อย่าปล่อยให้เด็กถูกเท - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

อย่าปล่อยให้เด็กถูกเท

‘เด็กและเยาวชนภาวะเปราะบาง’ คือใคร?

คือ เด็กที่เผชิญภาวะเปราะบางในช่วงขณะหนึ่งที่เข้าไม่ถึงสิทธิ โดยนโยบายภาครัฐหรือมาตรการในทางปฏิบัติเอื้อมไม่ถึง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สิทธิพลเมือง การศึกษา สุขภาพ และการมีส่วนร่วม

ปัจจุบันมีเด็กที่ต้องเผชิญกับภาวะเปราะบางไม่ต่ำกว่า 3.17 ล้านคน มีทั้งเด็กที่อยู่ในระบบและนอกระบบการศึกษา บางกลุ่มขาดสิทธิการรักษาพยาบาล ไม่ได้รับการรับรองสิทธิการเป็นพลเมือง ขาดโอกาสทางการศึกษา ขาดคุณภาพชีวิต เด็กๆ เหล่านี้ไม่ควรถูกทอดทิ้งดูดาย แต่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้พวกเขาหลุดพ้นภาวะเปราะบาง

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY