์อาษาว / แม่ค้าข้างถนน
529. พิชญาวดี โยสีดา
530. ธิติพงษ์ ก่อสกุล
531. ธนวรรธ บุรณศิริ / contents creator
532. นพเก้า คงสุวรรณ / นักข่าวสำนักข่าวหมียักษ์
533. นพนาถ ลีละวัฒน์วัฒนา
534. ทินน์ ติชิลันธ์
535. กรญาณ์ เตชะวงค์เสถียร / นักวิชาการ
536. เวลา ศุวิลเวธน์
537. ทอม โพธิสิทธิ์
538. วิทวัส อินทระสังขา
539. กมล พรหมเอื้อ
540. พัชรพงษ์ พิกุลแก้ว
541. วริศรา อุปพงษ์ / นักศึกษา
542. สันติกุล จารุสถาพร
543. Theeratat Wipatajit
544. ศุภกิชญ์ สุภา
545. ประภัสสร์ ชูวิเชียร
546. จตรินทร์ เพียงตา
547. นิติ ซ่อมทอง
548. คีรีบูน วงษ์ชื่น
549. อัญชริกา ทองแพ / นักศึกษา
550. รุ้งรวีอร ก้อนคำ
551. เอกชาติ ใจเพชร
552. ชิรารัตน์ ศรีวิสัย
553. ประยูร ศิริ / ประชาชน
554. จุรีรัตน์ ตุ้มคำอู่ ประชาชนผู้เสียภาษี
555. ชลิตา สุนันทาภรณ์
556. ชญชล ษุภสรกาญจน์กุล
557. เอกกร ศุภสรกาญจน์กุล
558. จันทร์ ปิมปา
559. พุฒิพงศ์ จำเริญสมบัติ
560. พงศ์อณุชาญ รวีย์ชชานนท์
561. พิเชฐ ย่านเดิม
562. นิติ สินธุ์สอาด
563. อุทัย กุสโร / ประชาชน
564. นายสรวิชญ์ ตันติจิตจารุ /นักศึกษา
565. วรจักษ์ ฉิมแป้น
566. กิรณา พิเชียรพงษ์
567. ชนกพร พัวพัฒนกุล / นักวิชาการ
568. ศุภิสรา จันทนะเปลิน/ นักศึกษา
569. นราธิป ทองถนอม
570. ประทีป ฉายลี/ นักวิชาการ และนักเขียน
571. นิษฐกานต์ แก้วปิยสวัสดิ์
572. ภัทฐิชา ฐิติธรรมาภรณ์
573. ชัชฎา กำลังแพทย์
574. มนัสนันท์ พันธุ์เพ็ง / นักศึกษา
575. พิชามญชุ์ ธีระพันธ์
576. วิลาสินี หมอกเจริญพงศ์
577. พิฆเนศ ประวัง ประชาชน
578. นัทชสะริน ณรงค์ฤทธิ์
579. ณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช
580. จิตราภา อาริยวิทยา
581. อภิสรา บรรทัดเที่ยง
582. สุภารัตน์ ผิววงษ์/พนักงานบริษัท
583. ปัญญา ประชาชิต
584. เยี่ยมยุทธ สุทธิฉายา
585. ณัฐกร เวียงอินทร์ / สื่อมวลชน
586. มนต์ชัย ก่อกิจสุนทรสาร
587. ภานรินทร์ สื่อจินดาภรณ์
588. ชยิษสา เหล็กกล้า
589. มงคล. ประกอบการ
590. ทัศน์ พันธุบวร (แอ๊ด ท่าม่วง)
591. บุษกร วราวุฒิ
592. กวิน บุญธารา
593. สัทธา โตกุล
594. เฉลิมรัฐ บุณยชาติพิสุทธิ์
595. กล้ารับ กระทุ่มนัด / editor & motion graphic
596. ปีติ กุลศิโรรัตน์ ศิลปิน นักวิชาการ และเจ้าของร้านอาหารเฮมล็อค
597. มงคล ใสนวล
598. ปพนศักดิ์ ละออ / ศิลปิน
599. สุทธิพันธ์ บุญทวี
600. ปิยนารถ ธรรมวัฒนะ
601. ณะรินทร กลางเฉวียง ประชาชน
602. กฤตภาส จันทมาลา / นักศึกษา
603. (อา)น้อย ธำรง
604. สิทธิโชค เลี่ยมดี นักศึกษา
605. นที มณฑลวิทย์
606. พีรนันท์ จันทมาศ / อาจารย์
607. ธีระพล อดทน
608. ซามี่ย์ หนุนอนันต์
609. ธนกฤต พิเชฐหิรัญกาญจนา
610. เวนิกา ลิ้มสมมุติ
611. ดำนาย ประทานัง
612. ณัฐชานันท์ กล้าหาญ
613. พิชญา นิธิภัทรารัตน์
614. กิตติวัฒน์ อ่อนจันทร์ / พนักงานเอกชนอดีตทหารผ่านศึก
615. ชนวีร์ คำมงคล / ฟรีแลนด์รับจ้างยันถางหญ้า
616. จุฬาลักษณ์ พักตร์จันทร์
617. พรเทพ ศรีบุรินทร์ / คนขายลาบ ก้อย
618. ศิรเรศ เชิดชูศิลป์
619. นันท์พิพัธร์ วงศ์มีมา / นักธุรกิจ
620. ศานนท์ หวังสร้างบุญ / ผู้ประกอบการ
621. อาคม ศิลปดอนบม / วิศวกร
622. ชนินทร์ อรุโณทัย
623. เด่นพงษ์ แสนคำ
624. วิภาวี ศรีทัศนีย์
625. ธีรยุทธ สมเวที / นักศึกษา ครูสอนภาษาไทย
626. พิรัชย์ ทิชินพงศ์
627. สุชานาฏ ธนโกเศศ
628. นนทัช พรหมศรี
629. ชัชสิษฐ์ จำปา / แท็กซี่
630. ธนกฤต ศิวนาถรักษ์
631. สุพัตรา พิมพ์หล่อ
632. ทิชา อ.สุวรรณ
633. เขมรัฐ รังสิกวานิช
634. โกศล โสริยาท
635. สัญญา พะยุหะ
636. ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ
637. ภัทรานิษฐ์ โพธิยารมย์
638. สมบูรณ์ ประดิษฐนิยกูล
639. จีรนุช เปรมชัยพร
640. การุณ ใสงาม ทนายความ อดีต สส. และ สว.บุรีรัมย์
641. รัฐพล ศุภโสภณ
642. นภัสวรรณ แตงสกุล
643. ธรรมยุทธ์ ภูมิธเนศ
644. มานิตย์ รังสิยะวงศ์
645. แพรวพรรณ กฤษณามระ
646. ธนศิลป์ ดียิ่ง
647. อำนาจ ยอดทอง นักวิชาการพุทธ
648. อ้วน วรรณกรรม ศิลปินเพลงใต้ดิน
649. แพรวพฤกษ์ จิตสกุลชัยเดช
650. อุลิญา ไชยเสน / เจ้าของกิจการ
651. อำนาจ จิวพานิชย์
652. ทิพย์วดี พรหมเทพ / อาชีพอิสระ
653. เบญจ์ บุษราคัมวงศ์
654. ปัฐน์ บัวสิงห์
655. วสันติ อินทร์จันทร์
656. พรพอดี ชุมเกษียร
657. สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย
658. อาทิตยา บุญยรัตน์
659. สุรพงษ์ มาศรังสรรค์ / แพทย์
660. สุภสิทธิ์ ธรรมประเสริฐ
661. ลิขิต เสนาะจิตร
662. ณภัทร ดลภาวิจิต
663. สุชาติ เอกไพฑูรย์
664. ปรรณภร อธิคมชาคร
665. สกาว อุดล
666. ววรรษมน สุขศรี
667. อลงกต ใจสงค์ กวี / ศิลปิน
668. อาจารย์วัด (มัคคนายก)
669. สารินทร์ บุญหลง / กรรมกร
670. ณรงค์ เชิญเชื้อ / ผู้จัดการบริษัท
671. จันทร โพธิ์จันทร์
672. เมธี แก่นสาร์
673. คหัฐ ศุจิพิศุทธิ์
674. พิจารณ์ แจ้งสว่าง / สถาปนิก
675. วัลลภ ตรีระพงศ์
676. ตองนวล แก้วเกลี้ยง
677. รัตนา ฤทธิเพชร
678. อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์
679. นงคราญ สุขสม / ข้าราชการ นักเขียน
680. อรนุช ศรทรีย์
681. ปรีชาชัย รัตนวิภาคกุล
682. ดวงเนตร ไชยวงค์
683. พิมสวาท อัศนียกุล
684. ธนู จันทรินทร์
685. กมลวรรณ สุนิหู
686. นิภา มูลศิริ / แม่บ้าน
687. ธารินี ชลอร์
688. ณัฐทิยา วัฒนศิริศาสตร์
689. โอฬาร อัมพรสินธุ์
690. สรรณชัย เสรีวิญญายุทธ
691. ตุลย์พิชญ์ แก้วม่วง
692. ธำรงศักดิ์ พูลสมบัติ
693. ภาณุวัฒน์ อภิวัฒนชัย
694. วรวิทย์ ยินดีวัลย์
695. สืบสกุล เสียงสกุลไทย / นักศึกษา
696. ธีระพงษ์ ทับทิม
697. เสาวลักษณ์ จันทร์อดิศร
698. พิมพ์สิริ เพชรน้ำรอบ
699. สุธา ฉายาบรรณ
700. วิภาพร ฟักอินทร์
701. วีรวัฒน์ โพธิ์ชื่น
702. น้ำทิพย์ สว่างศรี
703. ณัฐพันธ์ จุนอนันตธรรม
704. วราภรณ์ สุวัฒนโชติกุล / สถาปนิก
705. ภานัน วิวัฒน์วงศากุล / นักศึกษา
706. อาธร นวทิพย์สกุล
707. ศรีศักดิ์ พิทักษ์ฐาปนพงษ์
708. พันเลิศ ศรีสร้อย
709. จะเด็จ เชาวน์วิไล นักพัฒนาสังคม
710. ธนาวิ โชติประดิษฐ
711. งามพิศ อุดมเลิศประเสริฐ
712. ภาคภูมิ ฉายแสง / พนักงานบริษัท
713. กฤษณพล ศรีบูรพา / กวี
714. รวิชาพัฒน์ บุญศิริศิลป์
715. ณัฐพงศ์ ดวงแก้ว
716. ศิริวัฒน์ จิตตศิลป์
717. นรินทร์ เจตธำรง
718. เพียงใจย์ พิมพ์สกุล
719. สพล คุ้มรุ่งโรจน์ / วิศวกร
720. วรวัฒน์ ฉิมคล้าย
721. กาญจนา ชัยวัฒนไชย / นักออกแบบผลิตภัณฑ์
722. เงาจันทร์
723. ชารินทร์ พลภาณุมาศ
724. อรุณพงศ์ จันทพัฒน์
725. กฤษณ์ชัย ชูรัตน์ / นักศึกษาปริญญาโท
726. ธนภร อันนูอาร์
727. จิรภัทร บุญอาจ
728. ชัยญา ทวยหมื่น
729. ปภาณ ศรีเอี่ยมกูล
730. สิกขา สองคำชุม
731. สุวิมล ทับเที่ยง
732. นิพิฐพนธ์ คำยศ
733. สมาน สมัครการ
734. ศลิษา โคตรถา vde / แม่บ้าน
735. คมกริช รัตนแสง / นักดนตรี
736. สรวิชญ์ ตั้งทัศนา
737. ฐาปกรณ์ นุ่มแก้ว
738. ศศิภา กันประดับ
739. ชนาธิป ทองจันทร์
740. ชนินทร์ มณีดำ
741. นวพร วัจนปรีชาโรจน์
742. กอบชัย เซ่งเจริญ
743. เมธาพร ทองหยัด
744. ภาณุภรณ์ กิ่งแก้ว
745. เมธี ดีคุ้ม / อาชีพอิสระ
746. ภัทรอนงค์ สิรีพิพัฒน์
747. ขนิษฐา ธรรมปัญญา
748. ปัญชลิต โชติกเสถียร
749. พิทักษ์ จาตุรงคกุล
750. นิติพงศ์ สำราญคง
751. ศุภฤกษ์ พลีดี / ทนายความ
752. กันต์พงษ์ พงษ์สกุลรังษี
753. นันทิยา แสงวงษ์
754. นายวราห์ ภู่เงิน
755. พัชรินทร์ สังขาว / เจ้าของร้านวัสดุก่อสร้าง
756. นพรัตน์ รัตนคอน
757. จรัสศรี วุธรา
758. ชวิน นากรักษา
759. บุญธรรม พิกุลศรี / บรรณาธิการ นักเขียน นักกฎหมาย
760. อภิริยา ยอดมาลี
761. นปภัช เทียนทองดี
762. นภัช เทียนทองดี
763. สมจิตร เทียนทองดี
764. เมธี. พานิชสมบัติกิจ
765. จันทนา พานิชสมบัติ
766. ศุภโมกข์ ศิลารักษ์
767. จินตนา เกตุแก้ว
768. ศุภเดช ศักดิ์ดวง
769. ลัดดา ฐิติเกียรติพงศ์
770. รัศมิ์ลภัส กวีวัจน์
771. ปาณิสรา ปานมุนี
772. อิสราชัย จงภัทรนิชพันธ์ / ผู้สื่อข่าว – คอลัมนิสต์
773. ณัฐธิดา บุญกอ
774. ยันยง วิศิษฏ์ศักดิ์
775. ปรีชา ปัญญามโน
776. ธรรมศักดิ์ สุวรรณ
777. กรกฎ อ่อนชื่นชม
778. ชิดชนก เชอร์มา
779. ช่อทิพย์ ชัชวาลย์วิจิตร
780. ภูมิพัฒน์ ตระกูลชุติพงศ์
781. สุรีย์พร ขันธุปัตน์
782. เจนจิรา เซฮาล
783. สิตานันท์ สุวรรณศิลป์ / นักศึกษาชั้นปีที่ 3, นักเขียน
784. อรรณพ แก้วพรรณา / นักศึกษา
785. วิธวินท์ โสภากร / สถาปนิก
786. พลภูมิ ขุนศรี
787. ณล ภัทรเสน
788. พลภูมิ ขุนศรี
789. อนุชาติ ขันทะ
790. ธนัชชา กิจสนาโยธิน
791. ศิวกร โอ่โดเชา / เกษตรกร
792. เอกสิทธิ์ เอกคณาสิงห์
793. ธีรภัทร์ เจนใจ
794. ทิพย์สุดา เกษตร
795. ชนกพร นุ่นวิเชียร
796. ณัฐวุฒิ อุดมสันติธรรม
797. คทาวุธ ทัพยุทธพิจารณ์ / วิศวกร, นักวิจัย
798. ทวีวัฒน์ กำเนิดเพ็ชร์
799. ณฐพล มีสวัสดิ์
800. ณัฐวุธ ธีระเลิศวงศ์
801. อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู
802. ชลกร แจ้งกระจ่าง / นักกายอุปกรณ์
803. สมชาย แซ่จิว
804. อารยา แซ่ตั้ง
805. พีระพงศ์ แก้วแท้
806. อารีรัตน์ ดิททริช
807. ชิณวัชร์ นิวาสวรสิทธิ์
808. พลอยชมพู พิสุทธิ์รังษี
809. พุทธพร พิณสุวรรณ ผู้ก่อตั้งมูรินโญ่แฟนคลับ
810. อัสมัน อีแต / นักศึกษา
811. อภิเชษฐ รุกขสิริ
812. พณ ลานวรัญ / บรรณาธิการ
813. ภิเษก ยุพเมฆ
814. วิทวัส ทองเขียว / ศิลปิน
815. ทะนง ศิริเล็ก
816. ตะวัน พฤกษ์พงศาวลี
817. วิทยา การวัชพืช
818. ชัชบวร ศรีสุขใส
819. สุภิญญา สมเพ็ญกุล
820. บุรินทร์ฑร ตันตระกูล
821. อภิษฎา ช่อพันธุ์กุล
822. สมเกียรติ ฤกษพุฒิ
823. สุวัฒน์ ยิ่งธนพิบูลย์
824. ธนา พีระไพศาลทรัพย์
825. สุรศักดิ์ อมรสุคนธ์
826. ปฐม​พงศ์​ แสน​สุข​ / นักศึกษา​
827. บุญวัฒน์ สิงห์ชัย
828. ละลิดา ปลื้มเปลี่ยน
829. สมิท สว่างวิจิตร ผู้บริหารบริษัทเอกชน
830. วรรณเฉลิม สกุนตศรี
831. ปรียานุช สิงห์โตวนา
832. ศุภวิชญ์ สุวรรณศรี
833. ชัยภวิศร์ ธวัชชัยนันท์
834. อุไรวรรณ วงศ์ชรา
835. ราชศักดิ์ ราสิมานนท์
836. ชฎามาศ รักษากุลเกียรติ
837. เปีย วรรณา
838. ชาคริยา ไชยมาตร / ช่างแต่งหน้าอิสระ
839. พชร คำชำนาญ
840. ธีรพล พัฒนภักดี
841. ธนกฤต สุขอร่าม
842. นิติพงศ์ คฤหโกศล
843. อรอนงค์ ไทยศรีวงศ์
844.ธีระพล ศรีอินทร์
845. พราวพิศุทธิ์ เตียงพลกรัง
846. เชิดศักดิ์ อนุทัต
847. ไพรัตน์ ศรีแสง / ประมงพื้นบ้าน
848. ธนไท เปลี่ยนกริม
849. วิภาวดี จินนาวงศ์
850. กฤติกุล เหาะเหิน
851. ชุติมา มีแสง
852. ขรรค์ชัย ตันติวุฒิ
853. สมิทธิรักษ์ จันทรักษ์
854. วรเวช วิทยะ / บรรณาธิการ
855. ทรงธรรม มะโนบาล
856. ไพสิฐ อยู่วิทยา / ผู้บริหาร นักการตลาด
857. Pakawadee Aonkaew / บริหาร อำนวยการผลิต และจัดจำหน่าย กรี่พัฟฟ์
858. สันติภาพ เพาะปลูก
859. ชนานนท์ เอี่ยมกุล
860. บุณยนุช โกสุมวิสัยสกุล
861. ประกาศิต อุทิตบุตร
862. เสริมชัย สุมทุม
863. สมศรี บุญนัม
864. อิชยา อักษรโศภณพันธุ์
865. วรัญญู เสฎฐพงค์พานิช
866. ชนากานต์ ร่องจิก
867. พุธรัตน์ โพธิบาย
868. ศิริศักดิ์ จันทร์ประเสริฐ
869. วรกร ฤทัยวาณิชกุล
870. ปภัช อินทร์ตา
871. จินดานุช หวังใจ / นักศึกษา
872. สืบสาย ดีคำย้อย
873. สรวิชญ์ บุรกิจภาชัย / นิสิต
874. ลลิตพรรณ สมิิติวัณฑิกุล / นักศึกษา
875. นฤพนธ์ ช่างเจริญ
876. ธนภัทร ธรรมธิ /โปรแกรมเมอร์
877. ศุภฤกษ์ สวัสดี
878. สุภาชัย เจียมหทัยรัตน์ / อาชีพอิสระ
879. สมิชฌน์ สมันเลาะ
880. กวิสรา สมทรัพย์
881. ศุภลักษณ์ ไตรรัตนอุปถัมภ์
882. โมน สวัสดิ์ศรี / นักเขียน
883. สมฤดี โรจนสถิตโสภณ
884. ธีรโชติ สุยะตา
885. เฉลิมเกียรติ บุญสอาด / พนักงานบริษัท
886. ยุทธกร เพ็งวิสัย / จิตรกร
887. พงษ์ศักดิ์ ตะนะโส
888. ชาลี แสนใจงาม / ที่ปรึกษางานวิศวกรรม บริษัทเอกชน
889. จารุรี พงศ์เรืองรอง
890. อัคนี มูลเมฆ / นักแปล
891. สันติภาพ วัฒนะ / นักเขียน
892. วิรดา แซ่ลิ่ม
893. สุชาชินี โยเนมุระ
894. คณิน มรกฎจินดา
895. รชา เหลืองบริสุทธิ์ / นักศึกษา
896. วัฒนา อ่อนกำปัง / สื่อสารมวลชน
897. เอนก เรืองเชื้อเหมือน บรรณาธิการ
898. กาญจนา แถลงกิจ / เอนจีโอ
899. เอกลักษณ์ อทัยเสวก
900. ปิยะพงษ์ บุญส่ง
901. ดาวน้อย ใบดี พยาบาลวิชาชีพ
902. ธีรสุต เถามุ้ย
903. ภัทร์ อยู่ทิม
904. พงศ์พันธ์ คงปรีดานันท์
905. ภู่มณี ศิริพรไพบูลย์
906. สุชาติ คมวิริยะวุฒิ
907. นลิน ธีรประทีป
908. ปรัชณิชย์ รอดเกิด
909. อิสมาอีล ฮายีแวจิ นักข่าวอิสระ
910. ชาคริต แซ่หลี่ /มัคคุเทศก์
911. วิกานดา พรหมขุนทอง
912. วัลลภ ป้อมเกิด ประติมากร
913. อนุวัชร์ อำนาจเกษม
914. อชิรวิชญ์ อันธพันธ์​
915. สมคิด วิมูลชาติ
916. ชาญศิลป์ วิริยะศรีสุวัฒนา
917. สิรารมย์ เตชะศรีอมรรัตน์
918. วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร
919. ชาลิกา สาริสุต / แม่บ้าน
920. ภาวิณี พรหมมนตรี / เภสัชกร
921. อัญชลี จำเริญดี
922. ไกรรัชต์ คำแดง
923. สุทธิมนัส ชินอัครพงศ์ / นักศึกษา
924. ปัทมพร ธนิยสกุล
925. มัทนา โกสุมภ์
926. อมรรัตน์ สิมะไพศาล / รับจ้างอิสระ
927. ปิตุภูมิ นิตยานันทะ
928. พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร นักเขียน
929. พัทธ์ญาดา ธีรปราชญ์สกุล / เกษตรกร
930. โอภาษณ์ รัตนเพิ่ม
931. นริณีย์ รุทธนานุรักษ์
932. คุณากร กำลังเสือ
933. ปณีต จิตต์นุกุลศิริ
934. ไปรยา เกตุกูล
935. วิภาดา ตู้จินดา
936. จิตติพรรดิ์ สวนมาลีกุล
937. วรากร ยิ่งยวด
938. สรุจ เทพพิทักษ์ / นักศึกษา
939. กุลโรจน์ มณีสุข
940. ดำรงเกียรติ มาลา
941. ปรัชญาภรณ์ ไชยสวัสดิ์
942. พรเทพ ศุภโอภาสพันธ์
943. อภิรัฐ เจะเหล่า
944. สุภิตา เจริญวัฒนมงคล
945. ปริยภัส อุสาหะ
946. ชัยอนันต์ พืชผลทรัพย์
947. เจนณรงค์ ตะคร้อ
948. เกศินี เกาะสุวรรณ
949. วัฒนพงษ์ แสงกล้า
950. พรทิพย์ เกษมพรกุล
951. ศุจิรัตน์ แซ่ตัง
952. สุภาพ ดวงส่าน
953. ชลัท ศิริวาณิชย์ / Freelance Film Editor
954. จิรัชยา บุญญรัศมิ์ธนโชค
955. นิธิวดี โห้เฉื่อย / สาวออฟฟิศ
956. ณัฐมน โรจนกุล
957. กชมล โนนสูงเนิน
958. สุธรรม แสงประทุม
959. นนทณัฐ ต้องเซ่งกี่
960. เบญจพร อินทร์งาม
961. ธนาคาร สาระคำ
962. สัณห์ธวัช ธัญวงษ์ อาจารย์
963. ประพฤติ ปาลสาร
964. สันดุสิทธิ์ ประเสริฐสังข์
965. ศักดินันท์ จันทคณานุรักษ์
966.สุพร นราพิชญ์
967. อมรศักดิ์ ศรีสุขกลาง
968. โชคชัย แซ่แต้
969. พิจิตรา ไชยพจน์พานิช / นักเรียน
970. สุรีรัตน์ มงคลปทุมรัตน์
