ประมวลภาพประวัติศาสตร์แห่งรัชสมัย

23rez

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๓

P35-P36

พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ระหว่างสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (พระนามในขณะนั้น) กับหม่อมราชวงศ์ สิริกิติ์ กิติยากร ณ วังสระปทุม เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๓ ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาหม่อมราชวงศ์ สิริกิติ์ กิติยากร เป็น สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์

67rez

69rez

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นครั้งแรก รวม ๑๕ จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา, ชัยภูมิ, ขอนแก่น, เลย, อุดรธานี, หนองคาย, สกลนคร, นครพนม, กาฬสินธุ์, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, สุรินทร์ และบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๒ – ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๘

89rez

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรภาคเหนือเป็นครั้งแรก จำนวน ๑๒ จังหวัด ได้แก่ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย ตาก ลำปาง เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๑

99rez

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรภาคใต้เป็นครั้งแรก จำนวน ๑๔ จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๖-๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๒

111rez

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๑๔ มิถุนายน – ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๓

118rez

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๒๖ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๓

140rez

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเริ่มโครงการแปลงนาสาธิต ภายในสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ต่อมาจัดตั้งเป็นโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔

158rez

232rez

พระราชพิธีรัชดาภิเษก จัดขึ้นในโอกาสที่พระมหากษัตริย์เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๒๕ ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานขึ้น ๓ วัน คือวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นพิธีสวนสนามและการแสดงแสนยานุภาพของกองทัพไทย วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นวันประกอบพระราชพิธีรัชดาภิเษก และวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นวันเสด็จออกท้องพระโรงให้คณะทูตานุทูต และผู้แทนกงสุล เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพร ในมหามงคลวโรกาสนี้รัฐบาลได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชกระแสที่มีพระราชดำริให้จัดงานโดยประหยัด ด้วยทรงห่วงใยอาณาประชาราษฎร์และบ้านเมือง รัฐบาลจึงมุ่งเน้นจัดงานในทางพัฒนาบ้านเมือง อาทิ สร้างโรงเรียน จัดตั้งทุนเพื่อการศึกษาและวิจัย สร้างถนน การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จัดสร้างสิ่งของที่ระลึกเป็นอนุสรณ์

161rez

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ณ บ้านพักรับรองแหลมแท่น จังหวัดชลบุรี เป็นการส่วนพระองค์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖

182rezนิตยสาร TIME อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ลงพิมพ์บนหน้าปก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙

190rez

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงชนะเลิศการแข่งขันเรือใบในประเภท OK ในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐

205rez

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและพระราชทานสิ่งของแก่ชาวเขาเผ่าแม้วเป็นการส่วนพระองค์ ที่หมู่บ้านช่างเคี่ยน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๑

212rez

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามบินบ่อฝ้าย เพื่อทอดพระเนตรการทำฝนเทียมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๒

248rez

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ทรงหลั่งน้ำพระมหาสังข์ทักษิณาวัฏ พระราชทานแก่ สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ เป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเครื่องราชอิสริยยศ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕

261rez

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล และแกนนำนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส่วนหนึ่ง นำคณะนักเรียนอาชีวะศึกษาที่มีบทบาทในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่สวนอัมพร ช่วงหลังเหตุการณ์

271rez

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดำรัสทางสถานีโทรทัศน์ประชาชนชาวไทย ความตอนหนึ่งว่า “…วันนี้เป็นวันมหาวิปโยคในประวัติศาสตร์ของประชาชนชาวไทย…” และแต่งตั้ง นายสัญญา ธรรมศักดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และองคมนตรี ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแทน โดยพระราชทานกระแสพระราชดำรัสแก่ประชาชนทางโทรทัศน์ ในคืนวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖

287rez

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเยี่ยมราษฎรและข้าราชการผู้บาดเจ็บ จากการถูกลอบยิงโดยผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ณ โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๘

298-thaninrez

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราโชวาททางวิทยุกระจายเสียง เรียกร้องความสามัคคีจากคนไทย โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรี

954184CBW093-1

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เวลา ๒๐.๒๕ นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน นำนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เข้าเฝ้าฯ และทูลเกล้าฯ ถวายพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี

54rez

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงประกอบพิธีประดับยศและพระราชทานสัญญาบัตรยศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี แก่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กับนายทหารและนายตำรวจชั้นนายพล เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐

94rez

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานองคมนตรี และ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรี นำ พล.อ.สุจินดา คราประยูร นายกรัฐมนตรี และ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง เข้าเฝ้าฯ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชดำรัสเตือนสติ เพื่อไม่ให้ประเทศชาติล่มจม โดยมีการเผยแพร่ภาพและเสียงผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ทั่วประเทศ

145rez

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๔๐ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือที่เรียกว่า ‘รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน’ ซึ่งกำหนดให้มีการตั้งองค์กรอิสระต่างๆ ทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลและควบคุมพฤติกรรมการทุจริตของนักการเมือง ขณะเดียวกันได้เพิ่มกลไกทางอำนาจของฝ่ายบริหารให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น

148rez

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระราชดำรัส ‘เศรษฐกิจพอเพียง’ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน หลังประสบภาวะวิกฤติอย่างหนัก

160rez

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา เท่ากับ ๖ รอบปีนักษัตรในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐบาลและประชาชนชาวไทยจึงถือเป็นมหามงคลสมัยอันประเสริฐสุด ในการจัดงานเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและความจงรักภักดี ทั้งเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณว่าเป็นพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเพียบพร้อมด้วยทศพิธราชธรรมของชาติไทย ซึ่งดำรงความเป็นเอกราชและเจริญรุ่งเรืองด้วยศิลปวัฒนธรรมอันดีงามสืบเนื่องมาเป็นเวลาอันยาวนาน

211rez

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินในพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณตนของเหล่าทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ประจำปี ๒๕๔๘ ณ บริเวณลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ทรงมีพระบรมราโชวาทให้ทหารตระหนักถึงหน้าที่ เพื่อให้ประชาชนและบ้านเมืองอยู่รอดปลอดภัย

216rez

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดำรัสเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้ผู้มียศและตำแหน่งใช้ความระมัดระวังในการคิด การพูด และรับฟังคำวิจารณ์ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข

218rez

พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ในศุภวาระที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งเนื่องจากพระองค์ทรงครองราชย์ยาวนานกว่าสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชในประวัติศาสตร์ชาติไทย และทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก ด้วยความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้ขอพระราชทานพระราชวโรกาสจัดงานเฉลิมฉลองตามโบราณราชประเพณี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อการจัดงานว่า ‘การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี’ และชื่อพระราชพิธีว่า ‘พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี’ มีการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติในวันที่ ๙ – ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙

227rez

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร รับการถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙

219rez

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำแด่พระราชอาคันตุกะ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙

245rez

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐบาลและประชาชนชาวไทยต่างปลื้มปีติและพร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาติบ้านเมืองนับอเนกอนันต์ ด้วยการกำหนดให้มีการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติและถูกต้องตามราชประเพณี รวมทั้งดำเนินโครงการพัฒนาต่างๆ ที่เป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อพระราชพิธีว่า ‘พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐’ ชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติว่า ‘งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐’ ขอบเขตการจัดงานตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

255rez

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ จากนั้นนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดงานเลี้ยงฉลองรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

283rez

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เข้าเฝ้าฯ เป็นการส่วนพระองค์ ที่ห้องประชุมชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

304rez

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีรวม ๓๕ คน เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทขอให้ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ

318-1rez

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จัดขึ้นอย่างสมพระเกียรติ โดยมีประชาชนเดินทางมาร่วมงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเป็นจำนวนมาก


ที่มา: สมุดภาพเฉลิมพระเกียรติ ร่มโพธิ์ ร่มไทย การเมืองการปกครอง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
จัดพิมพ์โดย สถาบันพระปกเกล้า ปี ๒๕๕๗

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึกการตั้งค่า