971. อรุณ บุญสวัสดิ์
972. ไพฑูรย์ วิบูลย์ภาณุเวช
973. สิริวรรณ ศรีเพ็ญจันทร์
974. วิเชษฐ์ โรจนสุกาญจน / นักอ่าน
975. สุมนา นิจภากร
976. อลิสา เฮล์บลิ่ง / เจ้าของกิจการ
977. ซีซ่าร์ นุ่งอาหลี
978. ภาคภูมิ ทนงยิ่ง / เกษตรกร
979. สัญญา ยอดย้อย
980. วีรยุทธ อติมานะ
981. อัธกร จรรยา
982. ยุวบูรณ์ ถุงสุวรรณ
983. ธัญรัต​ จันทร์ทรงกรด
984. ทวีศักดิ์ คำฟู
985. วรัมพา เล้าประเสริฐ
986. สุริยา พยัคฆะ
987. พจนี โต๊ะทับทิม
988. ไชยฤทธิ์ เศวตวงษ์
989. วรุตม์ นิมิตยนต์
990. คมฐิพัฒน์ เลิศมั่งมี
991. เสกสรร มงคลรัตนพิชัย
992. ธัญญพัทธ์ เธียรวิโรจน์
993. ศิริศักดิ์ ศิริทิชากร
994. เสาวลักษณ์ สารารักษ์
995. ศศพินทุ์ ศิริวาณิชย์
996. พบเมฆ จุลละครินทร์
997. มันทนา จตุรภุชพรพงศ์
998. เกวลิน ปราบจิตร
999. ณพงศ์​กร​ สุวรรณ​ประทีป​ / นักศึกษา
1000. กวีวุฒิ แก้วพวง / เภสัชกร
1001. วรพล ณ ระนอง
1002. วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล
1003. ณัฐธิรา นพคุณ
1004. พีระพงศ์ วัฒนพิสิทธิ์ / creative copywriter
1005. ประพันธ์ แจ้งกิจชัย
1006. พนิดา วสุธาพิทักษ์
1007. นารถดรุณ จิตต์เอื้อเฟื้อ
1008. ปัญญา พราหมณ์แก้ว
1009. สรรพมงคล สมวงษ์
1010. จิราภรณ์ วิหวา
1011. นเรศ หาญพันธ์พงษ์
1012. ศุภณัฐ ธีระวรวุฒิ
1013. ปภาวรินทร์ สายพัฒนะ
1014. ณัฐฬส วังวิญญู
1015. บุญวรรณี วิริยะชัยวงศ์
1016. วรรณศิริ หวังประเสริฐ
1017. เศรษฐสิริ ชาญจรัสพงศ์
1018. กรกฎ พัลลภรักษา / นักเขียน นักสารคดี และนักข่าวอิสระ
1019. ศิรดา เอกไพฑูรย์
1020. ปริวัตร สมบัติ / อาชีพรับจ้างสอน
1021. นันทพล บุญชื่น
1022. ปณัฐฐา บัวมูล
1023. สุภาพ ศรีพยุงฉันท์
1024. ศราวุฒิ แซ่ตั๊น
1025. นคร โพธิ์ไพโรจน์
1026. อนันต์ แผนสมบูรณ์
1027. วิเชียร หอมถาวร / พนักงานบริษัทฯ (เกษียณแล้ว)
1028. พรรณพิมล นาคนาวา
1029. สมคิด สัมพันธพงษ์
1030. ราตรี สัมพันธพงษ์
1031. กันตพัฒน์ อักษรพิมพ์
1032. ผการัมย์ งามธันวา / นักกวีอิสระ
1033. กัลยมพร ปานทับ
1034. ปรีชา ตังควัฒนา / ทนายความ
1035. กอทอง ทองแถม ณ อยุธยา
1036. พุทธชาติ หงสกุล
1037. พนม อินทร์ด้วง
1038. มินตรา อะแดร์
1039. ศญามน อุ่นบุญเรือง
1040. ภู เชียงดาว
1041. ศุภวิชญ์ แก้วคูนอก
1042. วิศรุต ศรีลาวงษ์ / ครู

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึกการตั้งค่า